نویسنده = محمود ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسۀ مدیریت مدارس متوسطۀ کرمان بر اساس الگوی های مدیریتی تونی بوش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 62-81

نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی