طراحی و اعتبار سنجی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی ترکیبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

3 استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی، پردیس علامه طباطبایی، دانشگاه فرهنگیان لرستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی انجام گردیده است. روش پژوهش اکتشافی متوالی (کیفی- کمی) از نوع ابزارسازی و راهبرد پژوهش در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، 16 نفر از اساتید دانشکده‌های علوم تربیتی استان لرستان که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند و در قسمت کمی، مدیران سازمان آمزش و پرورش به تعداد 330 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه پژوهش شامل سه مؤلفه اصلی و 81 گویه است که بر اساس طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای تنظیم‌شده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‏ها در بخش کیفی کدگذاری، و در بخش کمی مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel انتخاب‌شده است. یافته‌های بخش کیفی نشان داد مولفه های اصلی اخلاق حرفه ای شامل 3 مولفه اصلی جنبه شخصی، جنبه درون سازمانی و جنبه برون سازمانی و 9 مولفه فرعی شامل ویژگی های فردی، ویژگی های شغلی، ویژگی های هیجانی، مدیریت و رهبری، راهبردهای اخلاق، توانمندی های حرفه ای، عوامل وظیفه ای، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی و 81 کد بازبود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی مدل را تأیید نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of the patterns of elemenrtary school principals professional ethics: a mixed methods study

نویسندگان [English]

  • Nazanin Zadeh Moradian 1
  • Ebrahim Pourhosseini 2
  • Shoja Araban 3
1 PhD Student in Educational Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Allameh Tabatabai Campus, Lorestan Farhangian University, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to design and validate the professional ethics model of primary school principals. Consecutive exploratory research method (qualitative-quantitative) of the instrumentation type and research strategy in the qualitative part, content analysis and in the quantitative part, survey has been considered. Participants in the qualitative section were 16 professors from the faculties of educational sciences in Lorestan province who were selected by purposive sampling method and in a quantitative part, the directors of the education organization were selected by 330 people by random sampling method. The data collection tool in the qualitative part of the interview is semi-structured and in the quantitative part is a researcher-made questionnaire. The research questionnaire consists of three main components and 81 items that are adjusted based on a five-point Likert scale. The method of data analysis is selected in the qualitative part of coding, and in the quantitative part of structural equation modeling using Lisrel software. The findings of the qualitative section showed that the main components of professional ethics include 3 main components of personal aspect, intra-organizational aspect and extra-organizational aspect and 9 sub-components including personal characteristics, job characteristics, emotional characteristics, management and leadership, ethics strategies, capability. Professional factors, functional factors, social factors and cultural factors and 81 open codes. The results of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficients confirmed the validity and reliability of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model of professional ethics
  • managers
  • Design
  • Validation