تعداد مقالات: 209
126. رابطۀ بالندگی و خود-کارآمدی مدیران مدارس با اثربخشی مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 202-186

ابوالفضل قاسم زاده؛ تقی زوار؛ زینب فولادوند


127. طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 217-191

رمضان پیری؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری


128. عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 241-210

کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی


129. سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش: رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ قاسم سلیمی؛ رحیم کامیاب


130. سنجش اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی بر اساس مدل کرک پاتریک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-20

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی؛ منیژه اینانلو


133. ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 204-223

محمد محمدی؛ محبوبه سادات فدوی؛ هادی فرهادی


135. رابطۀ بین رهبری تحولی و چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 212-235

عزت اله قدم پور؛ مریم زندکریمی


137. معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 217-236

رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان


138. درک و تجربه معلمان مدارس از مفهوم سرمایه حرفه ای یک مطالعه پدیدار شناسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 217-203

مهدی صالحی؛ پیمان قنبریان قلندر؛ دنیا وکیلی


139. ارائۀ الگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 230-218

فرزانه کارگر؛ سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار


140. طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 262-242

کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلی زاده


141. طراحی الگوی عوامل محرومیت اجتماعی دانش آموزان مدارس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

حمیده ژیان باقری؛ الهام کاویانی


142. تأثیر رهبری توزیعی مدیران مدارس بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

سعید فرحبخش؛ سمانه رسولی


144. طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 212-229

رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ محسن عارف نژاد


145. چگونگی ادراک معلمان و مدیران مدارس استان کردستان از رفاه معلم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 224-242

صلاح الدین محمدی؛ نعمت اله عزیزی؛ خلیل غلامی؛ پریوش جعفری


148. اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 236-250

تقی زوار؛ علیرضا ملک پور؛ صادق ملکی آوارسین


150. شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس در تراز زیرنظام راهبری و مدیریت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 245-218

عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی نویدادهم؛ حیدر تورانی