معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان

3 کارسناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه معلم رهبری  و ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آن در مدارس بود. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دبیران دبیرستان‌های شهر یاسوج به تعداد 740 نفر در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. با بهره‌گیری از مبانی نظری و تجربی پژوهش، مقیاس 43 گویه ای برای سنجش معلم رهبری در ابعاد «دانش و توانایی»، «چشم‌انداز توسعه‌ای»، «اخلاق»، «پاسخگویی»، «نفوذ»، «همکاری»، «ایجاد محیط مثبت» و «قدردانی» طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تائید قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 252 نفر تعیین گردید و پرسشنامه محقق ساخته بین آن‌ها توزیع گردید. پس از احراز روایی محتوایی و معنادار شدن آزمون بارتلت (05/0P≤)، روایی واگرا، با استفاده از تحلیل اکتشافی بررسی شد و یافته‌ها نشان داد که 8 عامل جمعاً 60 درصد از واریانس آزمون را تبیین می‌نمایند و تمامی گویه ها به جزء گویه های 6، 7، 32 و 38 در ارتباط با عامل مربوط به خود دارای بار عاملی قابل‌قبول بوده و درنهایت 39 گویه مورد تائید قرار گرفت. روایی سازه ابزار از طریق تحلیل عامل مرتبه اول و دوم بررسی گردید و نتایج نشان داد که تمامی ابعاد پرسشنامه دارای ضرایب همبستگی معنی‌دار و قابل‌قبول می‌باشند. همچنین تمامی عامل‌ها از بار عاملی قابل‌قبولی با معلم رهبری برخوردار هستند. علاوه بر این نتایج نشان داد ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس معلم رهبری و تمامی ابعاد آن بیشتر از 70/0 می‌باشد که نشان‌دهنده مطلوب بودن پایایی پرسشنامه طراحی‌شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teacher leadership and The Scale of its Measurement in Schools

نویسندگان [English]

  • reza hoveida 1
  • seyed hedayatollah davarpanah 2
  • hamed rezaeian 3
1 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
2 PHD student of Higher Education Management, University of Isfahan
3 Master of Educational Management, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was to study teacher leadership, construct and validate the scale of its measurement in schools. Research method was descriptive and statistical population included all High School Teachers in Yasuj City, 740 persons in academic year 2016- 2017. We used theoretical and empirical basis of research for designing a scale of 43 items to measure teacher leadership in dimensions of "knowledge and ability", "developmental vision", "ethics", "accountability", "influence", "participation", "Creating a positive environment " and " appreciation ". Content validity of the questionnaire was confirmed by experts. The sample size was selected totaled 252 persons based on Krejcie and Morgan(1970) table and researcher-made questionnaire was distributed among them. After obtaining content validity and being Significant of the Bartlett test (P≤ 0.05), divergent validity was investigated using exploratory analysis and findings showed that 8 factors totally explain 60 percent of variance test, and all items except items 6, 7, 32 and 38 had acceptable factor loading according to their own factors, and finally 39 items Confirmed. The Construct validity of questionnaire was investigated through first and second order confirmatory factor analysis and The results showed that all dimensions of the questionnaire have significant correlation coefficients (t≥ 1.96), also, The results showed that all factors have a significant loading factor with the teacher leadership. Furthermore, the results indicated that the Cronbach's alpha coefficient of the total teacher leadership scale and all its dimensions were more than 0.70, indicating the desirability of the reliability of the designed questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher
  • Leadership

دهقان رجبی، فاطمه (1392)، نقش معلم در تربیت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سرجیوانی، توماس و استارات، رابرت (1393)، باز تعریف نظارت آموزشی، ترجمه رضا هویدا، علی سیادت و حمید رحیمی، انتشارات دانشگاه اصفهان.