Developing the model of the neighborhood educational center school

Document Type : Qualitative Research Paper

Authors

1 مدیر/مدرسه

2 Faculty member of the Department of Educational Management - Islamic Azad University, North Tehran Branch - Tehran. Iran

3 استاد تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی گروه مدیریت آموزشی

Abstract

پژوهش حاضر به دنبال تعیین مولفه ها و ویژگی های مدرسه به عنوان یک مرکز آموزشی محله ای است. زمانی که توجه و پاسخگویی به نیازها و خواسته های دانش آموزان، والدین و جامعه، رسالت اصلی یک مدرسه است و در راستای این هدف، علاوه بر استفاده از امکانات واقعی، به دنبال کشف امکانات بالقوه در داخل و خارج از مدرسه است. ، یک اتفاق مهم در حال رخ دادن است و آن نفوذ مدرسه در بافت محلی آن است. وقتی در مدرسه ای به نیازها و خواسته های مخاطب توجه شود و به امکانات محلی و بهره گیری از منابع معنوی، انسانی و طبیعی امیدوار شود، مدرسه رشد و توسعه پیدا می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای بر روی جامعه‌ای متشکل از 24 نفر از خبرگان آموزش و پرورش انجام شد. و همچنین اساتید دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشکده آموزش و پرورش و مدیران مدارس. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده می شود و مدل مدرسه مرکز آموزشی محله به شش دسته شرایط علی، پدیده محوری (مدرسه مرکز آموزشی محله)، شرایط میانجی، شرایط مداخله ای، مدرسه مرکز آموزشی محله تقسیم می شود. استراتژی ها و پیامدها و ارائه شد. در نتیجه 28 دسته اصلی و 50 زیرمجموعه به دست آمد. مقوله اصلی مدل پیشنهادی مدرسه مرکز آموزشی محله است.

Keywords


Volume 9, Issue 3
September 2021
Pages 82-58
  • Receive Date: 22 December 2020
  • Revise Date: 01 July 2021
  • Accept Date: 02 June 2021
  • First Publish Date: 09 August 2021