شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

Document Type : Mixed Method Research Paper

Authors

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خرم آباد ، مرکز کوهدشت ، لرستان ، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران.

Abstract

چکیده
مدیران مدارس مسئول و پاسخگوی توسعه کودکان و افراد جوان برای تبدیل شدن به یادگیرندگانی موفق، افرادی خلاق و با اعتماد به نفس و شهروندانی آگاه و فعال هستند. بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد تربیت مدیران مدارس با استفاده از رویکرد آمیخته و ارائه مدل مطلوب می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و به لحاظ هدف از نوع ‏کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد.‏ مشارکت‌کنندگان بخش کیفی را اساتید و متخصصان مدیریت آموزشی پس از اشباع نظری به تعداد 20 نفر تشکیل داد که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را 5404 نفر از مدیران مدارس آموزش ‌و پرورش استان لرستان بوده که بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 360 نفر بصورت تصادفی خوشه‌ای از هر ناحیه آموزش و پرورش انتخاب گردیدند. گردآوری اطلاعات در بخش کیفی به‌صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق روش باز آزمون برای کل پرسش‌نامه 795/0 به دست آمد. تجزیه ‌و تحلیل داده-های کیفی با استفاده از روش اشتراس و کوربین و تجزیه ‌و تحلیل داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که از بین 17 مقوله شناسایی شده 5 مقوله از مدل حذف گردید و مدل نهایی با 12 مقوله مورد تخمین و تأیید قرار گرفت.

KeywordsArticles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 01 December 2022
  • Receive Date: 15 October 2019
  • Revise Date: 03 November 2019
  • Accept Date: 04 November 2020