شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می‌باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعة مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 11 نفر از اساتید برجسته حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة ورزش مدارس و همچنین مدیران سازمان تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش است. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعة‌ حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 27 کد مفهومی و 5 مقولة اصلی، از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می‌باشدروایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعة‌ حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 27 کد مفهومی و 5 مقولة اصلی، از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Developmental Indicators of Sport Education in Iranian Schools

نویسندگان [English]

 • Masomeh MohamdBegy 1
 • Shahab Bahrami 2
 • Hossin Aydi 3
 • Korosh Veysi 4
1 PhD student of Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Raazi University, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad university, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the developmental indicators of sport education in Iranian schools. This research has a qualitative approach and Grounded Theory method has been used as research method. The method of data collection is the study of theoretical basics and in-depth interviews with 11 leading professors in the field of sport management specializing in the field of school sports as well as the managers of the Ministry of Education. The sampling method continued to be purposive and theoretically saturated. The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the professors. Reliability was also achieved using the process audit method of 70.3%. Continuous comparison method during three stages of open, axial and selective coding was used for data analysis. Data analysis showed that 27 concept codes and 5 main categories are the most important indicators of development of sport education in Iranian schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • facilities
 • finance
 • sports teacher
 • sports Club

دوره 8، شماره 2
تابستان 1399
صفحه 1-20
 • تاریخ دریافت: 17 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1399