تأثیر رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس با نقش میانجی بی‌عدالتی سازمانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین رهبری مخرب و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی بی‌عدالتی سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. 255 دبیر متوسطه دوم شهر زاهدان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق سه پرسشنامه رهبری مخرب (اقتباس از خراسانی طرقی و همکاران، 1397)، تمایل به ترک خدمت (کیم و لیونگ، 2007) و بی‌عدالتی سازمانی (اقتباس از نیهوف و مورمن، 1993 ) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرام‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته‌ها مقدار ضریب همبستگی بین رهبری مخرب و تمایل به ترک خدمت معلمان (001/0, p= 293/0r=)، رهبری مخرب و بی‌عدالتی سازمانی (001/0, p=392/0r=)، و بی‌عدالتی سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان (001/0, p=356/0r=) معنادار بود. اثر مستقیم رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان (68/3, t=29/0β=)، اثر مستقیم رهبری مخرب بر بی‌عدالتی سازمانی (63/4, t=42/0β=)، و اثر مستقیم بی‌عدالتی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت معلمان (17/3, t=25/0β=)، معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان با میانجی‌گری بی‌عدالتی سازمانی (105/0β=)، معنادار بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رهبری مخرب هم به طور مستقیم و هم به طور مستقیم و از طریق متغیر میانجی بی‌عدالتی سازمانی با تمایل به ترک خدمت معلمان رابطه مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Impact of Destructive Leadership on Teachers' Desire to Quit Serving with Mediating Role of Organizational Injustice

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Barani 1
  • Naser Nastiezaie 2
1 Msc student of educational administration, Department of educational administration and planning, University of Sistan and Baluchestan, Faculty Education and Psychology, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor of educational administration, Department of educational administration and planning, Faculty Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership with organizational injustice (r=0.392, p<0.01), organizational injustice with teachers' desire to quit serving (r=0.356, p<0.01) was significant. The direct effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving (β=0.29, t=3.68), direct effect of destructive leadership on organizational injustice (β=0.42, t=4.63) and direct effect of organizational injustice on teachers' desire to quit serving (β=0.25, t=3.17) was significant. The indirect effect of destructive leadership on teachers' desire to quit serving was also significant with the mediator role of organizational injustice (β=0.105). Thus can conclude that destructive leadership is positively and significantly associated with teachers' desire to quit serving both directly and indirectly with the mediating role of the organizational injustice.
The purpose of this study was to investigate the relationship between destructive leadership and teachers' desire to quit serving with mediating role of organizational injustice. This study is an applied and correlation research method based on structural equation modeling. 255 teachers of Zahedan city were studied by stratified random sampling method. To collect information, three questionnaires were used: destructive leadership (Adapted from Khorasani Toroghi, 2018) organizational injustice (Adapted from Niehoff & Moorman, 1993), and desire to quit serving (Kim & Leung, 2007). For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the amount of correlation coefficient of destructive leadership with teachers' desire to quit serving (r=0.293, p<0.01), destructive leadership w

کلیدواژه‌ها [English]

  • destructive leadership
  • desire to quit serving
  • organizational injustice
  • teachers