اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز 

 

نشریه مدیریت مدرسه با هدف نشر نظریه‌های نوین و نتایج پژوهش‌های اصیل و دستاوردهای علمی، مقاله‌های علمی‌پژوهشی را در رشتۀ‌ مدیریت آموزشی و تمام جنبه‌های رهبری و مدیریت مدارس منتشر می‌کند.

مجله در اساس با مباحث بهبود عمل رهبری و مدیریت در کلاس‌های درس، مدارس و سایر مؤسسات آموزشی ارتباط دارد و در سطح فردی و سازمانی، مسائل و مشکلات اصلی رهبری و مدیریت مدارس و آموزشگاه‌ها را بررسی و کاوش خواهد کرد.

 هیئت تحریریۀ مجله از مقالات علمی‌پژوهشی (با راهبردهای تحقیقی کمی، کیفی و ترکیبی) که در یکی از موضوعات مرتبط با مدیریت آموزشی نوشته شود و از ارزش علمی لازم برخوردار باشد، برای بررسی استقبال می‌کند.

مقالۀ ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ ازاین‌رو، مقالات ترجمه‌ای، ترویجی و مروری بررسی نمی‌شوند.

هیئت تحریریۀ مجلۀ مدیریت مدرسه موارد ارسالی ذیل را به‌صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی خواهد کرد:

1)  مقالاتی که در جست‌وجوی دیدگاه‌های انتقادی، جایگزین و بازفهم موضوعات رهبری آموزشی و مدیریت مدرسه باشند.

2)  مقالاتی که در گسترش و تعمیق درک ما از مسائل اساسی مرتبط با رهبری و مدیریت آموزشی، تغییر و بهبود عملکرد مدیران مدارس مشارکت داشته باشند.

3)  مقالاتی که توسط سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش نوشته شده و ارتباط بین پژوهش، نظریه و عمل را به‌خوبی ترسیم کرده باشند.