رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران

2 گروه روان شناسی تربیتی-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -تبریز - ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه چابکی سازمانی، عزت‌نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تبریز در سال 1396-1395 بودند که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش، تعداد آن‌ها 126 نفر می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری مدیران از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و 95 نفر مدیر بر اساس جدول مورگان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رضایت شغلی میناسوتا، روحیه مدیران میرکمالی، عزت‌نفس سازمانی پیرس و همکاران و چابکی سازمانی اسپایدرز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین روحیه مدیران، عزت‌نفس سازمانی و چابکی سازمانی با رضایت شغلی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای عزت‌نفس سازمانی، چابکی سازمانی و روحیه مدیران قادرند تغییرات متغیر ملاک رضایت از شغل را در مدیران پیش‌بینی کنند. بنابراین می‌توان در کنار فراهم ساختن امکانات و تأمین نیازهای به جای مدیران، با آموزش و افزایش عزت‌نفس، چابکی و روحیه مدیران، رضایت شغلی آنان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational agility, organizational self-esteem , morale and job satisfaction of Prinsipals

نویسندگان [English]

  • Jafar Bahadori khosroshhi 1
  • ramin habibi 2
1 Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. in Educational Psychology, Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was the relationship between organization agility, self-esteem organization and morale and job satisfaction, principal's secondary schools for government girls. The study was descriptive and correlation. The population of this research all girls secondary school principals were of Tabriz in 2016-2017, according to the Department of Education, 126 of them are. To select sample of managers and 95 managers were randomly selected and evaluated according to Morgan. To collect the data, Minnesota job satisfaction, morale managers Mirkamali, self-esteem-organization Pierce and et al and organization agility Spitzer was used. To analyze the data, descriptive statistics, and correlation and regression analysis were used. The results showed that there is a significant positive relationship between job satisfaction and morale managers, self-esteem-organization and organization agility. Meanwhile, self-esteem-organization and organization agility capable of criterion variables predict job satisfaction in managers. Therefore, in addition to providing facilities to accommodate the needs of managers, training and increased self-esteem, organization agility, morale managers increased their job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization agility
  • self-esteem organization
  • morale
  • job satisfaction
  • Prinsipals

اجاقی، علی. (1379 ). بررسی رابطه بین جوسازمانی و روحیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر ملایر. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران.

آهنچیان، محمدرضا؛ و بابادی، امین. (1392). تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل، پژوهش­های آموزش و یادگیری، 2(3)، 147-162. 

بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آبادی، تورج؛ و بیرامی، منصور. (1391). رابطه سرمایه روان شناختی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز. مجله پژوهنده، 17(6)، 313-319.

پورکریمی، جواد؛ فرزانه، محمد؛ و نوروزی، میترا (1395). واکاوی‌ صلاحیت­های ‌حرفه­ای ‌مدیران مدارس؛ ‌یافته­های ‌یک‌ پژوهش ‌ترکیبی. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 4(1)، 1-25.

حاجی­عموعصار، محمدتقی؛ عبدالهی، راشن؛ رحمتی، داریوش؛ و فرخجسته، وحیده سادات. (1394). رابطه عزت­نفس سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شاغل شهر تهران. مجله مدیریت شهری، 39، 189-200. 

حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید؛ و خاکی، سکینه خاتون. (1391). رابطة نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 42(11)، 7-29.

حیدری، مرضیه؛ و رجایی پور، سعید. (1387). بررسی سطح روحیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان آباده. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 4(1)، 27-42.

راوری، علی؛ میرزایی، طیبه؛ و ونکی، زهره. (1391). تبیین ماهیت مفهوم رضایت شغلی: مطالعه مروری. فصلنامه مدیریت پرستاری، 4(1)، 61-71.

رنجبر، منصور؛ خائف­الهی، احمد؛ دانایی­فرد، حسن؛ و فانی، علی­اصغر (1392). ارزیابی الگوی شایستگی­های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23(109)، 104-113.

شفیعی نیک، اصغر. (1392). تحلیل رابطه مؤلفه­های درون سازمانی با تعهد سازمانی و عملکرد مدیران ناجا در حوزه ستاد و صف. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 3(8)، 341 - 377.

صادقی، شیما. (1389). بررسی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان کارمندان شهرداری منطقه 14 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

صادقیان، فاطمه؛ عابدی، محمدرضا؛ و باغبان، ایران. (1389). بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش. مجله مشاوره شغلی و سازمانی، 2(4)، 115-131.

کلانی، امین، ترخانی، عزتاالله، محمدی شمسآبادی، امیرمسعود، طیبی، سجاد. (1392). رابطه قابلیتهای یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)، 75-87.

کلدی، علیرضا؛ سمواتیان، بهاره. (1387). بررسی علل و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران، پژوهش­نامه علوم اجتماعی، 2(2)، 73-89.

میر کمالی، سید محمد. (1385). فرهنگ مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات یسطرون.

 

Ahlee, K. (2005). The effects of locus of control and organizational structure on job satisfaction and turnover intention of hotel managerial employee.PhD thesis Oklahoma state University requirement for the degree of doctor of philosophy.

Algama, K. (2011). Creating a culture for organization learning and agility. www. Google.com/url?sa=t&rct=j&q=Algama,+k, date of accesse: Jauary 20.

Avay, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152.

Braunscheidel, M., & Suresh, N. (2009). The organizational antecedents of a firm’s supply chain agility for risk mitigation and response.Journal of Operations Management, 27, 119- 140.

Cenkci, T., & Ötken, A. B. (2014). Organization-based self-esteem as a moderator of the relationship between employee dissent and turnover intention. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 404-412.

Chiang, C. Y., KocabasogluHillmer, C., & Suresh, N. (2012). An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm's supply chain agility, International Journal of Operations & Production Management, 32(1): 63-83.

Cortese, C.G. (2007). Job satisfaction of Italian nurses: an exploratory study, Nursing Management; 15(3): 303- 312.

DeSantis S, Garber S, Gerstenberger A, Jackson K, Noble A, Serrantino J, Silverman S, Webb E. (2010). Supporting Positive Staff Morale within The University of California: Council of U C Staff Assemblies: Staff Morale Workgroup. 1 – 25.

Dries N., Vantilborgh, T., & Pepermans, R. (2012). The Role of Learning Agility and Career Variety in the Identification and Development of High Potential Employees. Personnel Review, 41 (3): 340-58.

Elloy, D., & Patil, V. (2012). Exploring the Relationship between Organization-Based Self Esteem and Burnout, International Journal of Business and Social Science, 3 (9), 283-288.

Gkolia, A., Belias, D., & Koustelios, A. (2014). job satisfaction and self-efficacy experienced by general employees and teachers, as it rises through literature review. European Scientific Journal, 10(22), 321-342.

Greg L. P. (2016). Job satisfaction and turnover intent among hospital social workers in the United States. Social Work in Health Care, 55(7), 485-502.

Heller, D., Judge, T. A., & Watson, D. (2002). The confounding role of personality and trait affectivity in relationship between job and life satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 23 (7), 815-35.

Locke, E. A. (2011). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 1297–1349). Chicago: Rand McNally.

Ma, C.C., Samuels, M.E., & Alexander, J.W. (2003). Factors that influence nurses' job satisfaction. Journal NursAdm; 33(5): 293-9.

Mayer, B. W., Fraccastoro, K., & Mcnary, L. D. (2007). The relationship among organizational based self-esteem and various factors motivating volunteers, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36(2), 327-340

McKenzie, J., & Aitken, P. (2012). Development of digital product catalogue for enabling agility in a manufacturing organization, Strategic Human Resources Review, 11(6): 12-31.

Millett, T. I. (2010). 6 reasons why staff morale is important. Available at: http://EzineArticles.com

Phillips, G. M. (2000). Perceived organizational support: An extended model of the mediating and moderating effects f self- structures. Ph.D. Dissertation, University of Akron.

Pierce, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L. L., & Dunham, R. B. (1989). Organization-based self-esteem: Construct definition measurement and validation. Academy of Management Journal, 32, 622-648.

Qu, H., & Zhao, X. R. (2012). Employees' work–family conflict moderating life and job satisfaction. Journal of Business Research, 65(1):22-8.

Ramesh, G., & Devadasan, S. R. (2007) Literature review on the agile manufacturing criteria, Journal of Manufacturing Technology Management, 18(2), 182 – 201.

Rogerc, P. (2003). The relationship between organizational climate & job satisfaction Http//WWW.lib.umi.com.

Saiti, A., & Papadopoulos, Y. (2015). School teachers’ job satisfaction and personal characteristics, International Journal of Educational Management, 29(1), 73-97.

Samer, K. T. (2007). Competency Based Human Resource Management Program. MEIRC Consultant and Training Company.

Schwepker, J. C. H. (2001). Ethical climates relationship to job satisfaction organizational commitment ،and turnover intention in the sales force. Journal of Business Research, 54 (72), 520 −571.

Siu, O.L., Hui, C.H., Phillips, D.R., Lin, L., Wong, T.W., Shi, K. (2009). A study of resiliency among Chinese health care workers: capacity to copy with workplace stress. Journal of research in personality, 5(43), 770-776.

Spitzer D. (2007). Transforming Performance Measurement Rethinking the Way We Measure and Drive Organizational Success. American Management Association-Web site: www.amacombooks.org.18-23

Van Oosterhout, M., Waarts, E., Van Heck, E., & Van Hillegersberg, J. (2007). Business Agility: Need, Readiness and Alignment with IT Strategies. In: Desouza KC (ed) Agile information systems: Conceptualization, Construction, and management, pp. 52-69. Elsevier Butterworth-Heinemann