رابطۀ رهبری اخلاقی مدیران مدارس با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه کردستان

3 آموزش و پرورش گرگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، تبیین رابطه رهبری اخلاقی مدیران مدارس و مؤلفه‌های آن با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان علی آبادکتول انجام گردید. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر ابتدایی شهرستان علی‌آباد کتول است؛ نمونه پژوهش تعداد 310 نفر بود که تعداد 284 نفر از دانش‌آموزان به پرسشنامه ها به طور کامل پاسخ دادند. روش نمونه گیری با روش خوشه‌ای تصادفی تعیین شد. گردآوری داده‌های پژوهش نیز از طریق دو ابزار پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی سین‌ها و سینگ(1993) در مقیاس دو وجهی و رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005) در مقیاس پنج‌گانه لیکرت انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن بود که بین رهبری اخلاقی مدیران و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان (34/0r=) رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که 12 درصد از تغییرات سازگاری اجتماعی توسط رهبری اخلاقی قابل پیش‌بینی است که بیشترین سهم مربوط به یکی از ابعاد رهبری اخلاقی به نام فرد اخلاقی (۴۲/۰ = β) بود. نتایج این پژوهش اهمیت رهبری اخلاقی را در ایجاد سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی نشان می‌دهد.کلید واژگان: رهبری اخلاقی، سازگاری اجتماعی، فرد اخلاقی، مدیر اخلاقی
پژوهش حاضر با هدف، تبیین رابطه رهبری اخلاقی مدیران مدارس و مؤلفه‌های آن با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان علی آبادکتول انجام گردید. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر ابتدایی شهرستان علی‌آباد کتول است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the ethical leadership of school principals and social adjustment of primary school students in 2018

نویسندگان [English]

  • somaieh nemati 2
  • Hasan Hosseini 3
2 university of kurdistan
3 Department of Gorgan
چکیده [English]

The role of school principals as ethical leaders in creating social adjustment of students is a problem that we examine with a quantitative approach in this research. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the ethical leadership of school principals and the social adjustment of primary school students in Aliabad katol city. Research methodology is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study is the 4th grade male students of primary schools in Aliabad Katol The sample of the study was 310 students. 284 students answered the questionnaire completely. The sampling method was determined by random cluster sampling. The data were collected through two tools of the standard social adjustment questionnaire of Sinha and Singh (1993) on the two-dimensional scale, and ethical leadership of Brown and et al. (2005) on the Likert five-dimensional scale. For data analysis, using SPSS software, Spearman correlation coefficient was used due to inequality of data variance and logistic regression. The results of the research showed that there is a direct relationship between the ethical leadership of principals and social adjustment (r = 0.34). Also, the results of logistic regression analysis showed that (R2 = 0.12), social adjustment changes were predictable by ethical leadership, which had the highest share in one of the dimensions of ethical leadership with the name of ethical person (β = 0.42). The results of this study show the importance of ethical leadership in social adjustment of students in primary schools.Keywords: Ethical leadership; Social adjustment; Ethical person; Ethical principal
The role of school principals as ethical leaders in creating social adjustment of students is a problem that we examine with a quantitative approach in this research. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the ethical leadership of school principals and the social adjustment of primary school students in Aliabad katol city. Research methodology is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study is the 4th grade male students of primary schools in Aliabad Katol The sample of the study was 310 students. 284 students answered the questionnaire completely.The role of school principals as ethical leaders in creating social adjustment of students is a problem that we examine with a quantitative approach in this research. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the ethical leadership of school principals and the social adjustment of primary school students in Aliabad katol city. Research methodology is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study is the 4th grade male students of primary schools in Aliabad Katol The sample of the study was 310 students. 284 students answered the questionnaire completely. The sampling method was determined by random cluster sampling. The data were collected through two tools of the standard social adjustment questionnaire of Sinha and Singh (1993) on the two-dimensional scale, and ethical leadership of Brown and et al. (2005) on the Likert five-dimensional scale. For data analysis, using SPSS software, Spearman correlation coefficient was used due to inequality of data variance and logistic regression. The results of the research showed that there is a direct relationship between the ethical leadership of principals and social adjustment (r = 0.34). Also, the results of logistic regression analysis showed that (R2 = 0.12), social adjustment changes were predictable by ethical leadership, which had the highest share in one of the dimensions of ethical leadership with the name of ethical person (β = 0.42). The results of this study show the importance of ethical leadership in social adjustment of students in primary schools.Keywords: Ethical leadership; Social adjustment; Ethical person; Ethical principal
The role of school principals as ethical leaders in creating social adjustment of students is a problem that we examine with a quantitative approach in this research. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the ethical leadership of school principals and the social adjustment of primary school students in Aliabad katol city. Research methodology is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study is the 4th grade male students of primary schools in Aliabad Katol The sample of the study was 310 students. 284 students answered the questionnaire completely.The role of school principals as ethical leaders in creating social adjustment of students is a problem that we examine with a quantitative approach in this research. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the ethical leadership of school principals and the social adjustment of primary school students in Aliabad katol city. Research methodology is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study is the 4th grade male students of primary schools in Aliabad Katol The sample of the study was 310 students. 284 students answered the questionnaire completely. The sampling method was determined by random cluster sampling. The data were collected through two tools of the standard social adjustment questionnaire of Sinha and Singh (1993) on the two-dimensional scale, and ethical leadership of Brown and et al. (2005) on the Likert five-dimensional scale. For data analysis, using SPSS software, Spearman correlation coefficient was used due to inequality of data variance and logistic regression. The results of the research showed that there is a direct relationship between the ethical leadership of principals and social adjustment (r = 0.34). Also, the results of logistic regression analysis showed that (R2 = 0.12), social adjustment changes were predictable by ethical leadership, which had the highest share in one of the dimensions of ethical leadership with the name of ethical person (β = 0.42). The results of this study show the importance of ethical leadership in social adjustment of students in primary schools.Keywords: Ethical leadership; Social adjustment; Ethical person; Ethical principal
The role of school principals as ethical leaders in creating social adjustment of students is a problem that we examine with a quantitative approach in this research. The main purpose of this research is to investigate the relationship between the ethical leadership of school principals and the social adjustment of primary school students in Aliabad katol city. Research methodology is applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study is the 4th grade male students of primary schools in Aliabad Katol The sample of the study was 310 students. 284 students answered the questionnaire completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ethical leadership"
  • "Social adjustment"
  • " Ethical person"
  • "Ethical principal"