اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمد میرکمالی

استاد- مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~mkamali
mkamaliut.ac.ir

دکتر میرمحمد سید عباس زاده

استاد-مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=37&Ln=fa
m.abbaszadehurmia.ac.ir

دکتر سید علی سیادت

استاد- مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/s.a.siadat
s.a.siadatedu.ui.ac.ir

دکتر محمدرضا آهنچیان

استاد- فلسفه مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8um.ac.ir

دکتر محمد حسنی

استاد-مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=24&Ln=fa
m.hassaniurmia.ac.ir

دکتر نعمت اله عزیزی

استاد- برنامه ریزی آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
n.aziziuok.ac.ir

h-index: 3  

دکتر بیژن عبدالهی

استاد مدیریت آموزشی گروه مدیریت آموزشی- دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/content/54933/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
biabdollahikhu.ac.ir

دکتر سعید فرحبخش

دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

farahbakhshsyahoo.com

دکتر سیروس قنبری

دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی- دانشگاه بو علی سینای همدان

basu.ac.ir/~s.ghanbari
s.ghanbaribasu.ac.ir

دکتر غلامرضا شمس مورکانی

دانشیار مدیریت آموزشی گروه رهبری و توسعه آموزشی- دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
gh_shamssbu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد امجد زبردست

مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

mazabardatyahoo.com

دکترخلیل غلامی

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه کردستان

khalilgholamigmail.com

سردبیر

دکتر ناصر شیربگی

استاد مدیریت آموزشی استاد، دانشگاه کردستان

shirbagiuok.ac.ir
08733622709
0000-0001-8770-4227

h-index: 9  

مدیر مسئول

دکتر ناصر شیربگی

استاد مدیریت آموزشی استاد ، دانشگاه کردستان

nshirbagiuok.ac.ir
08733622709
0000-0001-8770-4227

h-index: 9 گوگل سکالر  

دبیر تخصصی

دکتر کیوان بلند همتان

دانشیار فلسفه تربیت دانشگاه کردستان

k.bolandhematangmil.com

مدیر داخلی

دکتر سید جمال بارخدا

مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه کردستان

barkhoda.jamalyahoo.com
09187757756

مدیر اجرایی

دکتر زینب صادقی

مدیریت آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران

zeinabsadeghi1291yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسور کرندیپ سینگ

علوم تربیتی گروه علوم تربیتی- دانشگاه پنجاب چندیگر - هند

kirandeeppu.ac.in
+919814701697

موسس

کیومرث کرمی

نجوم سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک

kkaramiuok.ac.ir