دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-320 
5. ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

صفحه 66-97

رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی


6. بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

صفحه 98-111

امید مهنی؛ سهیلا مختاری؛ منصوره مشایخی؛ علی محمد احمدوند


8. رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدرسه ابتدایی

صفحه 156-181

خاطره تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ فائزه تقی پور


10. طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

صفحه 239-259

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلیزاده


11. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

صفحه 260-295

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


12. واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 296-321

لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته


13. عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 322-343

اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


14. مهارت‌های رهبری در مدارس دخترانه دورۀ متوسطه

صفحه 344-372

فائزه مهدوی پور؛ فریبا عدلی؛ افسانه نراقی زاده