نقش مدیران مدارس در توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش آمیخته حاضر باهدف شناسایی نشانگان نقش و وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسعه کامیابی شغلی معلمان و ارزیابی وضع موجود آن در میان مدارس شهر خرم‌آباد انجام‌شده است. در بخش کیفی با کاربست روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، مدیران و معلمان باتجربه، نمونه و مشهور که بنا بر گزارش والدین و مدیران می‌توان آن‌ها را کامیاب تلقی نمود، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه‌ها، 28 نشانگر در 6 بعد (برانگیختن معلمان، ایجاد فرصت‌هایی جهت دانش‌افزایی، جو و فضای مدرسه، امکانات آموزشی، دادن فرصت انتخاب و ایفای الگوی نقش) طبقه‌بندی شد. در بخش کمی این پژوهش با استفاده از نشانگرهای شناسایی ‌شده پرسشنامه‌ای با روایی محتوایی تأییدشده و پایایی مناسب (آلفای کرونباخ بالاتر از 8/.) تدوین شد و توسط 325 معلم تکمیل گردید. در گام بعد با انجام تحلیل عاملی تأییدی، الگوی اندازه‌گیری متغیر نهفته برازش قابل قبولی با داده‌ها نشان داد. در مرحله بعد با توجه به نتایج آزمون (T تک نمونه‌ای)، ابعاد شش‌گانه نقش و وظایف مدیران مدارس در حد متوسط و معناداری ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Duties and Roles of School Principals in Strengthening and Developing Thriving at Work among Teachers: the Results of a Mixed Research

نویسندگان [English]

  • sakine ashrafi 1
  • null null 2
چکیده [English]

Abstract: the present mixed Research has been implemented with the aim of identifying The duties and roles of school principals in strengthening and developing Thriving at Work among Teachers and evaluating the existent status of of khoramabad schools. in qualitative section, by using purposeful and snow-ball sampling, some famous, experienced and excellent teachers and Principals, who according to parents' and administrators' report can be regarded as enjoying thriving at work, were selected and interviewed. 28 indicators and 6 dimensions were recognized by using content analysis and coding procedure of interviews. In the quantitative section of this Research, based on the identified indicators and dimensions a valid and reliable questionnaire was developed and completed by325 teachers. By exploratory factor analysis, 28 indicators were indentified and were classified into 6 factors (stimulating teachers, its creation of opportunities to enhance knowledge, school atmosphere, aducation supplies, the opportunity to choose and playing role model). In the next step, confirmatory factor analysis revealed that the measurement model of latent variable has good fit with observed data. In the next phase, According to the results of one-sample t-test, the six factors of The duties and roles of school principals in strengthening and developing Thriving at Work among Teachers were evaluated as moderate and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • duties and roles
  • School Principals
  • thriving at work and mixed research