تعداد مقالات: 186
101. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 173-191

بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی


102. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 173-193

روح اله مهدیون؛ نظام الدین پاهنگ؛ بهبود یاریقلی


103. بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 178-161

الهام کاویانی؛ محمد اسفندیاری


104. تحلیل پدیدارشناختی علل گرایش برخی از مدیران به بهره کشی از زیردستان در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

محبوبه سیدعلیان؛ کیوان صالحی


105. بازنمایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 190-162

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


106. ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 209-178

رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی


108. رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 165-185

جعفر بهادری خسروشاهی؛ رامین حبیبی کلیبر


109. نوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان دبیرستانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-188

حمید فرهادی راد؛ حسین الهام پور؛ دنیا دوستی


111. رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203

منصور دهقان منشادی


113. فراتحلیل مطالعات علمی عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 193-215

بیژن رضایی؛ حمداله تارین


114. تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی _ یادگیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 193-179

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ فاطمه صبوری


115. وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 195-215

سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی


116. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شایستگی مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

محسن عارف نژاد


117. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 217-191

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری


118. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 241-210

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


119. ارائه مدل بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

میترا ناصری آلاشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه هاشم نژاد آبرسی


122. ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 204-223

محمد محمدی؛ محبوبه سادات فدوی؛ هادی فرهادی


124. رابطۀ بین رهبری تحولی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 212-235

عزت اله قدم پور؛ مریم زندکریمی