دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. طراحی مدل مطلوب رهبری اصیل برای مدیران مدارس

صفحه 27-1

محمدرضا عباس پور؛ احمد اکبری؛ مهدی زیرک؛ حسین مؤمنی مهمویی


علمی-پژوهشی (کیفی)

3. فراترکیب عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس

صفحه 72-50

فرشته قائمی؛ سید محمد میرکمالی؛ رضا رستمی؛ کیوان صالحی


4. بازنمایی تجارب موفقیّت و ناکامی مدیران مدارس

صفحه 91-73

توران رستمی هفشجانی؛ محبوبه سادات فدوی؛ زهرا یوسفی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

6. طراحی و اعتبارسنجی الگوی ارزشیابی تعالی فردی معلمان مدارس

صفحه 132-106

میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

8. ارائه الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی

صفحه 181-160

ساناز حاج حسنی؛ فردین باتمانی؛ سهیلا حسین پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

10. «مدرسۀ نامریی ایرانی» یک حوزۀ مطالعاتی نوین در مدیریت آموزشی

صفحه 218-200

محمدرضا کرباسچی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

11. الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران

صفحه 243-219

مسلم پیری زمانه؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزوئیان


علمی-پژوهشی (کیفی)

12. طراحی الگوی مدیریت بی تفاوتی سازمانی معلمان دورۀ دوم متوسطۀ شهر تهران

صفحه 267-244

معصومه منصوری کیا؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

15. آینده پژوهی پیشران‌ها و عوامل کلیدی مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی

صفحه 340-318

امیر یوسفی؛ صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی


علمی-پژوهشی (کیفی)

18. مسئولیت‌پذیری اجتماعی راهی برای اثربخشی مدارس

صفحه 403-384

سید جمال بارخدا؛ سیده پرستو احمدحیدری


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

19. نقش مدیران مدارس در توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی

سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی


علمی-پژوهشی (کیفی)

20. سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در نظام آموزش وپرورش: رویکرد فراترکیب

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی؛ قاسم سلیمی؛ رحیم کامیاب