دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، زمستان 1396 
1. رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی

صفحه 1-21

صدف خلیجیان؛ غلامرضا شمس؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدمحمد میرکمالی


6. نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

صفحه 109-128

سیدمحمد مرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حمید رضا آراسته


9. شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

صفحه 173-191

بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی


11. معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

صفحه 217-236

رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان