تعداد مقالات: 189
126. معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 217-236

رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان


127. ارائۀ الگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 230-218

فرزانه کارگر؛ سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار


128. طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 262-242

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ حمید فرهادی


129. طراحی الگوی فاکتورهای محرومیت اجتماعی دانش آموزان مدارس غرب کشور

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

حمیده ژیان باقری؛ الهام کاویانی


130. تأثیر رهبری توزیعی مدیران مدارس بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

سعید فرحبخش؛ سمانه رسولی


132. طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 212-229

رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ محسن عارف نژاد


133. چگونگی ادراک معلمان و مدیران مدارس استان کردستان از رفاه معلم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 224-242

صلاح الدین محمدی؛ نعمت اله عزیزی؛ خلیل غلامی؛ پریوش جعفری


136. اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 236-250

تقی زوار؛ علیرضا ملک پور؛ صادق ملکی آوارسین


139. عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 283-260

اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


140. رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243

بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر


142. شناسایی ذهنیت معلمان کارآفرین نسبت به عوامل مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 243-263

شادی شاکری سیه کمری؛ پیمان یارمحمدزاده؛ بهبود یاریقلی


143. رابطه ی جوّ اخلاقی، عدالت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-235

بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گلمحمدنژاد بهرامی؛ مهدی فضلی


144. ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-272

اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی


146. ارائه الگویی برای توسعۀ فردی معلمان دورۀ ابتدایی مدارس استثنایی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 282-259

پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمدرضا اردلان


148. بررسی اصول و روش‌های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 244-261

جمال سلیمی؛ رضا قاسمی


149. واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در مدارس دورۀ متوسطه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 252-274

حسن احمدی؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهد بابلان


150. آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284

زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش