بررسی وضعیت نیروی انسانی و فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

   پژوهش حاضر به صورت کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعۀ آماری آن را کلیه  مربیان  و مراکز پیش دبستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 98-97 تشکیل دادندکه به ترتیب 180 مربی و176 مرکز از طریق جدول کرجسی و مورگان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده‎ها از پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و چک لیست براساس نظرات صاحب نظران تأیید گردید و پایایی ابزارها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نیروی انسانی 96/0 و چک لیست ارزیابی فضای فیزیکی مراکز 75/0 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میزان مطلوبیت نیروی انسانی (مربیان مراکز پیش دبستانی) بیش از سطح متوسط بوده است. همچنین، بررسی فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی نشان داد که بیشترین مطلوبیت فضا و تجهیزات آموزشی مربوط به مکان نگهداری وسایل کودکان، نور و هوای کافی، وسایل ایمنی، اطفای حریق و کمک­های اولیه، طبقه­ی همکف بودن کلاس­ها، تجهیز مرکز به لوازم بهداشت عمومی و بهداشت فردی، میز و صندلی متناسب با سن کودکان و کمد یا قفسه­ی نگهداری وسایل و پوشه­های فعالیت آنها، وجود تابلوهای آموزشی، وسایل صوتی- تصویری، وسایل و لوازم مورد نیاز مفاهیم دینی، لوحه­های تصویری و آموزشی بوده و کمترین مطلوبیت فضا و تجهیزات آموزشی مربوط به استاندارد بودن فضای ساختمان و.... بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Human Resources and Educational Environment of Preschool Centers

نویسندگان [English]

  • HOJJATOLLAH DARAFSH 1
  • Ali Biremi 2
  • Ziba Ramezani 3
1 faculty member from Department of Education, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Master of Educational Research, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of the study was to evaluate the staffing and educational environment of preschool centers. The research method was quantitative and descriptive-survey. Questionnaire and checklist made by researcher were used for data collection. To check the face and content validity of the research tool, a questionnaire and checklist were provided to the professors (guides and consultants) as well as to several instructors and specialists and after completing the corrections and eliminating overlapping items, The sample was run. Its reliability was calculated after Cronbach's alpha for the Human Resources Questionnaire (0.96) and the Checklist (0.75). The statistical population of this study consisted of all 193 centers of preschools in Ahwaz city and 180 teachers were selected through stratified random sampling method and 176 centers for preschool centers. The results showed that the competencies of the coaches were at a good level. Demonstrated in educational, artistic, child development and managerial, managerial, child health, social, ethical, behavioral, intellectual, communication and environmental culture competencies but in technology and professional development competencies. Not desirable. The desirability of educational qualifications, professional development in non-government schools was higher than that of government, and the desirability of technological competencies in public schools was better than non-government. Analyzes showed the most desirable space and educational equipment related to "places to store children, adequate light and air, safety equipment, fire extinguishers and aids, class floors, equipped with public health facilities, and Personal hygiene, children s desks and chairs, and wardrobes or shelves for activity supplies and folders, equipped with educational boards, audio, video, religious supplies, picture boards, and educational supplies. Minimum space requirements and training equipment related to standard building space, hall for group games in cold seasons, suitability for design Children, Good quality of space, Learning in non-classroom space, Outdoor activities for sports, Gardening, Animal care, Children play, Use of bright and washable colors in wall painting, Class fit With the number of children, the equipment needed to develop mental and physical skills.
Abstract
The main purpose of the study was to evaluate the staffing and educational environment of preschool centers. The research method was quantitative and descriptive-survey. Questionnaire and checklist made by researcher were used for data collection. To check the face and content validity of the research tool, a questionnaire and checklist were provided to the professors (guides and consultants) as well as to several instructors and specialists and after completing the corrections and eliminating overlapping items, The sample was run. Its reliability was calculated after Cronbach's alpha for the Human Resources Questionnaire (0.96) and the Checklist (0.75). The statistical population of this study consisted of all 193 centers of preschools in Ahwaz city and 180 teachers were selected through stratified random sampling method and 176 centers for preschool centers. The results showed that the competencies of the coaches were at a good level. Demonstrated in educational, artistic, child development and managerial, managerial, child health, social, ethical, behavioral, intellectual, communication and environmental culture competencies but in technology and professional development competencies. Not desirable. The desirability of educational qualifications, professional development in non-government schools was higher than that of government, and the desirability of technological competencies in public schools was better than non-government. Analyzes showed the most desirable space and educational equipment related to "places to store children, adequate light and air, safety equipment, fire extinguishers and aids, class floors, equipped with public health facilities, and Personal hygiene, childrens desks and chairs, and wardrobes or shelves for activity supplies and folders, equipped with educational boards, audio, video, religious supplies, picture boards, and educational supplies. Minimum space requirements and training equipment related to standard building space, hall for group games in cold seasons, suitability for design Children, Good quality of space, Learning in non-classroom space, Outdoor activities for sports, Gardening, Animal care, Children play, Use of bright and washable colors in wall painting, Class fit With the number of children, the equipment needed to develop mental and physical skills.
Abstract
The main purpose of the study was to evaluate the staffing and educational environment of preschool centers. The research method was quantitative and descriptive-survey. Questionnaire and checklist made by researcher were used for data collection. To check the face and content validity of the research tool, a questionnaire and checklist were provided to the professors (guides and consultants) as well as to several instructors and specialists and after completing the corrections and eliminating overlapping items, The sample was run. Its reliability was calculated after Cronbach's alpha for the Human Resources Questionnaire (0.96) and the Checklist (0.75). The statistical population of this study consisted of all 193 centers of preschools in Ahwaz city and 180 teachers were selected through stratified random sampling method and 176 centers for preschool centers. The results showed that the competencies of the coaches were at a good level. Demonstrated in educational, artistic, child development and managerial, managerial, child health, social, ethical, behavioral, intellectual, communication and environmental culture competencies but in technology and professional development competencies. Not desirable. The desirability of educational qualifications, professional development in non-government schools was higher than that of government, and the desirability of technological competencies in public schools was better than non-government. Analyzes showed the most desirable space and educational equipment related to "places to store children, adequate light and air, safety equipment, fire extinguishers and aids, class floors, equipped with public health facilities, and Personal hygiene, childrens desks and chairs, and wardrobes or shelves for activity supplies and folders, equipped with educational boards, audio, video, religious supplies, picture boards, and educational supplies. Minimum space requirements and training equipment related to standard building space, hall for group games in cold seasons, suitability for design Children, Good quality of space, Learning in non-classroom space, Outdoor activities for sports, Gardening, Animal care, Children play, Use of bright and washable colors in wall painting, Class fit With the number of children, the equipment needed to develop mental and physical skills. Animal care, Children play, Use of bright and washable colors in wall painting, Class fit With the number of children, the equipment needed to develop mental and physical skills.
A

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preschool Centers
  • Education
  • Educational space
  • Kindergarten
Barrnett, W. S. (2004). Better teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualification. New Brunswick, NJ: National Institute for Early Education Research.

Alavi, G. (2011). Assessment of Kindergarten Play Space and How to Play Physical Free Games in Preschool Children in Isfahan, Faculty of Psychology and Education, Al-Zahra University.

Baboly, A. (2013). Proper Preschool for Children, Preschool Education journal, 5 (4), 20-30.

Bahonar, N. (2009). Education and the unknown world of children, Journal of Islam and Educational Research.2(4), 203-235.

Barrnett, W.S. (2003). Low wages=low quality, solving the real preschool teacher crisis. New Branswick, NJ: National Institute for Early Education Research.

Center for Comprehensive School Reform and Improvement, (2007). Maximizing the impact of teacher collaboration. Washingtin, DC: learning Point Associates.

Cole, V. (1997). Pre-school Education Program, Translated by Mofidi, F. (2012). Tehran: samt Publication.

Conyers, L. M., Reynolds, A. J., & Suh-Ruu Ou. (2003). The Effect of Early Children Intervention and Subsequent Special Education services: Findings from the Chicago Child- Parent Centers, Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(1), 75-95.

Cunningham, D. (2010). Relating preschool quality to children`s literacy development. Early Childhood Education Journal, 37(6), 501-507.

Dehghani, A. (2014). Preschool Educational Activities, Tehran: Iran Textbook Publishing Company.
Mofidi, F. (1997). Preschool Centers Management, Tehran: Allameh Tabatabai University.

Educational Research and Planning Organization, (2019). Guide to preschool education program and activities, Tehran:  Monadiye Tarbiyat.

Elek, C., & Page, J. (2018). Critical features of effective coaching for early childhood educators: a review of empirical research literachere. Professional Development in Education, 1-9. http://doi. Org/10.1080/19415257.2018.1452781.

Farzaneh, M. (2017). Investigating the Relationship between Physical Space and Academic Achievement in Preschool Students from the Viewpoints of Tabriz Preschool Teachers, Master thesis in Curriculum Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz.

Hoveida, R., & Taheri, M. (2019). Reflective Leadership in Schools and Its Role in Improving Teachers' Self-Efficacy Beliefs, journal of School Admonistration, 7(2), 1-19.

Jamaldini, M. (2019). Pre-school problems / from school diversity to unmet expectations to parents. Retrieved December 15, 2019 from the site http://shabestan.ir/detail/News/862266.

Kilic. S. (2015). Emotional competence and Emotion soeilization in preschoolers, The viewpoint of preschool Teachers Aksa ray University.

McCoy, D., Connors, M., Morris, P., Yoshikawa, H., & Friedman-Krauss, A. (2015). Neighborhood economic disadvantage and children`s cognitive and social emotional development: Exploring Head Start classroom quality as a mediating mechanism. Early Childhood Research Quarterly, 32, 150-159.

Mirkamali, S. M., Narangi Sani, F., & Asadi, S. (2019). Assessing the Status of Teachers' Professional Qualifications from the Viewpoint of Elementary Principals of Markazi Province, journal of School Admonistration, 7(3), 91-110.

Mirzaei, S. (2016). Evaluation of the current status of preschool teachers' professional competence based on approved indicators of education in Tehran city, Master Thesis in preschool education, Allameh Tabatabaei University, Tehran.
Naysi, M., &  Jalizi, A. (2014). Pre-school Teachers' Job Skills, Quarterly Journal of Preschool Education, 5 (3), 50-73.

Patton, K., Parker, M., & Tannehill, D. (2015). Helping Teachers Help Themselves: Professional Development That Markes a Difference, NASSP Bulletin, 99(1),26-42.

Pirestani, A. (2016). Comparison of Teachers 'and Parents' Viewpoints on the Quality of Preschool Centers in Karaj, MA Thesis, Faculty of Education and Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch.

Pushneh, C. (2012). Evaluating the quality of preschool programs in Tehran, Modern Educational Thoughts, 1 (4), 41-61.

Ryan‚ Sh., & Ackerman‚ D. J. (2004). Creating a Qualified Preaschool Teaching Workforce Part I Getting Qualified: A Report on the Efforts of Preschool Teachers in New Jersey’s Abbott Districts to Improve their Qualifications‚ National Institute for Early Education Research Rutgers the State University of New Jersey‚ Avilable from: http//www.nieer.org.

Sadavi, S. (2019). Identifying the professional competencies of Ahvaz preschool teachers in the curriculum planning process. Master thesis in Curriculum Planning, Faculty of Education Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

Safari, A. (2013). Investigating and Analyzing Criteria for Designing Preschool Centers, Journal of Educational Innovation, 1(1), 2-1.

Shannon, D., Smith, S., & Danna, N. (2016). Practitioner Research in Early Childhood Education and Care. A 21-Year Review of the Literacher. Infants & Young Children, 29(4), 312-334.http: //doi.org/10.1097/IYC.0000000000000066.

Shellenbarger, S. (2006). Work & family: High teacher turnover can affect preschoolers. The Wall Street Journal. Reterived from Post-gazatte web site: http://www.post-gazette.com/pg/06243/717867-298.stm.

Tallerico, M. (2014). Distric Issues. Administerators at All Levels Involved in Teachers` Professional Development. In L. E. Martin, S. Kragler, D. J. Quatroche, K. L., & Bauserman, K. L. (Eds). Hanbook of professional development in education: Successful models and practices, Prek-12. (pp.125-144), New York, NY: Guilford Press.

Winsler, A., Kim, Y., & Richard, E. (2014). Socio-emotional skills behavior problems, and Spanish competence predict the acquisition of English among English language kearners in poverty. Developmental Psychology, 50(9), 2242-2254.

Zohra, N.H. (2009). Teacher education in Pakistan, analysis of planning issues in early childhood education, Journal of Early Childhood Teacher Education, 30 (3), 285-297.