تعداد مقالات: 195
101. نقش رهبری تحول آفرین مدیران مدارس بر سلامت سازمانی: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

امیر کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


102. ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی‌نفعان براساس شاخصه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 145-164

ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ نسرین آزاد بخت


104. رابطۀ مؤلفه های سبک رهبری اصیل مدیران مدارس با هیجان های مثبت تدریس معلمان: نقش میانجی سرمایۀ روان شناختی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-185

احمد رستگار؛ محمد حسن صیف؛ زهرا علی محمدی معدنویی


105. آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-181

کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران


106. پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 166-190

حنیف حاج آقایی؛ علی خلخالی


107. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 173-191

بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی


108. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 173-193

روح اله مهدیون؛ نظام الدین پاهنگ؛ بهبود یاریقلی


109. بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 178-161

الهام کاویانی؛ محمد اسفندیاری


110. تحلیل پدیدارشناختی علل گرایش برخی از مدیران به بهره کشی از زیردستان در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محبوبه سیدعلیان؛ کیوان صالحی


111. طراحی الگوی مناسب خود- رهبری مدیران آموزشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 185-162

محسن موسوی؛ حسین عباسیان؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


112. بازنمایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 190-162

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


113. ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 209-178

رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی


114. ارائه الگوی بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در مدارس ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

میترا ناصری آلاشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه هاشم نژاد آبرسی


115. رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 165-185

جعفر بهادری خسروشاهی؛ رامین حبیبی کلیبر


116. نوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان دبیرستانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-188

حمید فرهادی راد؛ حسین الهام پور؛ دنیا دوستی


118. رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203

منصور دهقان منشادی


120. فراتحلیل مطالعات علمی عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 193-215

بیژن رضایی؛ حمداله تارین


121. تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی _ یادگیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 193-179

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ فاطمه صبوری


122. وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 195-215

سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی


123. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

محسن عارف نژاد


124. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 217-191

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری


125. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 241-210

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی