تأثیر رهبری توزیعی مدیران مدارس بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کمّی)

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری توزیعی بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان زن مدارس ابتدایی با مرکزیت عزت نفس سازمانی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم آباد به تعداد 850 نفر بود که حجم نمونهای به تعداد 233 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان؛ و با توجه به حداکثر پارامترهای آزاد در مسیرهای فرض شده مدل معادلات ساختاری پژوهش؛ به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد رهبری توزیعی المور، عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران، التزام شغلی شاوفلی و همکاران و خودکارآمدی اسچانن- موران و وولفولک بود که روایی سازه، و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss23 و amos23 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که متغیر برونزا (رهبری توزیعی) علاوه بر تأثیر مستقیم و معنادار خود بر تمام متغیرهای درونزا (عزت نفس سازمانی، التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان)؛ به واسطه عزت نفس سازمانی معلمان، دارای نقش غیرمستقیم در تبیین خودکارآمدی آنان است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مستقیم و معنادار عزت نفس سازمانی بر خودکارآمدی معلمان بود، اما تأثیر عزت نفس سازمانی بر التزام شغلی معلمان معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Principals' distributed leadership on Job engagement and Self- efficacy of teachers With Mediation of organizational-based self-esteem

نویسندگان [English]

  • Saeid Farahbakhsh 1
  • Moslem Ghobadiyan 2
  • Samaneh Rasouli 1
1 Department of Educational Sciences, Lorestan University
2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Iran
چکیده [English]

The present study was made with the aim of Investigating the Effect of distributed leadership on Job engagement and Self- efficacy of teachers, with the centrality of organizational-based self-esteem. The current study is a descriptive-correlational research with Structural equation modeling approach. The population of the study consisted of all elementary schools female teachers in Khorramabad city to number 850, the sample volume 233 people using Krejci and Morgan table; and with a view to a maximum of free parameters in assumed routes structural equations models study; was chosen by relative class sampling method. Data were collected through questionnaires Elmore distributed leadership, Pierce et al. organizational-based self-esteem, Schaufeli et al. Job engagement, and Tschannen-Moran & Woolfolk Self- efficacy; that construct validity and reliability using Cronbach's alpha was confirmed. The data were analyzed using the software spss 23 and amos 23. research results showed that Exogenous variable (distributed leadership) in addition to direct and significant Effect on All endogenous variables (organizational-based self-esteem, Job engagement, and Self- efficacy); By organizational-based self-esteem of teachers, has an indirect role in explaining their Self- efficacy. the results also represents direct and significant Effect organizational-based self-esteem on Self- efficacy of teachers. But Wasn't significant the Effect organizational-based self-esteem on Job engagement of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributed leadership
  • Job Engagement
  • Self- efficacy
  • organizational-based self-esteem