مدلی جهت ارتقاء انگیزش در موسسات آموزشی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 مدرس/دانشگاه فرهنگیان/استان گیلان/رشت

2 گروه مدیریت آموزش عالی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقاء انگیزش اساتید دانشگاه بوده که با روش آمیخته با رویکرد متوالی انجام شد. در مرحله کیفی، نمونه آماری متشکل از 25 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاهی بوده که با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری شامل تمامی اساتید دانشگاههای فرهنگیان کل کشور برابر با 784 نفر بوده که بر اساس نمونه گیری خوشه ای تعداد 278 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی ، آزمون کایزرمایر و بارتلت ، مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون t استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه ساختارمند و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ابعاد ماهیت کار، میل به کسب موفقیت ، رشد حرفه ای و قدر و منزلت اجتماعی در حدود 87/82 درصد و عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، محیطی ، مدیریتی و قانونی 96/78 واریانس انگیزش اساتید را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد تمامی بارهای عاملی ابعاد و مولفه ها و عوامل بالای 70/0و مقادیر شاخص های برازش مدل بالاتر از 80/0 بوده که بیانگر برازش خوب مدل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for promoting motivation in educational institutions

نویسندگان [English]

 • Zahra Khodayari 1
 • Kamran Mohammadkhani 2
 • Nadergholi Ghourchian 3
 • amir hossien mohammad davoudi 4
1 lecturer/Farhangiyan university/Guilan/Rasht
2 Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor in Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities Islamic Azad University, Saveh unit, Saveh, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study has been conducted aimed at presentation of a model for promotion of the motivation of the professors of Farhangian University. To this end, we have taken advantage of the mixed research methods . In qualitative stage , the statistical population composed of 25 scientific and executive experts of the university who were selected using purposive sampling method . In the quantitative stage, the research method was descriptive-analytic and the statistical population included all professors of Farhangian Universities across the country equal to 784 subjects that among them , 278 professors were selected based on the cluster sampling method . Analysis of qualitative data was conducted through t-test, MAXQDA software and exploratory factor analysis. Also for the validation of the proposed models, structural equations and PLS ( partial least squares regression ) approach were used. For data collection in qualitative stage, we have used the structured interview and in quantitative stage, we provided a researcher-made questionnaire. In qualitative stage, the results showed that the aspects and factors of motivation including nature of job with three constituents of autonomy, significance of job and attractivity of job; professional progress with 2 constituents of interest in development and tendency towards research; need for success with 2 constituents of organizational commitment and self-efficacy; and social status with 2 constituents of knowledge and gratitude and finally social respect and effective factors in the form of economic factors including constituents of payment and reward system ; cultural factors including constituents of communications , participation and team work ; environmental factors including constituents of technology , work conditions and mental health; management factors including spiritual and evolutionary leadership and legal factors including the policies of Education Office and ministry of Sciences were identified. The results of exploratory factor analysis revealed the effective aspects and factors . 4 dimensions of motivation explain almost 82.87 percent and 5 factors account for 78.96 percent of variance of motivation of the professors . The confirmatory factor analysis results showed that all factor loads of dimensions, factors and effective constituents are higher than 0.70. Then, the elements of the model are appropriate and have evaluated the indices and structures well. Moreover, the values of indices of fit of AGFI and CFI models are higher than 0.80 and this is an expression of good fit of the model. The results of the role of each dimension of motivation showed that the interest in acquisition of success with the highest share of %82, nature of job with %81, professional progress %77 and social status %60 account for the motivation of the professors. As to the factors of the value of R2 (0.55) we know that there is a strong explanation of the motivation by the factors. Likewise, the evaluation of t shows the strong relationship between management, cultural and environmental factors. There is a negative relationship between the economic and legal factors. In our evaluation of the status quo other factors but social respect stand in higher positions than the mean. However the gap between the status quo and desirable status in all four dimensions is significant. In the section of factors, other factors but economic and legal factors and evolutionary leadership have been assessed to be in desirable situation. Nevertheless, the gap between the status quo and desirable situation in all factors is significant. Degree of fit of model in 8 domains of philosophy, goals, theoretical foundations, dimensions and constituents, effective factors, executive mechanisms, promotion mechanisms and feedback and revision system and renewed engineering has been evaluated by the experts. The results showed that all criteria of assessment of fit are of an average higher than the mean, i.e. 3, and this is an expression of the high validity of the model from the perspective of the fit criteria.
This study has been conducted aimed at presentation of a model for promotion of the motivation of the professors of Farhangian University. To this end, we have taken advantage of the mixed research methods . In qualitative stage , the statistical population composed of 25 scientific and executive experts of the university who were selected using purposive sampling method . In the quantitative stage, the research method was descriptive-analytic and the statistical population included all professors of Farhangian Universities across the country equal to 784 subjects that among them , 278 professors were selected based on the cluster sampling method . Analysis of qualitative data was conducted through t-test, MAXQDA software and exploratory factor analysis. Also for the validation of the proposed models, structural equations and PLS ( partial least squares regression ) approach were used. For data collection in qualitative stage, we have used the structured interview and in quantitative stage, we provided a researcher-made questionnaire. In qualitative stage, the results showed that the aspects and factors of motivation including nature of job with three constituents of autonomy, significance of job and attractivity of job; professional progress with 2 constituents of interest in development and tendency towards research; need for success with 2 constituents of organizational commitment and self-efficacy; and social status with 2 constituents of knowledge and gratitude and finally social respect and effective factors in the form of economic factors including constituents of payment and reward system ; cultural factors including constituents of communications , participation and team work ; environmental factors including constituents of technology , work conditions and mental health; management factors including spiritual and evolutionary leadership and legal factors including the policies of Education Office and ministry of Sciences were identified. The results of exploratory factor analysis revealed the effective aspects and factors . 4 dimensions of motivation explain almost 82.87 percent and 5 factors account for 78.96 percent of variance of motivation of the professors . The confirmatory factor analysis results showed that all factor loads of dimensions, factors and effective constituents are higher than 0.70. Then, the elements of the model are appropriate and have evaluated the indices and structures well. Moreover, the values of indices of fit of AGFI and CFI models are higher than 0.80 and this is an expression of good fit of the model

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Model
 • promotion
 • Motivation
 • professors of Farhangian University

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1399