تعداد مقالات: 189
151. اعتباریابی مقیاس جهان‌بینی رهبری مدیران مدارس دولتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 269-253

جعفر ترک زاده؛ زهرا نجفی


152. بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-303

سیده بهاره ابوترابی؛ رضوان حسینقلی زاده؛ بهروز مهرام


154. رابطۀ سبک مدیریت مدرسه -محور با موفقیت شغلی و سازگاری شغلی معلمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 301-283

راضیه کرمی؛ فخرالسادات نصیری


155. درک اعضای جامعۀ مدرسه از مفهوم معلّم ‌فراخوانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 340-360

سیده زهرا حسینی؛ ناصر شیربگی


156. شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

عباس طرهانی؛ رقیه نظری


157. چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 262-282

لقمان ابراهیمی


158. بررسی وضعیت رفتارهای خود-رهبری معلمان مدارس تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 275-297

عبدالمجید حسن زاده؛ مرتضی محمدی


159. بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 285-304

رقیه فاضل؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی؛ محمد رضا آهنچیان


160. تدوین و ارائه ی فرا ترکیب شاخص‌های کنش‌های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه در بین دانشگران مدرسه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 293-271

علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ هادی دهقانی


162. پیش بینی تفکر مدیران مدارس بر پایۀ خلق، انتشار و کاربرد دانش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 304-321

محمود اکرامی؛ سیده زهرا میرقادری


164. مهارت‌های رهبری در مدارس دخترانه دورۀ متوسطه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 375-357

فائزه مهدوی پور؛ فریبا عدلی؛ افسانه نراقی زاده


165. انتقال آموزش در مدرسه: ادغام نظریۀ حمایت سازمانی در نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

حاتم فرجی ده سرخی؛ ابوالفضل بختیاری


166. تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 283-305

شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


167. نقش پیش بینی کنندگی ادراک از حمایت سازمانی در رابطۀ با رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 298-318

مهدی صادقی؛ سارا یزدانفر؛ یحیی سالاری


168. رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324

علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


169. بررسی تأثیر کیفیت زندگی‌کاری بر بهزیستی روان‌شناختی با تعدیل‌گری مشاوره مدیریتی در مدیران مدارس شهر خرم‌آباد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 310-295

سعید فرح بخش؛ مسلم قبادیان؛ مریم فرح بخش؛ کبری یوسفوند


170. عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 319-338

علی ذکاوتی قراگوزلو


171. تحلیل اثر استراتژی‌های مدیریت دانش و نقشه‌های دانش بر بهره‌وری دانش به منظور نیل به رفتارهای نوآورانه در مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 340-322

سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد؛ فرجام زارع؛ عبداله ساعدی


172. رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدرسه ابتدایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 393-376

خاطره تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ فائزه تقی پور


173. تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سما

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 394-314

فخرالسادات سیف هاشمی؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن


174. ابعاد و مؤلفه‌های اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 369-341

ژیار رفاعی؛ رفیق حسنی؛ مجید محمدی


175. طراحی الگوی مطلوب مهارت های زندگی دورۀ متوسطه مراکز استعدادهای درخشان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 395-370

فریدون خضری؛ مصطفی قادری؛ فردین عبداللهی