شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مدارس کرمانشاه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

گروه مدیریت و کارآفرینی , دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مدارس شهرستان کرمانشاه بود. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان صاحب نظر شهرستان کرمانشاه که در آموزش کارآفرینی تخصص دارند، می باشد. براساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از معلمانی که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت در نظام آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش بودند انجام گرفت. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی سؤالات مصاحبه از نظر معلمان صاحب نظر و متخصصان کارآفرینی و جهت حصول اطمینان از پایایی داده های پژوهش نیز از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات بدون این که در داده ها تغییراتی ایجاد شود، استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش ، روش اشتراوس و کوربین است. براساس نتایج مصاحبه ها، 19 مفهوم در قالب 63 مضمون بدست آمده است. یافته های بدست آمده نشان داد که، نبود علاقه و انگیزه ی کافی به تحصیل، ضعیف بودن بنیه ی علمی هنرجویان شاخه ی کاردانش، ارتباط کم علم و صنعت در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش، وضعیت فیزیکی نامناسب هنرستان ها، به کارگیری مدرسان غیر متخصص در آموزش کارآفرینی، به کارگیری روش های یاددهی- یادگیری نامناسب، اختصاص بودجه ی کم به شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش، پایین بودن کمیت و کیفیت تجهیزات و امکانات آموزشی از عمده مشکلات و موانع توسعه ی دانش و مهارت های کارآفرینی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identify barriers to entrepreneurship education in Kermanshah schools

نویسندگان [English]

  • bijan rezaee
  • nader naderi
  • maryam safari babazaidi
Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify barriers to entrepreneurship education in Kermanshah schools (schools) from the perspective of Kermanshah city's leading teachers. This is a qualitative and phenomenological research. The statistical population of this study includes all experts in Kermanshah city who specialize in entrepreneurship education. Based on the purposeful sampling method, semi-structured interviews were conducted with 15 teachers with at least 10 years of experience in technical and vocational education and familiarity with their entrepreneurial education and expertise was performed. In this study, in order to achieve the validity of interview questions from supervisor teachers, mentors and consultants, as well as entrepreneurship specialists, in order to ensure the reliability of the research data through repeated study, continuous data comparison, summarization and Classification of information was used without any changes in the data. The method of analysis used in this study is the Strauss and Corbin method. According to the results of the interviews, 19 concepts were obtained in 63 themes. Findings from the experiences of the teachers showed that there was insufficient interest and motivation to study, the weakness of the scientific students of their branch, the lack of knowledge of the industry in the technical and professional branches, their status. Inappropriate physical schools, employing non-specialist learners in entrepreneurship education, employing inappropriate teaching-learning methods, low budget allocation to technical and professional branches, low quality and quantity of equipment and educational facilities are major issues. Problems and obstacles are the development of entrepreneurial knowledge and skills.
The main purpose of this study was to identify barriers to entrepreneurship education in Kermanshah schools (schools) from the perspective of Kermanshah city's leading teachers. This is a qualitative and phenomenological research. The statistical population of this study includes all experts in Kermanshah city who specialize in entrepreneurship education. Based on the purposeful sampling method, semi-structured interviews were conducted with 15 teachers with at least 10 years of experience in technical and vocational education and familiarity with their entrepreneurial education and expertise was performed. In this study, in order to achieve the validity of interview questions from supervisor teachers, mentors and consultants, as well as entrepreneurship specialists, in order to ensure the reliability of the research data through repeated study, continuous data comparison, summarization and Classification of information was used without any changes in the data. The method of analysis used in this study is the Strauss and Corbin method. According to the results of the interviews, 19 concepts were obtained in 63 themes. Findings from the experiences of the teachers showed that there was insufficient interest and motivation to study, the weakness of the scientific students of their branch, the lack of knowledge of the industry in the technical and professional branches, their status. Inappropriate physical schools, employing non-specialist learners in entrepreneurship education, employing inappropriate teaching-learning methods, low budget allocation to technical and professional branches, low quality and quantity of equipment and educational facilities are major issues. Problems and obstacles are the development of entrepreneurial knowledge and skills.
The main purpose of this study was to identify barriers to entrepreneurship education in Kermanshah schools (schools) from the perspective of Kermanshah city's leading teachers. This is a qualitative and phenomenological research. The statistical population of this study includes all experts in Kermanshah city who specialize in entrepreneurship education. Based on the purposeful sampling method, semi-structured interviews were conducted with 15 teachers with at least 10 years of experience in technical and vocational education and familiarity with their entrepreneurial education and expertise was performed. In this study, in order to achieve the validity of interview questions from supervisor teachers, mentors and consultants, as well as entrepreneurship specialists, in order to ensure the reliability of the research data through repeated study, continuous data comparison, summarization and Classification of information was used without any changes in the data. The method of analysis used in this study is the Strauss and Corbin method. According to the results of the interviews, 19 concepts were obtained in 63 themes. Findings from the experiences of the teachers showed that there was insufficient interest and motivation to study, the weakness of the scientific students of their branch, the lack of knowledge of the industry in the technical and professional branches, their status. Inappropriate physical schools, employing non-specialist learners in entrepreneurship education, employing inappropriate teaching-learning methods, low budget allocation to technical and professional branches, low quality and quantity of equipment and educational facilities are major issues. Problems and obstacles are the development of entrepreneurial knowledge and skills.
The main purpose of this study was to identify barriers to entrepreneurship education in Kermanshah schools (schools) from the perspective of Kermanshah city's leading teachers. This is a qualitative and phenomenological research. The statistical population of this study includes all experts in Kermanshah city who specialize in entrepreneurship education. Based on the purposeful sampling method, semi-structured interviews were conducted with 15 teachers with at least 10 years of experience in technical and vocational education and familiarity with their entrepreneurial education and expertise was performed. In this study, in order to achieve the validity of interview questions from supervisor teachers, mentors and consultants, as well as entrepreneurship specialists, in order to ensure the reliability of the research data through repeated study, continuous data comparison, summarization and Classification of information was used without any changes in the data. The method of analysis used in this study is the Strauss and Corbin method. According to the results of the interviews, 19 concepts were obtained in 63 themes. Findings from the experiences of the teachers showed that there was insufficient interest and motivation to study, the weakness of the scientific students of their branch, the lack of knowledge of the industry in the technical and professional branches, their status. Inappropriate physical schools, employing non-specialist learners in entrepreneurship education, employing inappropriate teaching-learning methods, low budget allocation to technical and professional branches, low quality and quantity of equipment and educational facilities are major issues. Problems and obstacles are the development of entrepreneurial knowledge and skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Entrepreneurship education
  • entrepreneurship
  • schools
  • Expert teachers
  • Educational barriers