تحلیل اثر استراتژی‌های مدیریت دانش و نقشه‌های دانش بر بهره‌وری دانش به منظور نیل به رفتارهای نوآورانه در مدارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران.

2 دانشجودکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر استراتژی‌های مدیریت دانش و نقشه‌های دانش بر بهره‌وری دانش به منظور نیل به رفتارهای نوآورانه در مدارس انجام گرفته است . و پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر جمع آوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری پژوهش مدیران و معلمان مقطع متوسطه در شهر خرم آباد هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به اندازه 207 انتخاب شده‌اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است که برای تحلیل آن‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 21 و AMOS 23 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی‌های مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری دانش و رفتار نوآورانه در سازمان دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی داده‌ها نشان دهنده آن است که نقشه‌های دانش تاثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری دانش و رفتار نوآورانه دارد. به علاوه نتایج پژوهش حاکی از آن است که استراتژی مدیریت دانش برونی سازی که شامل انتقال دانش به دیگران می باشد بیشترین تاثیر را بر بهره وری دانش و متعاقبا ایجاد رفتارهای نوآورانه در سازمان دارد. همچنین بر اساس مدل آزمون شده می توان نتیجه گرفت که از میان نقشه های دانش، نقشه منابع دانش بیشترین اثر را بر بهره وری دانش دارد و از این طریق موجب ایجاد رفتارهای نوآورانه در مدارس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the effect of knowledge management strategies and knowledge maps on the productivity of knowledge to achieve the innovative behaviors

نویسندگان [English]

  • Seyed Najmoddin mousavi 1
  • ali Shariat Nejad 2
  • Farjam Zare 3
  • abdollah saedi 3
1 Assitant ProfessorFaculty of Management, Lorestan university, Khorramabad, Iran
2 PhD. student, Faculty of Management, Lorestan university, Khorramabad, Iran
3 PhD. student, Faculty of Management, Lorestan university, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

This study aimed to analyze the impact of knowledge management strategies and knowledge maps on the productivity of knowledge to achieve the innovative behaviors in the Khorramabad schools. The purpose of this study, in terms of collecting data is descriptive. Statistical society of research are managers and teachers of khorramabad schools that have selected with using random stratified sampling method and also with using chronbach formula have selected 207 numbers as statistical sample. The research data is collected through standard questionnaires that to analyzing they used structural equation modeling and software of SPSS 21 and AMOS 23. and The results show that knowledge management strategies have significant positive impact on the productivity of knowledge and innovative behaviors in the schools. to Also the finding of the research data shows that knowledge maps have significant positive impact on the productivity of knowledge and innovative behavior. In addition to, researches findings indicate that knowledge management strategy of outsourcing includes and transferring of knowledge to others have most effect on knowledge productivity and creation of innovative behaviors. In regard to tested model can conclude that Knowledge source map has most effect on productivity of knowledge and causes creation of innovative behaviors in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management strategies
  • knowledge maps
  • productivity of knowledge
  • innovative behaviors