نقش رهبری تحوّلی مدیران در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش، بررسی جهت پایداری روابط میان رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در مدارس شهرستان سبزوار می باشد. که در آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس شهرستان سبزوار بودند که در سال تحصیلی 95-94 به خدمت اشتغال داشتند. این تعداد شامل 4892 نفر می باشد. نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 357 نفر تعیین شد که پرسشنامه بین 365 نفر به صورت طبقه ای تصادفی در نیمه دوم سال 1395 توزیع شد. به منظور سنجش روایی سؤالات پرسشنامه، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت، که روایی محتوا توسط متخصصان حوزه رفتار و مدیریت آموزشی تائید شد. به منظور سنجش پایایی، یک نمونه اولیه شامل 40 پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه، میزان ضریب همبستگی درونی با آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای سؤالات متغیرها به ترتیب، 92/0 برای رهبری تحول آفرین، 94/0 برای عدالت سازمانی و 92 /0 برای سلامت سازمانی بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های T تک نمونه ای، کلموگروف-اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به واسطه عدالت سازمانی نقش کلیدی را در توسعه سلامت سازمانی دارد. همچنین عدالت سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر سلامت سازمانی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of transnational leadership on organizational health schools: Testing the Mediator Role of organizational justice

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Kayzouri 1
  • Seyed Ahmad Mohammadi Hosseini 2
  • Ozra Hossein Poor 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of literature and Humanities, Hakim Sabzevari University
2 PhD Student, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Semnan University, Semnan, Iran
3 MA, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University. Semnan, Iran
چکیده [English]

Healthy school teachers are committed to education and learning, higher targets, but they are obtainable for students, and orderly learning environment and serious. The purpose of this study was to investigate the stability of the relationship between transformational leadership, organizational justice and organizational health in schools in Sabzevar. The research is descriptive and correlational. The study population included all primary school teachers, middle and high up the city of Sabzevar. To measure these variables with the whole five-item Likert questionnaire was prepared and the questionnaires were distributed to 340 teachers randomly class. The statistics for the analysis of questionnaire data from one sample T-test, Kolmogorov-Smirnov test and confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used. The results showed that transformational leadership, both directly and indirectly through organizational justice plays a key role in the development of organizational health. The positive impact of organizational justice, organizational health has a direct and significant. The results showed that transformational leadership, both directly and indirectly through organizational justice plays a key role in the development of organizational health. The positive impact of organizational justice, organizational health has a direct and significant. The results showed that transformational leadership, both directly and indirectly through organizational justice plays a key role in the development of organizational health. The positive impact of organizational justice, organizational health has a direct and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational health
  • Organizational Justice
  • transformational leadership
  • Sabzevar city schools