بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

3 شهیدبهشتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی بود. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیات علمی رشته مدیریت آموزشیست که پس از مصاحبه با 10 نفر اشباع نظری حاصل گردید. روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناسی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون می باشد. حاصل آن شناسایی 227 مفهوم اولیه، 45 مضمون و 25 کد اصلی است. یافته های تحقیق در حوزه ضعف ها و چالش ها بر نبود سند چشم انداز و بیانیه ماموریت جامع و یکپارچه رشته مدیریت آموزشی در آموزش عالی ، ضعف در ساختار، محتوا و روشهای این رشته، آینده شغلی نامعلوم دانش آموختگان در حوزه آموزش و پرورش، رشته های جدید و مشابه به عنوان رقیب و نبود تعامل و مشارکت فعالانه بین وزارت علوم و آموزش و پرورش و وزارت علوم برای بهره گیری از ظرفیتهای رشته مدیریت آموزشی اشاره دارد. نقاط قوت و فرصتها نیز بر ماهیت میان رشته ای ،کاربردی بودن و جامعیت این رشته و فرصتهای کار آفرینی و مطالعاتی فراوان در این حوزه دلالت می نماید. لذا تعداد 18 راهبرد شامل راهبرد های SO (تهاجمی) راهبردهای WO ( انطباقی)، راهبردهای ST (اقتضایی) و راهبردهای WT(دفاعی) تعیین گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Educational administration Developments: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • hamideh pakdaman 1
  • farnoosh alami 2
  • mohammad ghahramani 3
1 shahid Beheshti university
2 faculty member of shahidbeheshti university
3 shahid beheshti university
چکیده [English]

The purpose of this study is to study the development of educational administration. The statistical population of this study was educational administration faculty members who were interviewed after 10 theoretical saturation. A qualitative and phenomenological research method was used in semi-structured interviews to identify 227 basic concepts, 45 themes and 25 main codes. Research Findings on Weaknesses and Challenges on Lack of Vision and Statement of Comprehensive and Integrated Educational administration Mission in Higher Education, Weaknesses in the Structure, Content and Methods of this Field, Uncertain Future of Education Graduates, New Fields And similarly refers to the rivalry and the lack of active engagement between the Ministry of Science and Education to exploit the capacities of educational management. In the area of strengths and opportunities, some findings also indicate the interdisciplinary nature, applicability and comprehensiveness of the field, and the many entrepreneurial and research opportunities in this field. Thus, 18 strategies include WO strategies (SO). (Adaptive), ST (contingent) and WT (defensive) strategies were determined.
The purpose of this study is to study the development of educational administration. The statistical population of this study was educational administration faculty members who were interviewed after 10 theoretical saturation. A qualitative and phenomenological research method was used in semi-structured interviews to identify 227 basic concepts, 45 themes and 25 main codes. Research Findings on Weaknesses and Challenges on Lack of Vision and Statement of Comprehensive and Integrated Educational Management Mission in Higher Education, Weaknesses in the Structure, Content and Methods of this Field, Uncertain Future of Education Graduates, New Fields And similarly refers to the rivalry and the lack of active engagement between the Ministry of Science and Education to exploit the capacities of educational management. In the area of strengths and opportunities, some findings also indicate the interdisciplinary nature, applicability and comprehensiveness of the field, and the many entrepreneurial and research opportunities in this field. Thus, 18 strategies include WO strategies (SO). (Adaptive), ST (contingent) and WT (defensive) strategies were determined.
The purpose of this study is to study the development of educational administration. The statistical population of this study was educational administration faculty members who were interviewed after 10 theoretical saturation. A qualitative and phenomenological research method was used in semi-structured interviews to identify 227 basic concepts, 45 themes and 25 main codes. Research Findings on Weaknesses and Challenges on Lack of Vision and Statement of Comprehensive and Integrated Educational Management Mission in Higher Education, Weaknesses in the Structure, Content and Methods of this Field, Uncertain Future of Education Graduates, New Fields And similarly refers to the rivalry and the lack of active engagement between the Ministry of Science and Education to exploit the capacities of educational management. In the area of strengths and opportunities, some findings also indicate the interdisciplinary nature, applicability and comprehensiveness of the field, and the many entrepreneurial and research opportunities in this field. Thus, 18 strategies include WO strategies (SO). (Adaptive), ST (contingent) and WT (defensive) strategies were determined.
The purpose of this study is to study the development of educational administration. The statistical population of this study was educational administration faculty members who were interviewed after 10 theoretical saturation. A qualitative and phenomenological research method was used in semi-structured interviews to identify 227 basic concepts, 45 themes and 25 main codes. Research Findings on Weaknesses and Challenges on Lack of Vision and Statement of Comprehensive and Integrated Educational Management Mission in Higher Education, Weaknesses in the Structure, Content and Methods of this Field, Uncertain Future of Education Graduates, New Fields And similarly refers to the rivalry and the lack of active engagement between the Ministry of Science and Education to exploit the capacities of educational management. In the area of strengths and opportunities, some findings also indicate the interdisciplinary nature, applicability and comprehensiveness of the field, and the many entrepreneurial and research opportunities in this field. Thus, 18 strategies include WO strategies (SO). (Adaptive), ST (contingent) and WT (defensive) strategies were determined.
The purpose of this study is to study the development of educational administration. The statistical population of this study was educational administration faculty members who were interviewed after 10 theoretical saturation. A qualitative and phenomenological research method was used in semi-structured interviews to identify 227 basic concepts, 45 themes and 25 main codes. Research Findings on Weaknesses and Challenges on Lack of Vision and Statement of Comprehensive and Integrated Educational Management Mission in Higher Education, Weaknesses in the Structure, Content and Methods of this Field, Uncertain Future of Education Graduates, New Fields And similarly refers to the rivalry and the lack of active engagement between the Ministry of Science and Education to exploit the capacities of educational management. In the area of strengths and opportunities, some findings also indicate the interdisciplinary nature, applicability and comprehensiveness of the field, and the many entrepreneurial and research opportunities in this field. Thus, 18 strategies include WO strategies (SO). (Adaptive), ST (contingent) and WT (defensive) strategies were determined.ome findings also indicate the interdisciplinary nature, applicability and comprehensiveness of the field, and the many entrepreneurial and research opportunities in this field. Thus, 18 strategies include WO strategies (SO). (Adaptive), ST (contingent) and WT (defensive) strategies were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • educational administration course
  • Threat
  • challenge opportunity
  • strength