بررسی تأثیر کیفیت زندگی‌کاری بر بهزیستی روان‌شناختی با تعدیل‌گری مشاوره مدیریتی در مدیران مدارس شهر خرم‌آباد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه لرستان ،خرم اباد،ایران

2 استادیار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

روش پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهر خرم­آباد در سال تحصیلی 95--1394 ( 347 نفر)تشکیل می­دادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده­ شد ­­­­و تعداد 181 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدندکه گزینش آن‌ها از با استفاده از روش طبقه­ای متناسب صورت گرفت. جمع­آوری داده­ها بر اساس سه پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسش‌نامه مشاوره مدیریتی (محقق ساخته) صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 82/0، 91/0 و 95/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده ازنظر متخصصان تائید شد. داده­های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای19 spss مورد تحلیل قرار گرفت و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله­ مراتبی به بررسی فرضیه­های پژوهش پرداخته شد. یافته­های حاصل از این تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با بهزیستی روان‌شناختی مدیران مدارس شهر خرم­آباد رابطه­ی مثبت و معنی‌دار وجود دارد و نقش تعدیل گری متغیر مشاوره مدیریتی در مدل تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بهزیستی روان‌شناختی تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect on the quality of work life on psychological well-being with mediating of managerial consulting in school principals

نویسندگان [English]

  • saeed Farahbakhsh 1
  • Moslem Ghobadiyan 2
  • Maryam Farahbakhsh 3
  • kobra usofvand 3
1 1. Associate Professor, Department of Literature and Humanities ,Lorestan University, khoramabad,Iran
2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Iran
3 Department of Education, University of Lorestan
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of quality of work life on the psychological well-being of school principals in Khorramabad city by mediation of management counseling. The research method is descriptive correlational.
The statistical population of this study included all school principals in Khorramabad city in the academic year of 96-97, which number was 347, Regarding the type of research and the number of variables studied, the population under study, according to the sample of Karjetsi and Morgan sample tables, was 181 school principals (elementary school: 76, first high school, 37, and 68 secondary school) in Khorramabad city by sampling method.
Stratified randomized ones were selected. Measurement tools in this research are: a) Reef Psychological Well-Being Questionnaire (1995) consisting of 54 items that the reliability of this questionnaire is α = ./82. B) The Quality of Work Life Questionnaire (Walton, 1973) consisting of 32 items And the reliability of this questionnaire is α =./ 91. C) A researcher-made management consulting questionnaire consisting of 29 items whose validity was confirmed by the content validity and also its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient of ./ 95.
Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression. The total number of participants in the study was 181, of which %45.3 were male and% 54/7 were female. The mean age of the subjects was 11.44 and 48.4 ± SD respectively. In terms of education, %6 had a diploma, 6% had a college degree, %72. 4 had undergraduate degrees,% 24.9 had graduated and %1.7 Carrying a doctoral degree,% 48.6 of respondents were in district one and %51.4 in district two,% 42 of respondents were in the primary school,% 20.4 in the first grade and 37.6 in junior high school, and the average management experience Among the samples, 10/88 years were estimated. The assumption of normalization is a prominent indicator before applying parametric tests such as coefficient Pearson Correlation, Path Analysis and Regression Analysis by Kolmogorov - Smirnov Test α =. / 05 To make .Therefore, because the significance level obtained for all variables is higher than α =. / 05, all variables are normal. The results showed that there is a significant relationship between all dimensions of the quality of work life variable with the dimensions of the psychological well-being variable. Also, between the variables themselves are the quality of working life. And the psychological well-being variable had a positive and significant relationship of ./69.
There is evidence that the higher the quality of work life, the higher the psychological well-being of individuals. Also, based on the correlation coefficients obtained in the correlation matrix, there was a significant relationship between the dimensions of the management consulting variable and the dimensions of the psychological well-being variable.Morever there is a variable between management consultancy and More over psychological well-being variable has a positive and significant relationship with the amount of ./52 that indicates that Management consulting has a direct, positive and significant relationship with psychological well-being of individuals. Based on the obtained results, each of the components of the quality of working life,i.e. fair payment, safe working conditions, capacity development, Social integration, security and continuous growth, the overall atmosphere of life, legal regulation in the organization and social affiliation have an effect (./24), (./21), (./15), (./18), (./18.), (./13), (12/0) and (./20) on the quality of work life of individuals.
Also, the components of psychological well-being, namely self-acceptance, positive relationships, autonomy, environmental domination, purposeful life, and individual growth, respectively, have an effect on (./19), (./19), (./20) (./16), (./22) and (./17), and the variable components of managerial counseling, namely, educational program, human resources, learners' affairs, school and community relations, administrative and financial affairs, and equipment and facilities respectively The effect is on the rate (./31), (./42), (./30), (./17), (./23), and (./10).
The results also showed that standard t values for the impact of quality work life components such as fair pay, safe working conditions, capacity development, social integrity, sustainability and continuity, overall living space, legal regulation in organization and social dependence on this variable were respectively equal to (57/7), (46/5), (30/2), (33/2), (42/5), (18/7), (19/3) and. (36/3 ) And the standard t values for psychological well-being components, namely self-acceptance, positive relationships, autonomy, environmental domination, purposeful life, and individual growth are respectively (7.9), (7.6), (9.7), (6.3), (9.4) and (8.6), and the standard t values for variable components of management counseling, namely, educational program, human resources, learners' affairs, school and community relations, administrative affairs and financial equipment and facilities were respectively (14/1), (15/9), (11/6), (6/34), (8/46) and (4/62) respectively.
Based on the obtained results, the coefficient of influence obtained on the quality of working life on the psychological well - being (./69) at the alpha level is α =. / 01 and with the standard t standard (12.7) is significant (sig & lt ; / 01). Therefore, with %99 confidence, it can be said that the quality of work life of individuals has a direct effect on their psychological well-being. Also, the coefficient of effect of the quality of work life on managerial counseling (./51) is significant at α =. / 05 level with the standard t standard (7.9) (sig & lt; / ./ 01). Therefore, with %99 confidence, we can say that the quality of work life has a direct and significant effect on managerial counseling.
In addition, the effect of managerial counseling on psychological well-being is equal to (./52) at the alpha level of α =. / 01 and with the standard t standard (8.2) is significant (sig & lt; / 01). Therefore, with% 99confidence, it can be said that management consulting has a direct direct effect on managerial counseling. Investigating the indirect effect of quality of work life on psychosocial bias with the role of mediation. Management advice The results of the multiplication of the effect of quality of work life on managerial counseling (./51) in the coefficient of management counseling on psychological well-being (./52) is 26.5 Which is a significant coefficient and the effect of quality of working life on psychological well-being
Equal to (./67) increase to (./27). Hence, the role of mediation in managerial counseling in relationships and its impact on the quality of work life and psychological well-being is confirmed. Considering these results, it is recommended This importaint point in to account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "psychological well-being"
  • " management counseling"
  • quality of work life "
  • School

Azarhush, F. (2001). The role of management consulting and engineering in development. Journal of Tadbir. Number 115. [In Persian].

Amini, A. (2019). Fitting a Model of Teachers' Job Engagement Based on Perceived Stewardship Behavior and QWL of Principals, Journal of School Management Research, Volume 7 - Number 2[In Persian].

Bahadori Khosroshahi, c., Hashemi Nosrat Abad, T., & Boubapurkhiruddin, J. (2014). The Relationship of Social Capital with Psychological Well-being in the Students of Tabriz University. Sociological Cognitive Research. Third Year, Issue 2, Successive 6, Autumn 1393. Pages 54-44. [In Persian].

Basson, N. (2008). The influence of psychological Factors on the subjective well- being of adolescents. Unpublished M.A dissertation in University of the Free State.

Beer, M., & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change, Harvard Business Review, May- June.

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). "The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological wellbeing",Journal of personality and Social psychology, 84, 822- 848.

Casio L. (1998). Personal, human resource and management. New York:  McGraw Hill, 225.

Camings, T., & Orly, K. (1998). Organization development and transformation. Translation by Abbas Mohammadzadeh, Tehran: Islamic Azad University Scientific Center. .[In Persian].

Cucka, M. (2003). To brand the consultancy or to brand its constituents? Consulting    to  Management, Vol. 14, No. 2.

Diener, E., & Lucas, R.E. (2000). (Explaining differences in societal levels of happiness: Relative standards, need fulfillment, culture, and evaluation theory). Journal of Happiness   Studies, 1: 41-78.

Dasjerdi, R., Farzad, V., & Kadivar, P. ( 2011). The role of five great factors in predicting psychological well-being. Journal of Birjand University of Medical Sciences Volume 11, Number 2. 133-126.[In Persian].

Delaware, A., Koshki, sh .,   & Jalali Farahani, M. ( 2013). The Relationship between Psychological Well-Being Components and General Health Among High School Students..[In Persian].

Dolan, Sh., & Schuler, R. (2001). Human Resources and Human Resources Management. Translation by Mohammad Ali Toosi and Mohammad Saeebi, Tehran: Institute for Management and Planning Education and Research. [In Persian].

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R.E.  (2003). (Personality, culture, and subjective well-being).      Annual Review of Psychology, 54: 403-425.

Ebrahimi, L. (2018). Challenges and obstacles to the expansion of the role of counseling school principles, Journal of School Management Research, Volume 6, Issue 1 - Spring and Summer

Fattah, N. (1999). The relationship between leadership style and organizational environment with the services of educational managers in order to provide a model of educational management. Economics and Management Magazine. Number 43 . [In Persian].

Farahbakhsh, S., & star, A. (2012). “The Role of Quality Work life in Mental Health of school Administrators”. Volume 14, Number 55, Pages 20-9. [In Persian].

Gordon J. R. (1993). "A Diagnostic Approach To Organizational Behavior". 4th Ed . Boston: Allyn and Bacon. Inc.

Harvey M. G. (2002). "Developing Leaders Rather Than Managers for the Global Marketplace". University of Oklahoma, USA, Available Online 11 November.

Ghaffari, Gh., & Omid, R. (2009). “Quality of Life, Social Development Index. Tehran: Shiraz”. [In Persian].

Heidari, A.S.,  Seyed Kalali, N.N., & Heidari, A. (2014). Introduction to  the Bhtoric of development in Iran's consulting Industry. Annual Management Strategic Conference. Tehran. Iran. [In Persian].

Heinonen, S., & Saarimaa, R. (2009). Better jobsatisfaction through quality of work life –how can telework help?

Karademas, E.(2007). “Positive and negative aspects of well-being: Common and specific predictors”. Personality and Individual Differences , 43, 277- 287.

Krueger, P., Brazil, K., Lohfeld, L., Edward, H. G., Lewis, D., & Tjam, E. (2002). Organization specific predictors of job satisfaction: findings from a Canadian multi-site quality of work life cross-sectional survey. BMC Health Services Research2(1), 6.

Lajevardi, A. (2005). Management Consultancy and its Challenges. Journal of Faculty of Management and Economics, University of Isfahan. Year 17, No. 4. Pages 74-37. [In Persian].

Lawler .E.E ,(1982). “Strategies for improving the quality of work life,American Psycologists”

Margerison, C. J. (1988). Managerial Consulting Skills. London:  Cower Publishing Co.

Margarison, Ch. (2003). Managerial Managerial Skills, Hassan Danaeefard's Translation, Center for Management and Management Studies of Iran, Chapter 5. -3-1 (Unpublished)

Morhed, G., & Griffin, R. D. (1997). Organizational behavior. Translation by Seyyed Mehdi Alvani and Gholamreza Memarzadeh, Tehran: Pearl Publications. [In Persian].

Mirkamali, S. M., & Narange Sanie, F. (2008). Investigating the relationship between quality of work life and job satisfaction among faculty members of Tehran and Sharif industrial universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 48, pp. 101-71.[In Persian].

Paradise, W.A., & Kernis, H.M. (2002) . Self esteem and psychological well–being. Journal of Social and Clinical Psychology. 4, 345 − 361.

Qavam, M., & Khayer.M (2012). The Relationship between Students 'Perceptions of Behavioral Teachers' Behavior with Psychological Wellbeing. Journal of Behavioral Sciences, Vol. 6, No. 3, Pages 270-263. [In Persian].

Ryff, C. D., & Keyes, C. M.(1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited, J  Pers Soc Psychol; 69 (4): 719-727.

Ryff, C. D.(1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4): 99–104.

Ryff C.D.(1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology,57(6): 1069-1081.

Sharifi, K., & saeedi, H. R. (2015). Prediction of psychological well-being based on the orientation of life and psychology. Psychology, Vol. 4, No. 10, Pages 58-41. [In Persian].

Sirg, M., Joseph, D. E., Fraty, P. S., & Bond, J. L. (2006). A new measure of  quality of work life (QWL) based on need satisfaction and Spillover theories. Social Indicators Research, 55, 247.

Vazquez C., Hervas, G., Rahona, J.J., & Gomez, D. (2009). Psychological well-being and health. Contributions of positive psychology. Annuary of Clinical and Health Psychology, 5: 15-27.

Walton, R. E. (1973). "Quality of Work Life: What is it?" Sloan Management Review  Journal, Fall, Vol. 15, No. 1, pp. 11-21.