ارائۀ الگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان، لرستان ، ایران

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه لرستان، لرستان ، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

روش‌شناسی مورداستفاده در این مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 96-95 بود که تعداد آن‌ها اعم از زن و مرد شامل 142 نفر بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب نفر اول و برای انتخاب سایر افراد از فن گلوله برفی استفاده شد و با توجه به روش اشباع، تعداد افراد مصاحبه‌شونده 20 نفر تعیین شد. مشارکت‌کنندگان 20 نفر از مدیران مجرب و باسابقه مدارس آموزش‌وپرورش استان لرستان بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. در تحلیل یافته‌ها ابتدا با مرور و بازنگری متن مصاحبه‌ها، مفاهیم و عبارات معنی‌دار استخراج شدند؛ در مرحله بعد از تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری، یافته‌ها نشان داد که 2 مؤلفه (عوامل سازمانی و عوامل فردی) بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد دارد. بر این اساس، محقق بر اساس مبانی نظری تحقیق، پیشینه‌ی توانمندسازی و تجزیه‌وتحلیل حاصل از مصاحبه، الگوی توانمندسازی را ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Am Empowerment Model for Primary School principals of Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Kargar 1
  • Saeed Farhbakhsh 2
  • Azita Satar 3
1 Master of Educational Management, Lorestan University, Lorestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences University of Lorestan, Lorestan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, University ofLorestan , Lorestan, Iran
چکیده [English]

Regarding the fact that managers in educational centers are not appointed on the bases of specific criteria and proficiencies and the very fact that majority of them lack required empowerment for handling educational management ;This study aims to provide a model to empower primary school principals in Khorramabad city. The methodology used in this study, is qualitative methodology through phenomenological method .The study population included of all primary school principals the khorramabad city in 95-96 years. The number includes 142 people , both men and woman . To estimate the sample size. The snowball technique was used. Participants in this study include 20 principals having more than 12 years of experience andProvincial Graduate School Administrators in the fieldof education Collecting data tool, was semi-structured interviews and for data analysis. content analysis method was used. In analyzing the findings, the researcher first delved into reviewing and revising the text and content of interviews to extract meaningful expressions and concepts. Then the researcher analyzed, interpreted, and coded The results showed that two factors (organizational factors, and personal factors) have the greatest impact on the empowerment of Khorramabad city's primary school principals. Accordingly, the researcher presented the empowerment model on the basis on analysis of the interview

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Manager
  • Primary schools
  • Khorramabad
Abtahi, S. H., & Abbasi, S. (2007). Empowering employees. Karaj: Management Research and Training Institute.[in Persian]

Abolghasemi, M., &  Hajipour Abai, N. (2018). “Review and comparison of Kerman secondary school management based on Tony Bush's management models”. Scientific-Research Quarterly of School Management, 6, 1,.[in Persian]

Ahmadi, S. A. A., Salehi, A., & Faridi, M. R. (2010). Research Methods in Management (Management disciplines), Tehran: Payame Noor University.[in Persian]

Allah Vardi, M., Farahabadi, S. M. E., and Sajjadi, H. S. (2009). Prioritizing the factors affecting human resource productivity from the perspective of middle managers of Isfahan University of Medical Sciences. Hospital Quarterly, No. 35, 77-85 .[in Persian]

Alwani, M. (2000). Government decision-making and determination. Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books, Samat.[in Persian]

Amirkabiri, A., & Fathi, M. (2010). Investigating the Relationship between Dimensions of Psychological Empowerment and Organizational Creativity (Case Study: Tehran Information Technologists Complex), Quarterly Journal of Industrial Management Studies, 1 (16), 99-124.[in Persian]

Bani Asad, S., Hossein Gholizadeh, R., & Amin Khandaghi, M. (2018). Valuation of school management excellence program based on free goal model. Scientific-Research Quarterly of School Management, 6(2).[in Persian]

Bazargan, A. (2015). Introduction to qualitative and mixed research methods. Ch 5, Tehran: Didar Publishing.[in Persian]

Barati, O., Khmernia, M., Sadeghi, A., & Siavashi, E. (2016). Skills, Capabilities and Requirements Needed by Hospital Managers: A Qualitative Study, Journal of Qualitative Research in Health Sciences 2016: 5 (1): 28-17.[in Persian]

Barry, M. (2005). “Assessing job satisfaction and personality traits in teachers”. Islamic Azad University of Roodehen, Faculty of Psychology and Educational Sciences

Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control, New York: Freema  behavioral Sciences, 15, 2907-2911. behavioral Sciences, 31, 224-230.

Bradford, D. I., & Cohen, A. R. (1984) Managing for excellence, Toronto: John State. Pearson.

Branchard, K., Carlos, J., & Randolph, A. (1999). Human Resource Empowerment Management, translated by Mehdi Iranjadnejad Parizi, Tehran: Managers Publishing.[in Persian]

Erstad M. (1997). Empowerment and Organizational Change International Journal of Contermporary Hospitality management empowerment of human resources, Social and behavioral Sciences, 31, 829-833

Eskandari, M. (2004). Designing a systematic model for empowering managers, Quarterly Journal of Humanities Teacher, 8(2).[in Persian]

Fouladi, N. (2014). “The impact of organizational factors on the empowerment management of Bank Mellat employees”. Master Thesis of Allameh Tabatabai University.[in Persian]

Fook, C. Y., Brinten, L., Sidhu, G. K., & Fooi, F. S. (2011). Relationships between psychological empowerment with work motivation and withdrawal intention among secondary school principals in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences15, 2907-2911. 9.

GAO. (2001). Human Resource Management in TheHospitalityIndustry.Wiley.

Giorian, H., Sadraei, S., & Vadadi, A. (2013). Comparison of the effect of structural and behavioral factors (within the organization) on empowerment of agricultural bank employees. Second National Conference on Modern Management Sciences.[in Persian]

Hajj Forosh, A. (2013). The present and future of Iran's ,education Vista e-magazine :support@vista.ir.[in Persian]

Hashemi, S. H., & Pour Aminzad, S. (2011). Challenges facing human resource development and solutions. Quarterly Journal of Labor and Society, 136, 4-21.[in Persian]

Hosseini, S. T. (2013). Investigating the organizational factors affecting the empowerment of human resources in the Deputy for Agricultural Jihad Development. Scientific-Research Quarterly Journal of Educational Management Research.[in Persian]

    Harrabadi Farahani, M. (2006). International Counseling of the Organizational and Empowering Organization of Master's Thesis. University of Tehran

Iranzadeh, S., & Babaei Heravi, S. (2010). “Identification and prioritization of effective factors in empowerment using TOPSIS method (Case study: Gas Company of East Azerbaijan Province)”.Beyond Management. 4(13).

Azar, A., & Mo'meni, M. (2008). Statistics and its application in management. Eleventh Edition, Tehran: Samat Publications.[in Persian]

Miri, A., & Sabzikaran, I. (2010). Investigating the factors affecting the empowerment of human resources of the National Iranian Petroleum Products Distribution Company (Tehran region). Journal of Development and Transformation Management, 6 (2011), 56-49.[in Persian]

Ministry of Education (2003). Document and charter for reforming the education system. Tehran: Research Institute of Education. Pp. 76-73.[in Persian]

Robbins, T. L., Crino, M. D., & Fredendall, L. D. (2002). An integrative model of the empowerment process. Human resource management review12(3), 419-443.

Suri, A., Yousefi, B., & Shabani Moghadam, K. (2015). Determining the relationship between perceived organizational support and empowering employees of sports departments and youth in the west of the country. Journal of Human Resource Management in Sports. 2 (2), 80-71.[in Persian]

Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review15(4), 666-681.

Wan, E. (2005). Teacher Empowerment: Concepts, Strategies, and Implications for Schools in Hong Kong. Teachers College Record107(4), 842-861.

 Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. American journal of community psychology23(5), 581-599.