مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران_ایران

2 استاد دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی_ایران

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه_ ایران

4 استادیار دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی_ایران

چکیده

امروزه نظریه‌پردازان و محققان، یادگیری و تربیت را مقوله‌ای فرهنگی می‌دانند و باور بر این است که یادگیرنده، محتوای آموزشی را در بافت فرهنگی خویش دریافت و تفسیر می‌کند. ازآنجاکه یادگیرنده ممکن است به گروه‌های فرهنگی مختلفی تعلق داشته باشد، بافت فرهنگی یکپارچه و یکدست نیست و بدین ترتیب، آموزش چندفرهنگی ضرورت پیدا می‌کند. پژوهش‌های مختلفی در ایران به بررسی کم و کیف آموزش چندفرهنگی در مدارس پرداخته‌اند و پژوهش حاضر به بررسی روش‌شناختی و محتوایی این پژوهش‌ها پرداخت تا نظریۀ زیربنایی آن‌ها را مشخص کند. این مقاله با استفاده از روش تحقیق فراتحلیل کیفی، 26 پژوهش انجام‌شده در ایران را بررسی توصیفی و ارزیابی کرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که نه‌تنها پژوهش دربارۀ آموزش چندفرهنگی برای بسیاری از پژوهشگران ایرانی مقوله‌ای نسبتاً جدید است، بلکه پژوهش‌های انجام‌گرفته دچار نارسایی‌های کمی و کیفی متعددی هستند که لازم است در پژوهش‌های بعدی جبران شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multicultural Education Management in Iranian schools’: A Qualitative Meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Shirko Mohammadi 1
  • Sayed Ali Naghi kamal 2
  • Mohammad Kazemi 3
  • Javad Porkarimi 4
1 PhD student of Tehran University_Iran
2 Tehran University professor, Department of Management and Educational Planning_Iran
3 Assistant Professor Razi University of Kermanshah_Iran
4 Tehran University professor, Department of Management and Educational Planning_Iran
چکیده [English]

Abstract
Todays, education is seen as cultural issues which learners receive and interpret educational materials through their cultures. Considering that the learners may be belonging to different cultural groups, therefore, the culture is not unique and integrated issue. Therefore, multicultural education is necessary. In spite of different researches in Iran have been concentrated on multicultural education but there isn’t any comprehensive reviews and Meta studies about that researches. The aim of the current research was to image structural, methodological and contextual orientations of multicultural research in the school context in Iran. To achieve the aim, qualitative meta- analysis was conducted and a total of 26 researches were evaluated. The findings showed that not only multicultural education is relatively new issue for many of the researchers but the multi-cultural researches have deficiencies quantitatively and qualitatively. The limited contribution of the writers which are belonging to cultural minorities in multi- cultural researches; the limited contribution of qualitative researches in these area and finally, extensive concentration on the reflection multi- cultural education components and neglecting other issues are the most problematic issues. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-cultural education management
  • multi-cultural curriculum
  • school and culture

بشیریه، حسین. (1392). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دورۀ جمهوری اسلامی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی نگاه معاصر.

خداداد حسینی، سیدحمید؛ شاه‌طهماسبی، اسماعیل؛ و شمس‌الهی، سارا. (1390). تبیین جایگاه مدیریت تنوع قومی: عامل فراموش‌شدۀ بهره‌وری در مدیریت کلان فرهنگی کشور. مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 53 و 54، 44-59.

ذاکر صالحی، غلامرضا. (1386). فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در زمینۀ جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آن‌ها. مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ هشتم، شمارۀ 1، 113-135.

نقیب‌زاده، میرعبدالحسین. (1390). نگاهی به فلسفۀ آموزش‌وپرورش. تهران: انتشارات طهوری.

صادقی، علیرضا. (1390). طراحی الگوی برنامۀ درسی چندفرهنگی تربیت معلم ابتدایی جمهوری اسلامی ایران. رسالۀ دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، گروه علوم تربیتی.

اورشال، ژارمن؛ سید عباس‌زاده، میرمحمد؛ و عزیزی‌نژاد، بهاره. (1392). نقش چندفرهنگی‌بودن جامعه بر آموزش و یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آشوری شهرستان ارومیه. همایش ملی آموزش و پرورش چندفرهنگی ارومیه.  

عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ فروغی ابری، احمدعلی؛ و فاضلی، نعمت‌الله. (1388). تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامۀ درسی چندفرهنگی. فصلنامۀ مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورۀ دوم، شمارۀ 1، 149-165. 

Barnett, R. & Napoli, R. D. (2008). Changing identities in higher education: Voicing perspectives. London and New York: Routledge.

Bey, F. J. (2004). A study of multicultural education in the general education programs at two historical black colleges in Virginia. Dissertation of Doctor of Philosophy in Education at George Mason University

Cardi, J. S. (1997). Faculty stance toward multiculturalism and multicultural education: a qualitative study. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Virginia.

Crow, C. L. (2005). Multicultural education: Equity pedagogy on perception and practices of emerging secondary teachers. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Baylor.

Landreman, L. M. (2005). Toward social justice: a case study of multicultural practice in higher education. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Michigan.

Mannig, M. T. (2005). Multicultural organization development: benchmarking progress towards diversity in higher education. A dissertation of doctor of philosophy in the University of Kent State.

Moore, R. (2004). Education and society: Issues and explanation in the sociology of education. London: polity publication.