«مدرسۀ نامرئی ایرانی» یک حوزۀ مطالعاتی نوین در مدیریت آموزشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی .تنکابن. ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر مفهوم‌سازی پدیده مدرسه نامرئی ایرانی به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی جدید در رشته مدیریت آموزشی بود. این پژوهشِ پدیدارشناسانه، با رویکرد کیفی، از نوع اکتشافی انجام گرفت. همچنین با لحاظ اشباع نظری، از بین خبرگان مدرسه‌داری، استادان علوم تربیتی و مدیریت آموزشی، 10 تن به‌صورت هدفمند و با روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای، انتخاب و دعوت به همکاری در این پژوه پژوهشی شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از یک گروه کانونی انجام شد. پس از اجرای گروه کانونی، برای استخراج داده‌ها از استراتژی‌های تحلیل متن‌محور و یادداشت‌محور توأم با روش قیاس تحلیلی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراجی، طی سه مرحله، کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی انجام شد. نتایج نشان داد از سازه‌های «بی‌شکلی درهم‌تنیده شبکه‌ای»، «سرشار از ممکنات، نامنتظرها و استحاله‌گر»، «تولید دانش‌ضمنی و عملگرایانه»، «ظهور فرا‌زمانی و فرامکانی و فرامتن معنایی»، «نزدیکی با واقعیت پدیدارشناختی»، «توان سازگاری و انطباق پویا»، «گرایش به همترازی قدرت»، «زیست در مرزهای خاکستری»، «مبتنی بر گفت‌وگوهای فردبنیان»، «تداوم در فرایندهای خودبنیاد»، می‌توان در تبیین «پدیده مدرسه نامرئی» استفاده کرد. همچنین به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی جدید در دانش مدیریت آموزشی، از مفاهیمی که به‌طور جانبی در این مقاله جهت تبیین پدیده مدرسه نامرئی، توسعه یافته‌اند، می توان در حوزه‌های مختلف «نظر و عمل مدیریت آموزشی» بهره‌برداری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the Iranian Invisible School as a New Field of Study in Discipline of Educational Management

نویسندگان [English]

  • Ali Khalkhali 1
  • Mohamadreza Karbaschi 2
  • zohreh shakibaei 3
1 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch
2 Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Department of Educational Management, .Tonkabon Branch, Islamic Azad university, Tonekabon. Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper was to conceptualize the phenomenon of the Iranian invisible school as a new field of study in the discipline of educational management. Also in terms of theoretical saturation, among school experts, professors of educational sciences and educational management, 10 people were purposefully selected and invited to collaborate in this research by using the chain sampling method. Data were collected using a focus group. After implementing the focus group, text-based analysis strategies and analytical analogy were used to extract the data. Data were collected using a focus group. The focus group has been proposed as a valid method for exploratory studies.
The analytical deductive method is a valid tool for explaining exploratory hypotheses.External validity or transferability of findings was enhanced using a multi-dimensional strategy of data participants and reviewers. After conducting the focus group and implementing interactive and in-depth dialogues, the research questions were analyzed as follows. The results showed the constructs of "Uniformity of school relations", "Unpredictability of school life", "production of tacit knowledge in school", "school hypertext flow", "school adaptation to phenomenological reality", "school adaptability and dynamic adaptation", "tendency to power balance In School Relationships", " Living on the Gray Boundaries of School", "Individualized School Dialogues", " Self-Esteeming School Processes" can be used to explain the "invisible school phenomenon" as a new field of study in the educational management discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "invisible school"
  • "Field of study"
  • "Educational management"
  • "phenomenology"
  • "Qualitative approach"