تأثیر درهم تنیدگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دبیران مدارس متوسطه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

مقوله درهم تنیدگی شغلی اثرات مثبت و مهمی برای سازمان ها دارد، اما جز سازه هایی است که کمتر در نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران می توانند با اتخاذ تدابیری، راه های تاثیرگذاری درهم تنیدگی شغلی را روی متغیرهای سازمانی شناسایی کنند و از نتایج آن در راستای منافع سازمانی استفاده نمایند. لذا هدف تحقیق حاضر، تاثیر درهم تنیدگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی معلمان بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 1064 نفر می باشد که از طریق روش مونت کارلو و به شیوه تصادفی طبقه ای 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه درهم تنیدگی شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای درهم تنیدگی شغلی 74/0، رفتار شهروندی سازمانی 88/0 و عملکرد شغلی 82/0 بدست آمد. تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos گرافیک انجام گردید. یافته ها نشان داد همه ابعاد درهم تنیدگی شغلی قابلیت پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان را دارند؛ اما از میان ابعاد درهم تنیدگی شغلی، فقط مولفه فدا کردن، قابلیت پیش بینی عملکرد شغلی معلمان را دارد. ضرایب تحلیل مسیر نشان داد اثرات درهم تنیدگی شغلی روی رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی معلمان، مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of job embeddedness on organizational citizenship behavior and job performance (study case: Secondary School Teachers in Najaf Abad)

نویسندگان [English]

  • hamid rahimi
  • maryam abbasi
university of kashan
چکیده [English]

Education plays a vital role in refining and improving the choice and quality of lives, augmenting social and economic productivity, and also instigating the process of empowerment. Education not only helps in the development of intellectual skills and knowledge but also in the effective growth and development of the economy. Teachers take the role of parents in the school. They, undoubtedly, influence the formative years of the students. They are vested with the utmost responsibility of molding the future citizen of the country. They influence the formative years of the students. Teachers are the most fundamental resources for improving student learning and molding them into efficient and responsible individuals. Retaining teachers are an important aspect as far as the organization and the community, at large, are concerned. It is important to pay attention to the aspect of teacher retention. There are various factors that might collectively play a role in deciding whether to stay or leave an organization. The study of these factors, known as job embeddedness.
Job embeddedness is the closeness of the network of relationships formed by all work-related situations within and outside the organization and from non-subjective and non-work-based factors, providing a fresh perspective on our understanding of organizational behavior. The concept of job embeddedness was first proposed by American psychologist Mitchell in 2001 and introduced into employee active resignation research. A study by Mitchell (2001) found that job embeddedness is more predictive of employee turnover than traditional attitude variables. JE comprises three dimensions: fit, links, and sacrifice. Ng and Feldman (2009) describes the organizational fit as “the degree of similarity or compatibility between the individual and organizational culture, overlap between the individual abilities and organizational demands, and match between individual interests and organizational rewards”. According to Felps et al. (2009), “fit is the individual’s perceived compatibility with the organization and with the community. The fit is defined as an employee’s perceived compatibility or comfort with an organization and with his or her environment”. According to the theory, an employee’s personal values, career goals, and plans for the future must “fit” with the larger corporate culture and the demands of his or her immediate job (e.g. job knowledge, skills, and abilities) We posit that the better the fit, the higher the likelihood that an employee will feel professionally and personally tied to the organization. Poor person–organizational fit, employees are likely to leave the organization. A person’s fit with the job and organization relates to attachments to the organization. Links are the formal or informal connections between a person, institutions, or other people (Lee, Mitchell, Sablynski, Burton, & Holtom, 2004; Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski, & Erez, 2001). JE theory proposes that a number of links attach an employee his or her family together, that includes coworkers and non-work friends, groups, and the community in which he or she lives. The greater the number of links between the individual and the web and the more important those links is, the more a worker is bound to the job, the supervisor, and entities in the organizations such as teams (Lee et al., 2004; Mitchell et al., 2001). Sacrifice refers to the ease with which the links can be broken upon quitting work or moving to another home or community. It is the perceived cost of material and psychological benefits that would be given up upon leaving the job or community (Ng & Feldman, 2009). It is the opportunity cost of
turnover, which is the perceived cost of physical or psychological convenience sacrificed when leaving a current job. Sacrifice is the perceived cost of material or psychological benefits that may be forfeited by leaving one’s job. Leaving an organization likely promises personal losses (Shaw, Delery, Jenkins, & Gupta, 1998; Taunton, Boyle, Woods, Hansen, & Bott, 1997).
Job embeddedness has positive and important effects for organizations, but it is one of constructions the least studied in the education system. Managers can by taking strategies identify ways of influencing job embeddedness on organizational variables and use its results in line with organizational interests. Thus purpose this research was the effect of job embeddedness on organizational citizenship behavior and job performance in teachers. Research type was descriptive correlation and statistical population consisted all of secondary school teachers in Najaf Abad in academic years 2019-20 (N=1064) that by using Monte-Carlo and stratified randomized sampling 270 ones were chosen as sample. To gathering data’s used from three questionnaire job embeddedness in 12 items, organizational citizenship behavior in 15 items and job performance in 27 items in form of a five-degree Likert spectrum. Content & construction validity was used to measure questionnaires validity. Questionnaires reliability through Cronbach alpha coefficient obtained equal to 0.74 for job embeddedness, 0.88 for organizational citizenship behavior and 0.82 for job performance. Data’s analysis done in descriptive level (frequency, percentage, mean & standard deviation) and inferential level (one sample t-test, regression coefficient & structural equation modeling) by using Spss22 & Amos Graphic software’s. Finding showed mean of all of job embeddedness, organizational citizenship behavior and job performance in different components were bigger than average. Regression coefficient showed that job embeddedness have capability both organizational citizenship behavior and job performance in teachers. Path analysis showed that the effects of job embeddedness on organizational citizenship behavior and job performance in teachers are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Embeddedness
  • organizational citizenship behavior
  • job performance
  • teachers
  • Education