تعداد مقالات: 209
152. عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 283-260

اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


154. رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر


156. شناسایی ذهنیت معلمان کارآفرین نسبت به عوامل مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 243-263

شادی شاکری سیه کمری؛ پیمان یارمحمدزاده؛ بهبود یاریقلی


157. رابطه ی جوّ اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-235

بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گلمحمدنژاد بهرامی؛ مهدی فضلی


158. ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-272

اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی


160. طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 278-246

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ محبوبه خسروی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمید عظیمی مقدم


161. ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 282-259

پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان


163. شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مدارس کرمانشاه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ مریم صفری بابازیدی


164. ارائه الگوی بومی سازی برندینگ مهارت آموزی و کارآفرینی فردی و اجتماعی در مدارس ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-20

میترا ناصری آلاشتی؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه هاشم نژاد آبرسی


165. بررسی اصول و روش‌های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 244-261

جمال سلیمی؛ رضا قاسمی


166. واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در مدارس دورۀ متوسطه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 252-274

حسن احمدی؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهد بابلان


167. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش


168. اعتباریابی مقیاس جهان‌بینی رهبری مدیران مدارس دولتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 269-253

جعفر ترک زاده؛ زهرا نجفی


169. بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-303

سیده بهاره ابوترابی؛ رضوان حسینقلی زاده؛ بهروز مهرام


171. شناسایی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 300-279

معصومه محمدبیگی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی؛ کورش ویسی


172. رابطۀ سبک مدیریت مدرسه -محور با موفقیت شغلی و سازگاری شغلی معلمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 301-283

راضیه کرمی؛ فخرالسادات نصیری


173. درک اعضای جامعۀ مدرسه از مفهوم معلّم ‌فراخوانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 347-328

سیده زهرا حسینی؛ ناصر شیربگی


174. تحلیل پدیدارشناختی علل گرایش برخی از مدیران به بهره کشی از زیردستان در مدرسه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 180-200

محبوبه سیدعلیان؛ کیوان صالحی


175. چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 262-282

لقمان ابراهیمی