تعداد مقالات: 195
176. تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 283-305

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


177. نقش پیش بینی کنندگی ادراک از حمایت سازمانی در رابطۀ با رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 298-318

مهدی صادقی؛ سارا یزدانفر؛ یحیی سالاری


178. رابطۀ بالندگی و خود-کارآمدی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-320

ابوالفضل قاسم زاده؛ تقی زوار؛ زینب فولادوند


179. رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324

علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


180. بررسی تأثیر کیفیت زندگی‌کاری بر بهزیستی روان‌شناختی با تعدیل‌گری مشاوره مدیریتی در مدیران مدارس شهر خرم‌آباد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 310-295

سعید فرح بخش؛ مسلم قبادیان؛ مریم فرح بخش؛ کبری یوسفوند


181. عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 319-338

علی ذکاوتی قراگوزلو


182. تحلیل اثر استراتژی‌های مدیریت دانش و نقشه‌های دانش بر بهره‌وری دانش به منظور نیل به رفتارهای نوآورانه در مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 340-322

سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد؛ فرجام زارع؛ عبداله ساعدی


183. رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدرسه ابتدایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 393-376

خاطره تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ فائزه تقی پور


184. تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سما

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 394-314

فخرالسادات سیف هاشمی؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن


185. ابعاد و مؤلفه‌های اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 369-341

ژیار رفاعی؛ رفیق حسنی؛ مجید محمدی


186. انتقال آموزش در مدرسه: ادغام نظریۀ حمایت سازمانی در نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 380-361

حاتم فرجی ده سرخی؛ ابوالفضل بختیاری


187. شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-320

عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی نویدادهم؛ حیدر تورانی


188. طراحی الگوی مطلوب مهارت های زندگی دورۀ متوسطه مراکز استعدادهای درخشان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 395-370

فریدون خضری؛ مصطفی قادری؛ فردین عبداللهی


189. طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 340-360

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم


190. بررسی تأثیر فضای اخلاقی مدارس بر تعلق خاطر سازمانی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

محسن عارف نژاد؛ مریم موید


191. شناسایی معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی مدارس غیردولتی از دیدگاه عوامل راهبردی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 415-396

خدیجه بزرگی نژاد؛ رضا زارعی؛ مژگان امیریان زاده؛ محمد خیّر


193. نقش رهبری اخلاقی مدیران در رفتار شهروند سازمانی معلمان با میانجی گری سرمایه اجتماعی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی؛ نسرین حیدری


194. مدلی جهت ارتقاء انگیزش در موسسات آموزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

زهرا خدایاری؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمد داودی


195. تحلیل آمیخته عوامل و زمینه‌های مؤثر بر بازگشت دختران ازدواج کرده به مدرسه در شهرتهران: آموزه‌هایی کاربردی برای مدیریت مدارس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 200-220

فاطمه رستمی؛ عذرا جارالهی؛ محمدتقی کرمی؛ محمد زاهدی اصل