الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه: یک تحقیق کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی صلاحیت های حرفه ای به منظور ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی 95-94 بوده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه برخاسته از داه ها (طرح سیستماتیک) در این پژوهش ملاک عمل بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 40 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، شاخص های اولیه توسعه حرفه ای مدیران مدارس شناسایی شده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مدل توسعه حرفه ای مدیران مدارس در پنج مقوله اصلی شرایط علی، پدیده محوری(توسعه حرفه ای مدیران مدارس)، راهبردهای توسعه حرفه ای مدیران، شرایط واسطه ای و پیامدهای توسعه حرفه ای مدیران گنجانده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Development Model of High School Administrators: A qualitative research

نویسندگان [English]

  • Siroos Ghanbari 1
  • Bahram Mohammadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 phd student of educational administration. universitu of bu ali sina. hamedan. iran
چکیده [English]

abstract: The aim of this study is to identify of professional qualifications for Presentation of professional development model of high school Administrators in Kurdistan province at 2015-2016 academic years. The approach of this research was qualitative approach and research method was Grounded Theory (systematic plan). The population of this study was consisted of all secondary school Administrators in Kurdistan province. Purposeful sampling continued until the researcher reached theoretical saturation using semi-structured interviews with 40 members of the sample reached. With Using the results of the investigation and theoretical research and content analysis conducted interviews, Basic indicators of professional development of school administrators identify and included in three stages including: open coding, axial coding and selective coding professional development model of school administrators and in five main categories causal conditions, the central phenomenon (the professional development of school Administrators), professional development strategies managers, intermediate conditions and consequences of the development professional of school administrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional competency
  • professional development Model
  • high school administrator
آقازاده، محرم. (1389). روشهای جدید تدریس. تهران: آییژ.

 بازرگان، عباس. (1387). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.

جلیلی، مهسا و نیک‌فرجام، حسین. (1393). بررسی وضع موجود توانایی و صلاحیت‌های معلمان از دیدگاه دانش‌آموزان و مقایسه با وضع مطلوب از دیدگاه صاحبنظران در درس فیزیک سال چهارم دبیرستان. پژوهش در برنامهریزی درسی، 2 (13). 129-138.

 حیات، علی اصغر؛ عبدالهی بیژن؛ زین‌آبادی حسن‌رضا و آراسته حمیدرضا. (1394). مطالعۀ کیفی نیازها و روش‌های توسعۀ حرفه‌ای مدیران مدارس. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 7 (2). 43-64.

  فرزانه، محمد؛ پورکریمی، جواد و نوروزی میترا. (1394). ارائۀ الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه.  فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی .9 (2). 85-96.

 کریمی، فریبا. (1387). مطالعۀ صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان دورۀ ابتدایی، فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی. 2 (4). 151-166.

 شفیع‌زاده حمید؛ سلیمانی، نادر و شوریابی مریم. (1393). بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 8 (1). 83-98.

Angelides, P. (2012). Forms of leadership that promote inclusive education in Cypriot schools”, Education Management Administration and Leadership, 40 (1), 21-36.

Bacheler, M. (2015). Professional Development of Continuing Higher Education Unit Leaders: A Need for a Competency-Based Aroach, The Journal of Continuing Higher Education, 63(3), 152-164.

Bizzell, B. E (2011). Professional Development of School Principals in Virginia. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute.  Blacksburg, Virginia.

Brauckmann, S. (2008). The impact of school leadership on school results: Exploring the foundations of a relationship. Workshop paper presented at the annual conference of the European School Heads Association (ESHA), Conditions of School Leadership in Europe, Copenhagen, Denmark.

Brown, C. & Militello, M. (2016). "Principal's perceptions of effective professional development in schools", Journal of Educational Administration, 6(4). 56-67.

Boudreaux, M. K. (2015). An Examination of Principals’ Perceptions of Professional Development in an Urban School District. Journal of Education & Social Policy. 2(4). 27-36.

Crow, G, Lumby, J., & Pashiardis, P. (2008). Introduction: Why an international handbook on the preparation and development of school leaders? In J. Lumby, G. Crow, and P. Pashiardis, eds. International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders, UK and New York: Rout ledge, .1-17.

Flessa, J. J. (2012). “Principals as middle managers: school leadership during the implementation of primary class size reduction policy in Ontario”, Leadership and Policy in Schools, 1 (3). 325-343.

Galavzi, P. (2011). Principals’ Perceptions of Their Own Professional Development. Presented to the faculty of the Graduate School of the University of Texas at austain, in partial fulfillment of requirement for degree of doctor of education.

Gurr, D. & Drysdale, L. (2013), “Middle-level secondary school leaders: potential, constraints and implications for leadership preparation and development”, Journal of Educational Administration, 51 (1). 55-71.

Han, X., & Zhuo F. (2013). School-Based Instructional Research (SBIR): An Aroach to Teacher Professional Development in China" In from Teacher Thinking to Teachers and Teaching: The Evolution of a ResearchCommunity. 503-525.

Hirsh, S. (2009). A new definition. Journal of Education for Sustainable Development, 30(4), 10-16.

Ibara E. C. (2015) Professional development of principals: A path to effective secondary school administration in Nigeria, Africa Education Review, 11:4, 674-689

Ibrahim, N. (2011). Preparation and development of public secondary schools Principals in Kenya, International Journal of Humanities and Social Science.1 (9).22-36.

Kanokorn S., Pongtorn P. & Ngang T. (2014) professional development of school principals. Social and Behavioral Sciences 116. 77 – 81.

Kinney, P. (2008). Developing leadership skills. Principal Leadership, 9(4), 60-61.

Kythreotis, A., & Pashiardis, P. (2006). Exploring leadership role in school effectiveness and the validation of models of principals’ effects on students’ achievement. Paper presented at the CCEAM Conference Recreating Linkages between Theory and Praxis in Educational Leadership, Nicosia, Cyprus.

Marzano, R.J. Waters, T., & McNulty, B.A. (2005). School Leadership that Works: From Research to Results. USA: ASCD and MCREL.

Militello, M. Fusarelli, B. Alsbury, T & P. Warren, (2013),"How professional standards guide practice for school principals", International Journal of Educational Management, 27 (1). 74 -90.

Ng. S, Tsan-ming & Kenneth C, (2014),"Continuing professional development for middle leaders in primary schools in Hong Kong", Journal of Educational Administration, 52 (6). 869 – 886.

Pashiardis, P&.  Brauckmann, S. (2009). Evaluation of school principals. In G. Crow, J. Lumby, and P. Pashiardis, eds. International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders. New York: Rout ledge, .263-79.

Petros, P. & Stefan, B. (2009). Professional development needs of school principals. Commonwealth Education Partnerships.

Reston, V. A. (2015). National Policy Board for Educational Administration. Professional Standards for Educational Leaders. American Association of Colleges of Teacher Education.

Scher, L., & O'Reilly, F. (2009). Professional development for K-12 math and science teachers: What do we really know? Journal of Research on Educational Effectiveness, 2(3), 209 - 249.

Wallace, M. (2009). Making sense of the links: Professional development, teacher practices, and student achievement. Teachers College Record, 111(2), 573-596.

Yan, W., & Enrich, L. C. (2009). Principal preparation and training: A look at China and its issues. International Journal of EducationalManagement, 23(1), 51-64.