بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران.

چکیده

رویکرد پژوهش از نوع کمی و راهبرد مورد استفاده توصیفی ـ پیمایشی است. اعضای جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین، معلمان و کارشناسان مربوطه در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بودند. برای انجام نمونه گیری، از روشنمونه­­گیری تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­های مورد نیاز نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته­های پژوهش نشان داد که مدارس جامع محیط زیستی در خصوص پنج مولفه اقدامات آموزشی و پرورشی، فضای سالم، زیبا و استاندارد، مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات روشنایی ساختمان و محوطه، مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان و محوطه و مصرف مواد اولیه و بازیافت عملکرد مناسبی داشته­اند ولی در خصوص مولفه­های مصرف آب در ساختمان و ناوگان حمل و نقل و جا به جایی عمکلرد مناسبی نداشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Performance of the Comprehensive Eco-Schools: A Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

  • omid mehni 1
  • soheila mokhtari 1
  • mansoureh mashayekhi 1
  • ALI MOHAMMAD ahmadvand 2
1 PhD Student in Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Industrial Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran * Corresponding
چکیده [English]

Background: Comprehensive Eco-schools is one of the education policies which has been implemented in line with global experiences and development of environmental protection. Its initial objectives are very acceptable and many activities have also been conducted in this field. The present study tries to examine the performance of the comprehensive Eco-schools.
Methods: This quantitative study has used descriptive survey methods. The statistical population of the study included all principals, vice-principals, teachers and relevant experts in Department of Education in Tehran. A random sampling method was also used. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data.
Findings: The findings of this study showed that comprehensive Eco-schools have performed properly in five factors including education activities, healthy, elegant and standard atmosphere, electric energy consumption, electric energy consumption in cooling and heating facilities and raw materials consumption and recycling; however, they did not have a good performance in water consumption and transportation.
Discussion and conclusion: The results clearly showed that essential and important activities have been conducted in regard to comprehensive Eco-schools, and it can be mentioned that these activities have been almost fruitful; however, full objectives of these schools need serious support from supportive institutions to cover all goals completely.

Background: Comprehensive Eco-schools is one of the education policies which has been implemented in line with global experiences and development of environmental protection. Its initial objectives are very acceptable and many activities have also been conducted in this field. The present study tries to examine the performance of the comprehensive Eco-schools.
Methods: This quantitative study has used descriptive survey methods. The statistical population of the study included all principals, vice-principals, teachers and relevant experts in Department of Education in Tehran. A random sampling method was also used. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data.
Findings: The findings of this study showed that comprehensive Eco-schools have performed properly in five factors including education activities, healthy, elegant and standard atmosphere, electric energy consumption, electric energy consumption in cooling and heating facilities and raw materials consumption and recycling; however, they did not have a good performance in water consumption and transportation.
Discussion and conclusion: The results clearly showed that essential and important activities have been conducted in regard to comprehensive Eco-schools, and it can be mentioned that these activities have been almost fruitful; however, full objectives of these schools need serious support from supportive institutions to cover all goals completely.

Background: Comprehensive Eco-schools is one of the education policies which has been implemented in line with global experiences and development of environmental protection. Its initial objectives are very acceptable and many activities have also been conducted in this field. The present study tries to examine the performance of the comprehensive Eco-schools.
Methods: This quantitative study has used descriptive survey methods. The statistical population of the study included all principals, vice-principals, teachers and relevant experts in Department of Education in Tehran. A random sampling method was also used. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data.
Findings: The findings of this study showed that comprehensive Eco-schools have performed properly in five factors including education activities, healthy, elegant and standard atmosphere, electric energy consumption, electric energy consumption in cooling and heating facilities and raw materials consumption and recycling; however, they did not have a good performance in water consumption and transportation.
Discussion and conclusion: The results clearly showed that essential and important activities have been conducted in regard to comprehensive Eco-schools, and it can be mentioned that these activities have been almost fruitful; however, full objectives of these schools need serious support from supportive institutions to cover all goals completely.

Background: Comprehensive Eco-schools is one of the education policies which has been implemented in line with global experiences and development of environmental protection. Its initial objectives are very acceptable and many activities have also been conducted in this field. The present study tries to examine the performance of the comprehensive Eco-schools.
Methods: This quantitative study has used descriptive survey methods. The statistical population of the study included all principals, vice-principals, teachers and relevant experts in Department of Education in Tehran. A random sampling method was also used. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data.
Findings: The findings of this study showed that comprehensive Eco-schools have performed properly in five factors including education activities, healthy, elegant and standard atmosphere, electric energy consumption, electric energy consumption in cooling and heating facilities and raw materials consumption and recycling; however, they did not have a good performance in water consumption and transportation.
Discussion and conclusion: The results clearly showed that essential and important activities have been conducted in regard to comprehensive Eco-schools, and it can be mentioned that these activities have been almost fruitful; however, full objectives of these schools need serious support from supportive institutions to cover all goals completely.

Background: Comprehensive Eco-schools is one of the education policies which has been implemented in line with global experiences and development of environmental protection. Its initial objectives are very acceptable and many activities have also been conducted in this field. The present study tries to examine the performance of the comprehensive Eco-schools.
Methods: This quantitative study has used descriptive survey methods. The statistical population of the study included all principals, vice-principals, teachers and relevant experts in Department of Education in Tehran. A random sampling method was also used. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data.
Findings: The findings of this study showed that comprehensive Eco-schools have performed properly in five factors including education activities, healthy, elegant and standard atmosphere, electric energy consumption, electric energy consumption in cooling and heating facilities and raw materials consumption and recycling; however, they did not have a good performance in water consumption and transportation.
Discussion and conclusion: The results clearly showed that essential and important activities have been conducted in regard to comprehensive Eco-schools, and it can be mentioned that these activities have been almost fruitful; however, full objectives of these schools need serious support from supportive institutions to cover all goals completely.
full objectives of these schools need serious support from supportive institutions to cover all goals completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Comprehensive Eco-Schools
  • Performance
  • Tehran