رابطه بین رهبری دانش و سکوت سازمانی با نقش میانجی تیم پذیری مدیران مدارس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسنده

مدیریت اموزشی . علوم انسانی . دانشگاه ازاد قائمشهر.ایران

چکیده

سکوت سازمانی به عنوان یکی از مسائل سازمانی می تواند به طور موثری در پرتوی رهبری دانش و تیم پذیری مدیران کاهش یابد، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری دانش و سکوت سازمانی با نقش میانجی تیم پذیری مدیران مدارس انجام شده است. روش تحقیق توصیفی _ همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر ساری به تعداد 186 نفر بود، با توجه به جحم جامعه آماری پرسشنامه های پژوهش بین تمامی مدیران توزیع شد و تعداد 162 پرسشنامه جمع آوری شد. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری دانش استاگدیل (1974)، سکوت سازمانی دیمیترس و وکولا (2007) و تیم پذیری مدیران سلطانی(1387) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه رهبری دانش و تیم پذیری مدیران با سکوت سازمانی منفی و معنی دار می باشد، همچنین مشخص شد که نقش میانجی تیم پذیری مدیران در ارتباط بین رهبری دانش با سکوت سازمانی منفی و معنی دار است. در نتیجه با توجه نمودن به مؤلفه های رهبری دانش و تیم پذیری مدیران می توان شاهد کاهش سکوت سازمانی در مدارس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between knowledge leadership and organizational silence with the mediating role of team reception of school managers

نویسنده [English]

  • marzieh niazazari
educational manegement. azad university qaemshahr. iran
چکیده [English]

Abstract
The descriptive-correlation research method is structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all elementary school principals of Sari city with 186 persons. According to the statistical population, the questionnaires were distributed among all principals and 162 questionnaires were collected. according to this
The whole number sampling method was used, to collect research data from the three standard questionnaires of knowledge leadership of Stagdil(1974), organizational silence of Dimitris & Vokala (2007) and team reception of Soltani(2008) was used. After data collection, data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling in Lisrel and SPSS software. The results showed that relationship of knowledge leadership with organizational silence
is negative and significant, the relationship between knowledge leadership and team acceptability of managers is positive and significant,, relationship between team acceptance managers with organizational silence was negative and significant, also It was found that mediates the role of teamwork of managers in the relationship between knowledge leadership with organizational silence is negative and significant. the As a result, attention to the components of knowledge leadership and the team reception can reduce the organizational silence in schools.
Keywords: Knowledge leadership, Team Reception, Organizational Silence, Schools Managers.
Abstract
The descriptive-correlation research method is structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all elementary school principals of Sari city with 186 persons. According to the statistical population, the questionnaires were distributed among all principals and 162 questionnaires were collected. according to this
The whole number sampling method was used, to collect research data from the three standard questionnaires of knowledge leadership of Stagdil(1974), organizational silence of Dimitris & Vokala (2007) and team reception of Soltani(2008) was used. After data collection, data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling in Lisrel and SPSS software. The results showed that relationship of knowledge leadership with organizational silence
is negative and significant, the relationship between knowledge leadership and team acceptability of managers is positive and significant,, relationship between team acceptance managers with organizational silence was negative and significant, also It was found that mediates the role of teamwork of managers in the relationship between knowledge leadership with organizational silence is negative and significant. the As a result, attention to the components of knowledge leadership and the team reception can reduce the organizational silence in schools.
Keywords: Knowledge leadership, Team Reception, Organizational Silence, Schools Managers.
Abstract
The descriptive-correlation research method is structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all elementary school principals of Sari city with 186 persons. According to the statistical population, the questionnaires were distributed among all principals and 162 questionnaires were collected. according to this
The whole number sampling method was used, to collect research data from the three standard questionnaires of knowledge leadership of Stagdil(1974), organizational silence of Dimitris & Vokala (2007) and team reception of Soltani(2008) was used. After data collection, data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling in Lisrel and SPSS software. The results showed that relationship of knowledge leadership with organizational silence
is negative and significant, the relationship between knowledge leadership and team acceptability of managers is positive and significant,, relationship between team acceptance managers with organizational silence was negative and significant, also It was found that mediates the role of teamwork of managers in the relationship between knowledge leadership with organizational silence is negative and significant. the As a result, attention to the components of knowledge leadership and the team reception can reduce the organizational silence in schools.
Keywords: Knowledge leadership, Team Reception, Organizational Silence, Schools Managers.
Abstract
The descriptive-correlation research method is structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all elementary school principals of Sari city with 186 persons. According to the statistical population, the questionnaires were distributed among all principals and 162 questionnaires were collected. according to this
The whole number sampling method was used, to collect research data from the three standard questionnaires of knowledge leadership of Stagdil(1974), organizational silence of Dimitris & Vokala (2007) and team reception of Soltani(2008) was used. After data collection, data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling in Lisrel and SPSS software. The results showed that relationship of knowledge leadership with organizational silence
is negative and significant, the relationship between knowledge leadership and team acceptability of managers is positive and significant,, relationship between team acceptance managers with organizational silence was negative and significant, also It was found that mediates the role of teamwork of managers in the relationship between knowledge leadership with organizational silence is negative and significant. the As a result, attention to the components of knowledge leadership and the team reception can reduce the organizational silence in schools.
Keywords: Knowledge leadership, Team Reception, Organizational Silence, Schools Managers.
Abstract
The descriptive-correlation research method is structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all elementary school principals of Sari city with 186 persons. According to the statistical population, the questionnaires were distributed among all principals and 162 questionnaires were collected. according to this
The whole number sampling method was used, to collect research data from the three standard questionnaires of knowledge leadership of Stagdil(1974), organizational silence of Dimitris & Vokala (2007) and team reception of Soltani(2008) was used. After data collection, data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling in Lisrel and SPSS software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge leadership
  • Team Reception
  • Organizational silence
  • Schools Managers