تأثیر رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس با نقش میانجی بی‌عدالتی سازمانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. 255 دبیر متوسطه دوم شهر زاهدان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق سه پرسشنامه رهبری مخرب، تمایل به ترک خدمت و بی‌عدالتی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته‌ها مقدار ضریب همبستگی بین رهبری مخرب و تمایل به ترک خدمت معلمان ، رهبری مخرب و بی‌عدالتی سازمانی، و بی‌عدالتی سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان معنادار بود. اثر مستقیم رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان، اثر مستقیم رهبری مخرب بر بی‌عدالتی سازمانی، و اثر مستقیم بی‌عدالتی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت معلمان، معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان با میانجی‌گری بی‌عدالتی سازمانی، معنادار بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رهبری مخرب هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی بی‌عدالتی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت معلمان اثر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Impact of Destructive Leadership on Teachers' Desire to Quit Serving with Mediating Role of Organizational Injustice

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Barani 1
  • Naser Nastiezaie 2
1 M.Sc. Student of Educational Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor of Educational Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership w

کلیدواژه‌ها [English]

  • destructive leadership
  • desire to quit serving
  • organizational injustice
  • teachers
Aasland, M. S., Skogstad, A., Notelaers, G., Nielsen, M. B., & Einarsen, S. (2010). The prevalence of destructive leadership behavior. British Journal of Management, 21(2), 438–452.

Abdollahi, B., Yoseliani, G., & Hatamian, J. (2014). Investigation of the Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment in Teachers of Elementary Schools. The Journal of New Thoughts on Education, 10(2), 92–118.

Afkhami Ardakani, M., & Farahi, R. (2012). Culture, organizational commitment and intention to leave of knowledge workers: Designing and presenting a model in RIPI. Iranian journal of management sciences, 6(24), 1–24.

Aghajanpoor Chahardeh, F., & Rezaee Kelidbari, H. (2014). The role of leader-member exchange on employee turnover intention of Islamic Azad University, Rasht Branch. Iranian journal of management sciences, 9(36), 101–120.

Ahmadi, P., Rezazadeh Shiraz, F., & Sadeghi, F. (2014). Turnover Intentions of teachers with Higher Education Degrees. The Journal of New Thoughts on Education, 10(1), 74–96.

Ali Nejad, M., Abbasiyan, H., & Behrangi, M. R. (2015). Investigating the effect of managers 'trusted leadership on teachers' organizational commitment with the mediating variable of organizational justice. Journal of Educational and Scholastic Studies, 4(2), 9–26.

Arefnezahd, M. (2017). Identifying And Prioritizing Elements of Principals’ Competencies with an Emphasis on Islamic Management. Journal of School Administration, 5(1), 151–172.

Ashrafi, S., Farzaneh, M., & Azizi, M. (2017). The Relationship Between Talent Management and Teachers Turnover Intentions with Moderate Effect of Job Involvement. The Journal of New Thoughts on Education, 13(1), 137–162.

Bakhtiyarinia, J., & Golparvar, M. (2015). Structural model of the relationship between destructive leadership and organizational injustice and civil-organizational behavior. International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences, Tehran.

Bameri, M., & Nastiezaie, N. (2016). The Role of Spiritual, Moral and Organizational Intelligence on Intention to Job Leaving of School Principals. Social Psychology Research, 6(22), 67–95.

Barkhuizen, N., Diseko, E., & Schutte, N. (2014). The Relationship Between Talent Management And Turnover Intentions Of Teachers In Botswana. In Proceedings of International Academic Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences.

Bibi, Z., Karim, J., & Ud Din, S. (2013). Workplace incivility and counterproductive work behavior: Moderating role of emotional intelligence. Pakistan Journal of Psychological Research, 28(2), 317–334.

Blasé, J., & Blasé, J. (2006). Teachers' perspectives on principal mistreatment. Teacher EducationQuarterly, 33(4), 123–142.

Boon, C., Den Hartog, D. N., Boselie, P., & Paauwe, J. (2011). The relationship between perceptions of HR practices and employee outcomes: examining the role of person–organization and person–job fit. The International Journal of Human Resource Management, 22(01), 138–162.

Burchard, M. (2011). Ethical dissonance and response to destructive leadership: A proposed model. Emerging Leadership Journeys, 4(1), 154–176.

Campbell, J.W., Im, T., & Jeong, J. (2014). Internal Efficiency and turnover Intention: evidence From Local Government in South Korea. Public Personnel Management, 43(2), 259–282.

Chi, S. S., & Liang, S. (2013). When do subordinates' emotion-regulation strategies matter? Abusive supervision, subordinates' emotional exhaustion, and work withdrawal. The Leadership Quarterly, 24(1), 125–137.

Christian, J. S., & Ellis, A. P. J. (2014). The Crucial Role of Turnover Intentions in Transforming Moral Disengagement into Deviant Behavior at Work, Journal of Business Ethics, 119(2), 193–208.

Dehghanian, H., Sabour, E., & Hojati, A. (2013). An Anlysis of the Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment in Insurance Company. Iranian Journal of Insurance Research, 28(2), 153–180.

Einarsen, S., Aasland, M. S., & Skogstad, A. (2007). Destructive leadership behavior: A definition and conceptual model. The Leadership Quarterly, 18(3): 207–216.

Ekrami, H., & Hoshyar, V. (2016). The Competencies of High School Principals in District Four of Mashhad. Quarterly Journal of Family and Research, 13(3), 7–32.

Epitropoulos, A. (2019).10 Signs of a Toxic School Culture. Education Update, 61(9), 41.

Eric, G. L., Stacy, H. H., Linda, D. K., David, M., & Matthew, L. (2019). Research note: the relationship of organizational justice variables with job involvement among southern prison staff. Journal of Crime and Justice, 42 (4), 480–494.

Erickson, A., Shaw, J. B., & Agabe, Z. (2007). An empirical investigation of the Antecedents, behaviors and outcomes of bad leadership. Journal of Leadership Studies, 1(3), 2643.

Fatemi, S. Z., & Moshbaki Esfehani, A. (2015). Investigating the mediator role of organizational justice in relation of spirituality at work and organizational commitment.Transformation Managemet Journal, 6(2), 29–48.

Fine, S., Horowitz, I., Weigler, H., & Busis, L. (2010). Is good character good enough? The effects of situational variables on the relationship between integrity and counterproductive work behaviors. Human Resource Management Review, 20(1), 73–84.

Furnham, A. (2010). The Elephant in the Boardroom: The Causes of Leadership Derailment. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Ghaderi, S., Siadat, A., & Shams Mourkani, G. (2012). A Study of the Relationship between Perception of Organizational Justice and Work Engagement among Isfahan High School Teachers. New Educational Approaches, 7(1), 49–72.

Ghasemi, V.,  Oreyzi, H. R., & Mardani, H. (2010). Sociological Analysis of Injustice Affection among the Teachers of Zanjan City. Journal of Social Sciences,17(51), 107–138.

Gholampour, M., Pourshafei, H., & Ghasemian, A. (2018). The Effect of Organizational Justice and Trust on the Professional Ethics of Primary School Teachers. Bioethics Journal, 8(27), 73–83.

Golparvar, M., & Hosseinzadeh, Kh. (2011). Model of relation between person-job none fit with emotional exhaustion and desire to leave work: Evidence for the stress - unequilibrium-compensation model.Quarterly of Applied Psychology, 5(1), 41–56.

Golparvar, M., & Salahshor, A. (2016). Developing a Structural Model of Destructive Leadership with Tendency to Violence and Employees’ Deviant Behaviors. Organizational Resources Management Researchs, 6(2), 93–123.

Golparvar, M., & Vaseghi, Z. (2011). role of perceptual- affective strain on determining the interaction of organizational injustice dimensions for positive and negative behaviors:Introducing the perceptual and affective strain theory (PAST). Knowledge & Research in Applied Psychology, 12(43), 4–16.

Green, J. E. (2014). Toxic Leadership in Educational Organizations. Education Leadership Review;15(1),18–33.

Hajipourabaie, N., & Abolghasemi, M. (2018). A review and comparison of the management of secondary schools in Kerman based on Tony Bush's management patterns. Journal of School Administration,6(1), 62–81.

Hauck A, Quinn Griffin, M. T., & Fitzpatrick, J. J. (2011). Structural empowerment and anticipated turnover among critical care nurses. Journal of Nursing Management, 19(2), 269–276.

Hoel, H., Glaso, L., Hetland, J., Cooper, C. L., & Einarsen, S. (2010). Leadership styles as predictors of self reported and observed workplace bullying. British Journal of Management, 21(2), 453–468.

Hofhuis, J., Vander Zee, K. I., & Otten, S. (2014). Comparing antecedents of voluntary job turnover among majority and minority employees. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 33(8), 735–749.

Holloway, E., & Kusy, M. (2010). Detox your workplace. Marketing Health Services, 30(3), 24–27.

Hosseinzadeh, A., & Naseri, M. (2007). Organizational Justic. Tadbir, 18(90), 18–23.

Hosseinzadeh, T., & Rastegar, A. (2014). Investigating the Relationship between Psychological Capital and Job Leaving Tendency with an Emphasis on the Mediating Role of Burnout. Journal of Educational and Scholastic Studies, 2(4), 34–53.

Hubert, A. B., & Van Veldhoven, M. J. P. M. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, 415–424.

Khanifar, H., Naderi Beni, N., Ebrahimi, S., Fayazi, M., & Rahmati, M. (2019). Identify the competency of schoolmasters for use in the assessment center. Journal of School Administration, 7(1), 105–125.

Khorasani, H., Rahim Nia, F., & Mortazavi, S. (2018). Exploring the Components of Destructive Behaviors of Unethical Leaders. Ethics in science and Technology, 13 (1), 38–47.

Koushazadeh, S. A., & Koushazadeh, F. (2014). The Relationship between Organizational Justice and Employee Turn-over Intention: the Mediating Role of Organizational Silence Climate, Job Involvement and Burnout. Journal of Development Evolution Management, 6(16), 61–69.

Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, Sh., Elechi, O. O., Benjamin, B., Morris, A., Laux, J. M., & Dupuy, P. (2010). The relationship among distributive and procedural justice and correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: An exploratory studyJournal of Criminal Justice, 38(1), 7–16.

Lee, T., Chen, S., Wang, S., & Dadura, A. (2010). The relationship between spiritual management and determinants of turnover intention. European Business Review, 22(1), 102–116.

Leet, E. (2011). The impact toxic or severe dysfunctional leadership has on the effectiveness of an organisation. Murdoch University, Murdoch.

Lu, H., Wenquan, L., Yuju, W., & Yi, L. (2012). A Chinese perspective on the content and structure of destructive leadership. Chinese Management Studies, 6(2), 271–283.

Mahony, D. F., Hums, M. A., Andrew, D.P.S., & Dittmore, S.W. (2010). Organizational justice in sport. Sport Management Review, 13(2), 91–105.

Mardani Hamooleh, M., Ebrahimi, E., Mostaghasi, M., & Taghavi Larijani, T. (2013). Relationship between organizational justice and job stress among hospital personnel. Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 6(3),64–71.

Mayer, D. M., Thau, S., Workman, K. M., Van Dijke, M., & De Cremer, D. (2011). Leader mistreatment, employee hostility, and deviant behaviors: Integrating self-uncertainty and thwarted needs perspectives on deviance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(1), 24–40.

Mcnabb, N. S. (2009).The daily floggings will continue until morale improves: An examination of the relationships among organizational justice, job satisfaction, organizational commitment and intention to turnover, Norman, Oklahoma.

Medina, E. (2012). Job satisfaction and employee turnover intention: What does organisational culture have to do with it. Master's theses, Columbia University.

Meek, W. R., Davis–Sramek, B., Baucus, M. S., & Germain, R. N. (2011). Commitment in franchising: The role of collaborative communication and a franchisee's propensity to leave. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(3), 559–581.

Mehdad, A., Ahmadpour, S., & Golparvar, M. (2013). Multiple Relationships between Perceived Organizational Justice and Adherence to Psychological Contracts with Organizational Citizenship Behaviors. Productivity Management, 7(3), 125–146.

Mirkamali, S. M., & Gholamzadeh, H. (2012). Investigating the Relationship between Organizational Commitment and Tendency to Leave the Service of Teachers in Schools in Dastgerd Education District (Yazd Province). Leadership and educational Administration, 6(1), 127–143.

Moghimi, S. M., & Ramazan, M. (2013). Management Research: Organizational Behavior Management. Second Edition, Tehran: Industrial Management Organization Publications.

Mollazehi, A. (2016). Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment Organizational Atmosphere between Teachers in Elementary Schools. Journal of New Approaches in Educational Administration, 7(2), 201–213.

Mumford, M., Espejo, J., Hunter, S., Bedell–Avers, K., Eubanks, D., & Connelly, S. (2007). The sources of leader violence: A comparison of ideological and nonideological leaders. The Leadership Quarterly, 18(3), 217–235.

Nadi, M., & Shojaee, M. (2019). Relationship between perception of bullying in the workplace, job self-alienation, organizational support with the Intention to Leave Work and the role of mediator of forced citizenship behavior. Journal of Applied Sociology, 30(1), 167–188. 

Nahas, T., Abd-El-Salam, E.M., & Shawky, A.Y. (2013). The impact of leadership behaviour and organisational culture on job satisfaction and its relationship among organisational commitment and turnover intentions: A case study on an Egyptian company. Journal of Business and Retail Management Research, 7(2), 13–43.

Nastiezaie, N., & Najafi, M. (2016). The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior. TolooeBehdast, 14(5), 79–92.

Nazarian Madavani, A., & Mokhtari Dinani, M., (2016). The relationship between percepted organizational justice, Psychological Contract Breach and organizational citizenship behavior of physical education teacher Tehran provienc sities. Journal of Sport Management Review, 7(33), 115–128.

Nelissen, J., Forrier, A., & Verbruggen, M. (2017). Employee development and voluntary turnover: testing the employability paradox. Human Resource Management Journal, 27(1), 152–168.

Owolabi, A. B. (2012). Effect of Organizational Justice and Organizational Environment on Turn-Over Intention of Health Workers in Ekiti State, Nigeria. Research in World Economy, 3(1), 28–34.

Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly, 18(3), 176–194.

Philip, P. J.; Kumar, R., & Choudhary, N. (2012). Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Justice at Work Place. Proceeding Ninth AIMS International Conference on Management, January 1–4.

Piryaei, H., & Niknami, M. (2017). Proposition of a model to improve appointment and promotion system of staff and line managers in Education Department. Journal of Management and Planning in Educational, 10(1), 9–28.

Radzi, S. M., Alan Ramley, S. Z., Salehuddin, M., Othman, Z., & Hairi Jalis, M. (2009). An Empirical Assessment of Hotel Departmental Managers Turnover Intentions: The Impact of Organizational Justice. International Journal of Business and Management, 4(8), 173–183.

Rahimnia, F., & Sadeghi, F. (2017). Investigating the mediating role of job satisfaction in the effects of internal brand management and career anchors on intention to stay. New Marketing Research Journal, 6(4), 67–88. 

Reisel, W. D., Probst, T. M., Chia, S., Maloles, C. M., & König, C. J. (2010). The effects of job insecurity on job satisfaction, organizational citizenship behavior, deviant behavior, and negative emotions of employees. International Studies of Management & Organization, 40(1), 74–91.

Rizwan, M., Arshad, M. Q., Munir, H. M. A., Iqbal, F., & Hussain, A. (2014). Determinants of Employees intention to leave: A Study from Pakistan. International Journal of Human Resource Studies, 4(3), 1.

SamGnanakkan, S. (2010). Mediating role of organizational commitment on HR practices and turnover intention among ICT Professionals, Journal of Management Research, 10(1), 39–61.

Schyns, B., & Schilling, J. (2013). How bad are the effects of bad leaders? A metaanalysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 24(1), 138–158.

Shaw, J. B., Erickson, A., & Nassirzadeh, F. (2014). Destructive leader behaviour: A study of Iranian leaders using the Destructive Leadership Questionnaire. Leadership, 10(2), 218–239.

Sheard, A. G., Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2013) Destructive behaviors and leadership: The source of the form of functional to dysfunctional workplace? International Journal of Social Science Studies, 1 (1), 73–89.

Shirbagi, N., & Moradi, O. (2018). Representation of Teachers' Experience From inappropriate Interactions with School Principals. Journal of School Administration, 5(2), 63–85.

Shojaei, A., Rahmani, N., & BaghalAsghari, P. (2019). The Impact of Virtue on Organizational Justice (Case Study: Staff of Mohaghegh Ardebili University). Irainian Journal of Management in the Islamic University, 7(16), 311–326.

Strukan, E., Kreso, A., & Fazlic, D. (2014). Impact of Leadership on Organizatinal outcoms in school management–Example of Bosnia Herzegovina. Journal of Engineering management And Compettetiveness; 4(2), 101–113.

Suifan, T. (2019). The Effect of Organizational Justice on Employees’ Affective Commitment. Modern Applied Science; 13(2), 42.

Tajvaran, M., & Seif, M. H. (2015). The Causal Model of Work Alienation Based on the Quality of Work Life and Organizational Justic with an Emphasis on the Mediating Role of Conflict, Organizational Commitment and Job Involvement among Physical Education Teachers in Shiraz City. Sport Management Studies, 9(43), 61–80.

Tate, B. W. (2009). Bad to the bone: Empirically defining and measuring negative leadership. PhD Thesis, USA: Pennsylvania State University.

Tepper, B. J., Duffy, M. K., Henle, C. A., & Lambert, L. S. (2006). Procedural injustice, victim precipitation and abusive supervision. Personnel Psychology; 59(1), 101–123.

Thoroughgood, C. N., Tate, B. W., Sawyer, K. B., & Jacobs, R. (2012). Bad to the bone: Empirically defining and measuring destructive leader behave. Journal of Leadership and Organizational Studies, 19(2), 230–255.

Too, L., & Harvey, M. (2012). TOXIC workplaces: the negative interface between the physical and social environments. Journal of Corporate Real Estate, 14(3), 171–181.

Wells, J. E., & Peachey, J. W. (2011). Turnover intentions: Do leadership behaviors and satisfaction with the leader matter. Team Performance Management, 17 (1/2), 23–40.

Yarigholi, B., Golmohammadnejad Bahrami, Gh. R., & Fazli, M. (2019). The Relationship between perceived Ethical Climate, Organizational Justice and Job Involvement with the Mediation Role of Professional Ethics of Schools Teachers. Journal of School Administration, 7(3), 180–190.

Yen, T. Q., Tian, Y., & Sankoh, F. P. (2013). The impact of prevalent destructive leadership behaviors on subordinate employees in a firm. American Journal of Industrial and Business Management, 3(7), 595–600.

Zeyaaddiny, M., & Ramezani, S. (2013). Job Enrichment and Job Engagement for Propensity to Leave of Employees. Journal of Strategic Management Studies, 4(15), 177–199.

 Zhou, Z. E., Meier, L. L., & Spector, P. E. (2014). The role of personality and job stressors in predicting counterproductive work behavior: A three–way interaction. International Journal of Selection and Assessment, 22(3), 286–296.

Zhu, W., Avolio, B. J. Riggio, R. E., & Sosik, J. J. (2011). The effect of authentic transformational leadership on follower and group ethics. The Leadership Quarterly, 22(5), 801–817.