تبیین مدیریت مدرسه بر مبنای استعاره علمی یا تجربه شخصی؟ مطالعه ای موردی بر رویکرد مدیریت مدیران موفق مدارس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

بر مبنای آموزه های نهضت نظریه در مدیریت آموزشی، مدیریت مدرسه را می توان بر مبنای استعاره علمی تبیین و تفسیر کرد که به موجب این استعاره، سازوکارهای مدیریت در مدارس به شیوه علمی و با تکیه بر پایگاه نظری مدیریت آموزشی انجام می شوند. اما آیا این استعاره درباره مدیریت مدارس کشور ما صدق می کند؟ پژوهش حاضر درصدد ارائه پاسخ روشنی به این سوال بود. بدین منظور، با تکیه بر روش مطالعه موردی، 12 نفر از مدیران موفق مدارس سمنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشخص شود که رویکرد مدیریت آن ها در مدرسه چگونه است. انتخاب این افراد بر اساس روش نمونه گیری موارد کرانه ای و بر مبنای اشباع نظری در تفسیر یافته ها بود. به هر ترتیب، داده هایی کمی و کیفی از آن ها گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تحلیل داده های آن از دو روش کمی و کیفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تبیین سازی و در بخش کمی از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که نه تنها استعاره علمی در تبیین رویکرد مدیران مدارس مطرحیت چندانی ندارد بلکه مدرسه به کارزاری برای تجربه ورزی و آزمایش و خطای مدیران تبدیل شده است. افزون بر آن، این تجربه ورزی چندان ارتباطی به رشته تحصیلی مدیران، سابقه کاری آن ها، مقطع مدیریت و نوع مدرسه نداشت و تجربه ورزی در هر شرایطی مورد استفاده مدیران بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the school management based on scientific metaphor or personal experience? A case study on the management approach of successful school principals

نویسنده [English]

  • shirkoh mohammadi
faculty member of educational management faculty, psychology and education college, semnan university, Iran
چکیده [English]

Based on the ideas of the theory movement of educational administration, school management can be explained by scientific metaphor, this metaphor implicates that schools are managed based on scientific theoretical basis of educational administration. But the basic question is that, does the scientific metaphor can explains the mechanisms of school management in Iran? To answer the question, case study research was conducted. a total of twelve successful school principals of Semnans schools were selected through extreme sampling method and based on theoretical saturation. both quantitative and qualitative data were collected through semi-structured interview. to analyze qualitative data,, the explanation building method was conducted and to analyze quantitative data,, the deductive content analysis was applied. The results showed that the scientific metaphor can’t explain the school principals' approach appropriately. Instead, all mechanisms of school management are conducted by trial and error activities during the career. Therefore, personal experimentation is the common discourse in school management of Iran. In addition, the experimentation is indifferent to the field of study, work experience, level of management and also the school type. Namely, the experimentation was used by managers in all situations. Interestingly, these experiences are not standardized by superiors and other staffs in the office.
Keywords: Management style, theory movement, scientific metaphor.
scientific metaphor can’t explain the school principals' approach appropriately. Instead, all mechanisms of school management are conducted by trial and error activities during the career. Therefore, personal experimentation is the common discourse in school management of Iran. In addition, the experimentation is indifferent to the field of study, work experience, level of management and also the school type. Namely, the experimentation was used by managers in all situations. Interestingly, these experiences are not standardized by superiors and other staffs in the office.
Keywords: Management style, theory movement, scientific metaphor.
Based on the ideas of the theory movement of educational administration, school management can be explained by scientific metaphor, which implicate that schools are managed based on scientific landscape and through theoretical basis of educational administration. But the basic question is that, does the scientific metaphor can explain the school management mechanisms of Iran? The present study sought to provide a clear answer to the question. To achieve the aim, case study research was conducted to know schools’ principals’ approaches. Therefore, twelve successful school principals of Semnan were selected through extreme sampling method and based on theoretical saturation. Anyway, quantitative and qualitative data were collected through semi-structured interview. In the qualitative part, the explanation building method and in the quantitative part, the deductive content analysis method were applied. The results showed that the scientific metaphor can’t explain the school principals' approach appropriately. Instead, all mechanisms of school management are conducted by trial and error activities during the career. Therefore, personal experimentation is the common discourse in school management of Iran. In addition, the experimentation is indifferent to the field of study, work experience, level of management and also the school type. Namely, the experimentation was used by managers in all situations.
Based on the ideas of the theory movement of educational administration, school management can be explained by scientific metaphor, which implicate that schools are managed based on scientific landscape and through theoretical basis of educational administration. But the basic question is that, does the scientific metaphor can explain the school management mechanisms of Iran? The present study sought to provide a clear answer to the question. To achieve the aim, case study research was conducted to know schools’ principals’ approaches. Therefore, twelve successful school principals of Semnan were selected through extreme sampling method and based on theoretical saturation. Anyway, quantitative and qualitative data were collected through semi-structured interview. In the qualitative part, the explanation building method and in the quantitative part, the deductive content analysis method were applied. The results showed that the scientific metaphor can’t explain the school principals' approach appropriately. Instead, all mechanisms of school management are conducted by trial and error activities during the career. Therefore, personal experimentation is the common discourse in school management of Iran. In addition, the experimentation is indifferent to the field of study, work experience, level of management and also the school type. Namely, the experimentation was used by managers in all situations.

Based on the ideas of the theory movement of educational administration, school management can be explained by scientific metaphor, which implicate that schools are managed based on scientific landscape and through theoretical basis of educational administration. But the basic question is that, does the scientific metaphor can explain the school management mechanisms of Iran? The present study sought to provide a clear answer to the question. To achieve the aim, case study research was conducted to know schools’ principals’ approaches. Therefore, twelve successful school principals of Semnan were selected through extreme sampling method and based on theoretical saturation. Anyway, quantitative and qualitative data were collected through semi-structured interview. In the qualitative part, the explanation building method and in the quantitative part, the deductive content analysis method were applied. The results showed that the scientific metaphor can’t explain the school principals' approach appropriately. Instead, all mechanisms of school management are conducted by trial and error activities during the career. Therefore, personal experimentation is the common discourse in school management of Iran. In addition, the experimentation is indifferent to the field of study, work experience, level of management and also the school type. Namely, the experimentation was used by managers in all situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management style
  • theory movement
  • scientific metaphor
  • school principal approach