نقش مدیریت استعداد در چابکی سازمانی مدارس با میانجی گری یادگیری سازمانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت استعداد در چابکی سازمانی مدارس با میانجی گری یادگیری سازمانی انجام گرفته است. این پژوهش توصیفی- همبستگی با مشارکت 327 نفر از معلمان دوره اول متوسطه شهرکرمانشاه که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای بر حسب حجم انتخاب شده بودند، انجام شد. از پرسشنامه های مدیریت استعداد اوهلی (2007)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، و چابکی سازمانی ژانگ و شریفی (2000) استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها، با آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. نتایج نشان داد متغیر مدیریت استعداد دارای اثر مستقیم مثبت (62/0)، اثر غیرمستقیم مثبت (147/0) و اثر کل مثبت و معنادار (767/0) بر متغیر چابکی سازمانی می باشد. متغیر یادگیری سازمانی دارای اثر مستقیم مثبت (22/0) و اثر کل مثبت و معنادار (22/0) بر متغیر چابکی سازمانی می باشد. متغیر مدیریت استعداد با ضریب مسیر غیرمستقیم به واسطه یادگیری سازمانی (147/0) و مقدار تی (28/3) دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر متغیر چابکی سازمانی می باشد. با توجه به اثرات کل متغیرهای مستقل می توان گفت متغیر مدیریت استعداد (767/0) دارای بیشترین اثر و متغیر یادگیری سازمانی (22/0) دارای کمترین اثر بر متغیر چابکی سازمانی می باشد. به عبارت دیگر، می توان گفت مدیریت استعداد با میانجی گری یادگیری سازمانی موجب افزایش چابکی سازمانی معلمان مدارس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Talent Management on Organizational Agility of schools through Organizational Learning Mediation

نویسندگان [English]

  • maryam ghaderi sheikhee abadi 1
  • Mohammad Reza Ardalan 2
1 student
2 . Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational agility of schools through organizational learning mediation. This descriptive-correlational study was conducted with the participation of 327 first grade teachers in Kermanshah who were selected by stratified random sampling in terms of volume. The Questionnaires of Eheli's talent management (2007), Nifeh organizational learning (2001), and Zhang and Sharifi's organizational agility (2000) were used. The reliability and validity of the questionnaires were assessed by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. The results showed that the talent management variable had a positive direct effect (0.62), a positive indirect effect (0.147) and a positive and significant overall effect (0.767) on the organizational agility variable. The organizational learning variable has a positive direct effect (0.22) and a positive and significant overall effect (0.22) on the organizational agility variable. The talent management variable with indirect path coefficient through organizational learning (0.147) and t value (3.28) has indirect, positive and significant effect on organizational agility variable. According to the general effect of independent variables, it could be said that the talent management variable (0.767) has the most effect and the organizational learning variable (0.22) has the least effect on organizational agility variable. In other words, it can be said that talent management mediated by organizational learning enhances the organizational agility of school teachers.
The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational agility of schools through organizational learning mediation. This descriptive-correlational study was conducted with the participation of 327 first grade teachers in Kermanshah who were selected by stratified random sampling in terms of volume. The Questionnaires of Eheli's talent management (2007), Nifeh organizational learning (2001), and Zhang and Sharifi's organizational agility (2000) were used. The reliability and validity of the questionnaires were assessed by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. The results showed that the talent management variable had a positive direct effect (0.62), a positive indirect effect (0.147) and a positive and significant overall effect (0.767) on the organizational agility variable. The organizational learning variable has a positive direct effect (0.22) and a positive and significant overall effect (0.22) on the organizational agility variable. The talent management variable with indirect path coefficient through organizational learning (0.147) and t value (3.28) has indirect, positive and significant effect on organizational agility variable. According to the general effect of independent variables, it could be said that the talent management variable (0.767) has the most effect and the organizational learning variable (0.22) has the least effect on organizational agility variable. In other words, it can be said that talent management mediated by organizational learning enhances the organizational agility of school teachers.
The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational agility of schools through organizational learning mediation. This descriptive-correlational study was conducted with the participation of 327 first grade teachers in Kermanshah who were selected by stratified random sampling in terms of volume. The Questionnaires of Eheli's talent management (2007), Nifeh organizational learning (2001), and Zhang and Sharifi's organizational agility (2000) were used. The reliability and validity of the questionnaires were assessed by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. The results showed that the talent management variable had a positive direct effect (0.62), a positive indirect effect (0.147) and a positive and significant overall effect (0.767) on the organizational agility variable. The organizational learning variable has a positive direct effect (0.22) and a positive and significant overall effect (0.22) on the organizational agility variable. The talent management variable with indirect path coefficient through organizational learning (0.147) and t value (3.28) has indirect, positive and significant effect on organizational agility variable. According to the general effect of independent variables, it could be said that the talent management variable (0.767) has the most effect and the organizational learning variable (0.22) has the least effect on organizational agility variable. In other words, it can be said that talent management mediated by organizational learning enhances the organizational agility of school teachers.
The purpose of this study was to investigate the role of talent management in organizational agility of schools through organizational learning mediation. This descriptive-correlational study was conducted with the participation of 327 first grade teachers in Kermanshah who were selected by stratified random sampling in terms of volume. The Questionnaires of Eheli's talent management (2007), Nifeh organizational learning (2001), and Zhang and Sharifi's organizational agility (2000) were used. The reliability and validity of the questionnaires were assessed by Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. The results showed that the talent management variable had a positive direct effect (0.62), a positive indirect effect (0.147) and a positive and significant overall effect (0.767) on the organizational agility variable. The organizational learning variable has a positive direct effect (0.22) and a positive and significant overall effect (0.22) on the organizational agility variable. The talent management variable with indirect path coefficient through organizational learning (0.147) and t value (3.28) has indirect, positive and significant effect on organizational agility variable. According to the general effect of independent variables, it could be said that the talent management variable (0.767) has the most effect and the organizational learning variable (0.22) has the least effect on organizational agility variable. In other words, it can be said that talent management mediated by organizational learning enhances the organizational agility of school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Organizational Agility
  • Organizational Learning
  • School teachers