درباره نشریه

مشخصات نشریه

این نشریه دارای پروانۀ انتشار به شمارۀ ثبت 20532/92 مورخ 5/8/1392 از معاونت محترم امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

همچنین نشریه براساس موافقت دفتر محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شمارۀ 130052/3/3 مورخ 18/08/1392 اجازۀ انتشار یافته و طبق مجوز شمارۀ 172494/3/3 مورخ 20/06/1395 آن دفتر محترم، عنوان مجله از «رفتار سازمانی در آموزش‌وپرورش» به «مدیریت مدرسه» تغییر یافته است.

 نشریه بر اساس نامه شماره 3/18/290135 مورخ 1395/12/16  مدیرکل محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری گردید

  «این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه کردستان  و انجمن مدیریت آموزشی ایران است»

 صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر ناصر شیربگی، دکتری مدیریت آموزشی

مدیر اجرایی: دکتر زینب صادقی،  دکتری مدیریت آموزشی

  آدرس نشریه: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، کدپستی: 15175-66177

تلفن: 33624005-087

رایانامه:jsa.uok.ac.ir@gmail.com                          

وبگاه: www.jsa.uok.ac.ir