نویسنده = جمال حاتمیان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعۀ یادگیرندۀ حرفه ای در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 102-120

جمال حاتمیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان