الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش: پژوهشی کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی، شیراز، ایران.

2 دانشیار دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی، شیراز، ایران

3 استادیار دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی، شیراز، ایران

4 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، گروه مدیریت، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیر آموزشی اُسوه در نظام آموزش‌وپرورش و سپس ارزیابی مدیران مدارس تهران براساس این الگو بود. روش پژوهش مطالعۀ موردی کیفی بود که مشارکت‌کنندگان بالقوۀ این بخش سه گروه مدیران نمونۀ مدارس، مدیران حوزه‌های علمیۀ شهر تهران و کادر آموزشی و اداری مدارس (گروه‌های کانونی) را تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار و براساس اشباع نظری مشارکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند. مضامین مربوط به مدیر آموزشی اُسوه در قالب هشتادونُه مضمون پایه (اولیه)، پنج مضمون سازمان‌دهنده (اصلی) و یک مضمون فراگیر، از مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختمند با مشارکت‌کنندگان و بررسی اسناد اسلامی مانند کتاب قرآن و نهج البلاغه استخراج و در قالب شبکۀ مضامین مدیر آموزشی اُسوه ترسیم شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic-Iranian Model of Osveh Principals in Educational System: A qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Jafar Jahani 2
  • Maryam SHafiee sarvestani 3
  • Meisam Latifi 4
  • Tayebeh Verdi alaei 5
1 Associate Professor- shiraz- iran
2 Associate Professor- shiraz- iran
3 Assistant Professor - shiraz- iran
4 Associate Professor Department of Management University of Imam Sadeq
5 PhD. Student Of Educational Administration, University of Shraz
چکیده [English]


The goal of this research was to design the pattern of osveh educational leader in education and training system and to assess Tehran school administrators based on this pattern. The methodology of the research was a mixed sequential exploratory of the instrument developing type using multiple case study in which the potential participants involve three groups of exemplary school leaders, Tehran seminary leaders, and school administrative and educational staff (focus groups) selected through purposive sampling and criteria techniques based on theoretical saturation of the research participants. Themes related to the exemplary educational leader were extracted as 89 basic themes (primary), 5 organizer themes (principal) and one pervasive theme, from in-depth semi-structured interviews with the participants and investigating Islamic documents, such as Quran and Nahjolbalaqa, and were designed as the network of osveh educational leader themes.osveh educational leader themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education and training
  • educational leader
  • osveh
  • Islamic-Iranian model
الهی قمشه‌ای. (1388). قرآن فارسی – عربی،  القرآن کتاب مبین. ویرایش ترجمۀ رضا شیرازی. تهران: ذکر مبین.

الوانی، سید مهدی. (1384). مدیریت عمومی. چاپ 25 . تهران: غزال.

ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﻧﺎﻳﻴﻨﻲ، علی؛ و تشکری، محمود. (1391). ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻧﺎﺟﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ(ﺭﻩ) ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ (ﻣﺪ ﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ). فصلنامه نظارت و بازرسی، سال ششم، شماره 19.

بهرام‌زاده، حسینعلی. (1388). الگوهای رفتاری مدیر در مدیریت اسلامی با تأکید بر دیدگاه حضرت علی، خلاصه مقالات دومین همایش مدیریت اسلامی.

ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ. (1385). ﻣﻮاﻧﻊ توسعۀ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻری در اﻧﺪﻳﺸۀ دﻳﻨﻲ و ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻻﻳﻖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌۀ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ‌ﺳﺎﻻری در ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ، ﺗﻬﺮان.

 تقوی دامغانی، سید رضا. (1380). ‌نگرشی بر مدیریت اسلامی، چاپ سوم، تهران: بین‌الملل.

دشتی؛ محمد. (1388). ترجمۀ نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، قم: اندیشه هادی.

دهکردی، لطف‌الله فروزنده؛ و ملائی، الهه. (1388). بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب. راهبرد توسعه، بهار 1388، شماره 17.

عسکر احمدی، علی. (1381). اصول مدیریت و ویژگی‌های مدیر از دیدگاه امام علی علیه‌السلام، پایگاه مجلات تخصصی نور، شماره 9 و 10.

کریمی تفرشی، مهدی. (1389). مدیر موفق کیست؟ تهران: آتی‌نگر.

مرادی، سیف‌الله؛ حاتمی، زهرا؛ مرادزاده، کامبیز؛ و موسی قلیزاده، ربابه. (1391). آشنایی با مباحث حاکمّیتی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات زیویه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان.

مشتاق، زینب. (1385). خصوصیات یک مدیر شایسته و لایق از دیدگاه اسلام، مجله توسعه مدیریت، شماره72.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1385). پیام امام امیرالمؤمنین (ع): شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه جلد 4، مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

 

Akbari, R., & Yazdanmehr, E. (2014). A critical analysis of the selection criteria of expert teachers in ELT. Theory and Practice in Language Studies, 4(8), 1653.

ateş, h., & artuner, g. (2013). the importance of school management has been increasing in student academic success, based on international exams. International Journal on New Trends in Education & their Implications (IJONTE), 4(3).

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Psychology Press.

Cameron, K. S., R. E. Quinn, J. DeGraff, and A. V. Thakor. (2006). Competing values leadership: Creating value in organizations. New York: Edward Elgar.

Goudarzi, A., & Gaminian, V. (2002). Principles, basic and theories of organizational climate. Isfahan: Publications of University Jihad (Jahad-e-Daneshgahi), 46-59.

Hayden, L. E. (2015). 13 Competencies of Exemplary Project Managers. Tucson, Arizona: Global network, technology service.

Kouzes james M. & barry z. posner. (2003) “TO Exemplary Leadership”.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2003). The Jossey-Bass academic administrator's guide to exemplary leadership (Vol. 131). John Wiley & Sons.

Quinn, R., Cameron, K., Degraff, J., & Thakor, A. (2006). Competing values leadership: creating value in organizations.

Whetten David A. & Kim S. Cameron. (2011) “developing management skills”.