تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان پاسخگویی به محیط در مدارس دولتی شیراز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:
هدف کلی از انجام این پژوهش، تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان پاسخگویی به محیط در مدارس دولتی شیرازبود. ابزار پژوهش مقیاس توان پاسخگویی به محیط ترک‌زاده و نکومند (2015) و مشتمل بر 19 گویه با طیف لیکرت است و شامل سه زیرمقیاس مفهومی، ساختاری و عملکردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی شیراز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (برحسب دوره تحصیلی) و براساس فرمول کوکران تعداد 369 نفر انتخاب گردیدند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل گویه حاکی از همبستگی معنادار هر یک از گویه ها با زیر مقیاس بعد مربوطه بود. نتیجه تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم نیز نشان داد که هر یک از گویه ها از روایی بالایی برای تبیین بعد مربوطه و برای تبیین توان پاسخگویی به محیط برخوردار می باشند. همچنین براساس مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس و زیرمقیاس‌های مربوطه، مطلوب ارزیابی شده است. براین اساس از این مقیاس می‌توان برای سنجش توان پاسخگویی مدارس به محیط بهره گرفت.
واژگان کلیدی: تحلیل ساختار عاملی، مقیاس، توان پاسخگویی به محیط، مدارس دولتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz

نویسندگان [English]

  • jafar torkzadeh 1
  • zahra najafi 2
1 associate prof of educational administration department, shiraz university
2 master student of educational administration, shiraz university
چکیده [English]

Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz

The main aim of this study was to Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz. Research instrument of Torkzadeh and Nekoumand of Power of Response to Environment scale (2015) and consists of 19 items with a Likert spectrum, and includes three sub-scales; conceptual, structural and functional. population included all primary and secondary school teachers in Shiraz of whom 369 people were selected by random-stratified sampling method (based on the educational course) and Cochran’s formula. To measure the validity of the questionnaire, two methods of cluster analysis and first order and second order confirmatory factor analysis were used and also Cronbach's alpha method was used to measure its reliability. Results of the item analysis indicated that each items has a significant correlation with the sub-scale of corresponding dimension. Result of the first and second order confirmatory factor analysis showed that each Items had a high degree of validity for explaining the corresponding dimension and Response to Environment. Also, based on the Cronbach's alpha values, the reliability of the scale and the corresponding sub-scales is desirable. Accordingly, this scale can be used to measure schools' power of response to environment.
Key words: Factor Structure Analysis, scale, Power of Response to Environment, public schools
Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz

The main aim of this study was to Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz. Research instrument of Torkzadeh and Nekoumand of Power of Response to Environment scale (2015) and consists of 19 items with a Likert spectrum, and includes three sub-scales; conceptual, structural and functional. population included all primary and secondary school teachers in Shiraz of whom 369 people were selected by random-stratified sampling method (based on the educational course) and Cochran’s formula. To measure the validity of the questionnaire, two methods of cluster analysis and first order and second order confirmatory factor analysis were used and also Cronbach's alpha method was used to measure its reliability. Results of the item analysis indicated that each items has a significant correlation with the sub-scale of corresponding dimension. Result of the first and second order confirmatory factor analysis showed that each Items had a high degree of validity for explaining the corresponding dimension and Response to Environment. Also, based on the Cronbach's alpha values, the reliability of the scale and the corresponding sub-scales is desirable. Accordingly, this scale can be used to measure schools' power of response to environment.
Key words: Factor Structure Analysis, scale, Power of Response to Environment, public schools

Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz

The main aim of this study was to Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz. Research instrument of Torkzadeh and Nekoumand of Power of Response to Environment scale (2015) and consists of 19 items with a Likert spectrum, and includes three sub-scales; conceptual, structural and functional. population included all primary and secondary school teachers in Shiraz of whom 369 people were selected by random-stratified sampling method (based on the educational course) and Cochran’s formula. To measure the validity of the questionnaire, two methods of cluster analysis and first order and second order confirmatory factor analysis were used and also Cronbach's alpha method was used to measure its reliability. Results of the item analysis indicated that each items has a significant correlation with the sub-scale of corresponding dimension. Result of the first and second order confirmatory factor analysis showed that each Items had a high degree of validity for explaining the corresponding dimension and Response to Environment. Also, based on the Cronbach's alpha values, the reliability of the scale and the corresponding sub-scales is desirable. Accordingly, this scale can be used to measure schools' power of response to environment.
Key words: Factor Structure Analysis, scale, Power of Response to Environment, public schools

Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz

The main aim of this study was to Factor Structure Analysis of Power of Response to Environment Scale in Public Schools of Shiraz. Research instrument of Torkzadeh and Nekoumand of Power of Response to Environment scale (2015) and consists of 19 items with a Likert spectrum, and includes three sub-scales; conceptual, structural and functional. population included all primary and secondary school teachers in Shiraz of whom 369 people were selected by random-stratified sampling method (based on the educational course) and Cochran’s formula. To measure the validity of the questionnaire, two methods of cluster analysis and first order and second order confirmatory factor analysis were used and also Cronbach's alpha method was used to measure its reliability. Results of the item analysis indicated that each items has a significant correlation with the sub-scale of corresponding dimension. Result of the first and second order confirmatory factor analysis showed that each Items had a high degree of validity for explaining the corresponding dimension and Response to Environment. Also, based on the Cronbach's alpha values, the reliability of the scale and the corresponding sub-scales is desirable. Accordingly, this scale can be used to measure schools' power of response to environment.
Key words: Factor Structure Analysis, scale, Power of Response to Environment, public schools

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor Structure Analysis
  • Scale
  • Power of Response to Environment
  • Public Schools