ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد تمام مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی سهم بری ذینفعان در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در آموزش و پرورش خراسان رضوی بود. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش از میان مدیران و متخصصان و نخبگان علمی دانشگاه وهمچنین صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش خراسان انتخاب شدند؛ جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری نظری و انجام 19 مصاحبه‌های ساختاریافته، رو در رو و عمیق بود. مقوله های بدست آمده از فرایند کد گذاری باز پژوهش، ارائه و سپس اجزای فرایند کدگذاری محوری شامل شرایط علی ، پدیدیه اصلی ، راهبرد ها ، زمینه ، شرایط مداخله گر و پیامد ها به تفکیک و بر اساس مقوله های زیر مجموعه خود طرح و در نهایت طبق کدگذاری انتخابی به هم پیوند داده شده اند و سیر داستان و یا روایت ارتقاء و انتصاب مدیران در آموزش پرورش ترسیم شد. پژوهشگر یک مقوله محوری را "سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیر" انتخاب نمود و آن را در مرکز فرایند انتخاب و انتصاب مدیران آموزش و پرورش قرار داد و سپس دیگر مقوله‌ها که شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامد ها بود را به آن ربط داد. نتایج پژوهش نشان داد که پدیده اصلی فرایند مورد مطالعه"سهم بری ذینفعان در انتخاب مدیر" شامل دو مفهوم اصلی می شود، یکی "انتخابی بودن مدیر به جای انتصابی بودن" و "مشارکت ذی‌نفعان در فرایند انتخاب مدیر" است. اکثر مشارکت کنندگان این اصل را سرآغاز تغییر در آموزش و پرورش می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a template for stakeholder participation in the selection of school principals in khorasan razavi based on grounded theory

نویسندگان [English]

  • Rasool Alijani 1
  • aliakbar aminbeidokhti 2
  • shahrokh makvand hoseini 3
1 PhD student in Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor of All Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the research was to design a model for stakeholder participation in the selection of school administrators in education. This qualitative research was conducted using the GT. Participants in this research are among the directors, specialists and academic elites of the university and Also, the experts of Khorasan education were selected; The data were collected using theoretical sampling method and performed 19 structured interviews, face-to-face and deep interviews. the categories derived from the open coding process are presented and then the components of the axial coding process include the causal conditions, the underlying phenomena, strategies, context, intervention conditions , and outcomes, depending on the categories under the set itself and ultimately link to the selective coding and the evolution of the story of the promotion and appointment of managers in education was drawn. The researcher chose a core topic as "stakeholder participation in the choice of manager" and put it at the center of the process of selecting and appointing education directors it then linked other categories, including causal conditions, strategies, underlying conditions, and interventions, and outcomes. The results of the research showed that the main phenomenon of the study process, "stakeholder participation in the choice of manager", consists of two main concepts, one of which is "the choice of the manager rather than the appointment" and "stakeholder participation in the process of selecting the manager". Most contributors consider this to be the beginning of a change in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection and Appointment Model
  • Leadership Promotion
  • Education
  • Grounded Theory