سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش: رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز، گروه علوم تربیتی، شیراز، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

4 دانشگاه شیراز

5 همکار فرهنگی

چکیده

تعلیم و تربیت دریک کشور اساس تمامی فعالیت های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی است و در راس آن در نهاد مدرسه و مدیران مدارس به عنوان رهبران آموزشی عهده دار این وظیفه هستند. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش‌وپرورش ایران بود، روش پژوهش، فراترکیبِ تبدیلی ،در گام اول پس از ارائه سؤال پژوهش، اعضای تیم فراترکیب مشخص شدند. در گام دوم و سوم، منابع معتبر داده‌های پژوهش شامل پایگاه‌های اسکوپوس، اشپرینگر و فارسی مگیران و نورمگز و ...، تعیین و معیارهای شمول مقالات مشخص گردیده و 600 مقاله در بازده ی زمانی 2005 تاکنون در منابع خارجی و 1378 تاکنون، با رویکرد مرور نظام مندله مورد بررسی قرارگرفت، در نهایت، تعداد 42 مقاله مرتبط انتخاب شد. در گام چهارم، با تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا 331 مضمون پایه سواد رهبری آموزشی استخراج و سپس با شیوه فراچکیده نویسی و دسته بندی، این 331 مضمون پایه در20 مضمون سازماندهنده با عنوان سواد اطلاعاتی، سواد ارتباطی، سوادرهبری، سواد اخلاقی، سوادشخصیتی، سواد اعتقادی، سواد حرفه ای، سواد اقتصادی، سواد دیجیتال، سواد سلامت، سواد اجتماعی، سواد بین المللی، سواد اداری، سواد تفکر، سواد فرهنگی، سواد آکادمیک، سواد نگرشی وارزشی، سواد حقوقی، سواد پژوهشی، وسواد هنری قرار گرفته و چارچوب سواد رهبری آموزشی مدیران را تشکیل دادند.
یافته های این مطالعه چارچوب برنامه درسی سواد رهبری آموزشی را برای تدوین برنامه آموزشی و تربیت مدیران با صلاحیت و در تراز جمهوری اسلامی ایران درراستای اثربخش سازی عملکرد مدیران مدارس و فرایند های مدرسه محوری مهیا می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principal’s Educational leadership literacy in Education System: A Meta Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • mahdi Mohammadi 1
  • jafar jahani 2
  • maryam shafiei 3
  • Ghasem Salimi 4
  • rahim kamyab 5
1 Associate Professor- shiraz- iran
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University
3 educational administration and planning, faculty education, shiraz university
4 هیئت علمی دانشگاه شیراز
5 وزارت آموزش و پرورش
چکیده [English]

Abstract
Principal’s Educational leadership literacy in Education System: A Meta Synthesis Approach
Mehdi Mohammadi, Jafar Jahani, Rahim Kamyab, Ghasem Salimi, Maryam Shafiei Sarvestani
Education system in a country is the basis of all economic, socio-political, cultural and theological activities, and on top of all, the school institution and the school principals –as Education leaders- take the responsibility. The goal of this study is to provide a framework for the principal’s education and leadership literacy in the education system of Iran. The Meta-Synthesis Method is used in this research. In the first step, and after providing the questionnaire, the members of the meta-synthesis team were determined. In the second and third step, research data from reliable sources, including Latin data banks of Scopus and Springer, and Persian data banks of Magiran and Noormags and etc. were determined and the Inclusion Criteria were defined. 600 articles from 2005 until now from foreign resources and from 1387 until now from Iranian resources were reviewed using Systematic Literature Review Method, and finally, 42 related articles were chosen. In the fourth step, with the data analysis, first, 331 Educational Leadership content-bases were extracted. Then using introduction-writing and classifying method, this 331 content-bases, led to 20 organizing components of Information Literacy, Communication Literacy, Leadership Literacy, Ethic Literacy, Personality Literacy, Religious Literacy, Vocational Literacy, Economic Literacy, Digital Literacy, Health Literacy, Social Literacy, International Literacy, Organizational Literacy, Thought Literacy, Cultural Literacy, Academic Literacy, Attitude and Perspective Literacy, Legal Literacy, Research Literacy and Aesthetic Literacy, and formed the framework of The Educational Leaders’ Literacy in the school principal’s.
Findings of this research provides the framework of the syllabus for The Educational Leaders’ Literacy to plan a curriculum and instruct qualified Principals who will meet the standards of the Islamic Republic of Iran and will perform effectively in managing the school and school-based processes.
Key word:Literacy,Educational Leadership,school manager,competancy

Abstract
Principal’s Educational leadership literacy in Education System: A Meta Synthesis Approach
Mehdi Mohammadi, Jafar Jahani, Rahim Kamyab, Ghasem Salimi, Maryam Shafiei Sarvestani
Education system in a country is the basis of all economic, socio-political, cultural and theological activities, and on top of all, the school institution and the school principals –as Education leaders- take the responsibility. The goal of this study is to provide a framework for the principal’s education and leadership literacy in the education system of Iran. The Meta-Synthesis Method is used in this research. In the first step, and after providing the questionnaire, the members of the meta-synthesis team were determined. In the second and third step, research data from reliable sources, including Latin data banks of Scopus and Springer, and Persian data banks of Magiran and Noormags and etc. were determined and the Inclusion Criteria were defined. 600 articles from 2005 until now from foreign resources and from 1387 until now from Iranian resources were reviewed using Systematic Literature Review Method, and finally, 42 related articles were chosen. In the fourth step, with the data analysis, first, 331 Educational Leadership content-bases were extracted. Then using introduction-writing and classifying method, this 331 content-bases, led to 20 organizing components of Information Literacy, Communication Literacy, Leadership Literacy, Ethic Literacy, Personality Literacy, Religious Literacy, Vocational Literacy, Economic Literacy, Digital Literacy, Health Literacy, Social Literacy, International Literacy, Organizational Literacy, Thought Literacy, Cultural Literacy, Academic Literacy, Attitude and Perspective Literacy, Legal Literacy, Research Literacy and Aesthetic Literacy, and formed the framework of The Educational Leaders’ Literacy in the school principal’s.
Findings of this research provides the framework of the syllabus for The Educational Leaders’ Literacy to plan a curriculum and instruct qualified Principals who will meet the standards of the Islamic Republic of Iran and will perform effectively in managing the school and school-based processes.
Key word:Literacy,Educational Leadership,school manager,competancy

Abstract
Principal’s Educational leadership literacy in Education System: A Meta Synthesis Approach
Mehdi Mohammadi, Jafar Jahani, Rahim Kamyab, Ghasem Salimi, Maryam Shafiei Sarvestani
Education system in a country is the basis of all economic, socio-political, cultural and theological activities, and on top of all, the school institution and the school principals –as Education leaders- take the responsibility. The goal of this study is to provide a framework for the principal’s education and leadership literacy in the education system of Iran. The Meta-Synthesis Method is used in this research. In the first step, and after providing the questionnaire, the members of the meta-synthesis team were determined. In the second and third step, research data from reliable sources, including Latin data banks of Scopus and Springer, and Persian data banks of Magiran and Noormags and etc. were determined and the Inclusion Criteria were defined. 600 articles from 2005 until now from foreign resources and from 1387 until now from Iranian resources were reviewed using Systematic Literature Review Method, and finally, 42 related articles were chosen. In the fourth step, with the data analysis, first, 331 Educational Leadership content-bases were extracted. Then using introduction-writing and classifying method, this 331 content-bases, led to 20 organizing components of Information Literacy, Communication Literacy, Leadership Literacy, Ethic Literacy, Personality Literacy, Religious Literacy, Vocational Literacy, Economic Literacy, Digital Literacy, Health Literacy, Social Literacy, International Literacy, Organizational Literacy, Thought Literacy, Cultural Literacy, Academic Literacy, Attitude and Perspective Literacy, Legal Literacy, Research Literacy and Aesthetic Literacy, and formed the framework of The Educational Leaders’ Literacy in the school principal’s.
Findings of this research provides the framework of the syllabus for The Educational Leaders’ Literacy to plan a curriculum and instruct qualified Principals who will meet the standards of the Islamic Republic of Iran and will perform effectively in managing the school and school-based processes.
Key word:Literacy,Educational Leadership,school manager,competancy

Abstract
Principal’s Educational leadership literacy in Education System: A Meta Synthesis Approach
Mehdi Mohammadi, Jafar Jahani, Rahim Kamyab, Ghasem Salimi, Maryam Shafiei Sarvestani
Education system in a country is the basis of all economic, socio-political, cultural and theological activities, and on top of all, the school institution and the school principals –as Education leaders- take the responsibility. The goal of this study is to provide a framework for the principal’s education and leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy
  • Educational Leadership
  • principals
  • Competency