تدوین الگوی توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس در افق 1404 مبتنی بر رویکرد آینده نگاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی ، دانشگده ادبیات و علوم انسانی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نظر شیوه اجرا آمیخته است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش در بخش کیفی: مصاحبه و در بخش کمی: پرسشنامه اقتباس شده از مقوله های مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی وکیفی شامل مدیران مدارس مقطع متوسطه اول بود که تعداد آنها 425 نفر که در بخش کمی با مراجعه به فرمول کوکران از بین مدیران مدارس تعداد 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. همچنین در بخش کیفی، تعداد 22 نفر از مدیران بودند که بر اساس روش نمونه گیری اشباع نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های پژوهش در بخش کمی بر اساس نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت که از این نرم افزار در بخش تحلیل سؤال دوم پژوهش استفاده گردید. بر این اساس از روش آماری آزمون فردیدمن استفاده گردید. تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی بر اساس نرم افزار 3dmax صورت گرفت که بر این اساس برای تجزیه و تحلیلی داده‌ها مستخرج شده از مصاحبه‌ها از روش تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، مؤلفه های توسعه توانایی‌های مدیریتی شامل: مؤلفه های شایستگی اولیه، مؤلفه های شایستگی کلان، مؤلفه های وضعیت موجود در توسعه توانایی مدیریتی و مؤلفه های تجهیز مدیران به شایستگی های جدید بود. در نهایت الگویی برای توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس بر اساس رویکرد آینده نگاری ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a model for developing school principals' managerial abilities on the 1404 horizon based on a foresight approach

نویسندگان [English]

  • faranak mousavi 1
  • malos katiraee 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this research is applied in terms of purpose in terms of quantitative-qualitative (mixed) implementation method. The research data collection tool in this study was in the qualitative section: interview and in the quantitative section: the questionnaire adapted from the categories obtained in the interview. The statistical population of the research in the quantitative section included all teachers of Kermanshah first secondary schools in the academic year 1399-1398, which was 425 people, and the statistical population of this study in the qualitative section included all principals of Kermanshah first secondary schools in the academic year 1399- In 1398, there were 31 of them, and in the quantitative section, 202 people were selected as examples by referring to the Cochran's formula among school principals. The sampling method was stratified random. Also, the sample of this study in the qualitative section was 2 managers who were selected based on the method of theoretical saturation sampling (specific to qualitative studies). The analysis of research data in the quantitative section was based on SPSS statistical software, which was used in the analysis section of the second research question. Based on this, the statistical method of Fardidman test was used. Quantitative data analysis was based on 3dmax software, which used qualitative data analysis (qualitative content analysis and coding process) to analyze the data extracted from the interviews. The research results showed that the components of managerial development skills in Horizon 1404 based on foresight approach include 4 general dimensions: primary competency components, macro competence components, components of the current situation in managerial ability development and components of equipping managers with new competencies. Was. The results also showed that the prioritization of these factors is 1-components of macro competence in the development of managerial ability, 2-components of the current situation in the development of managerial ability 3-components of equipping managers with new competencies and 4- components of initial competence in Development was the ability of managers. Finally, a model for developing the managerial abilities of school principals was drawn based on the foresight approach.
Keywords: Management Skills Development Model, Horizon 1404, Futuristic Approach

هدف این پژوهش، تدوین الگوی توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد آینده نگاری است. روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نظر شیوه اجرا آمیخته است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش در بخش کیفی: مصاحبه و در بخش کمی: پرسشنامه اقتباس شده از مقوله های مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی وکیفی شامل مدیران مدارس مقطع متوسطه اول بود که تعداد آنها 425 نفر که در بخش کمی با مراجعه به فرمول کوکران از بین مدیران مدارس تعداد 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. همچنین در بخش کیفی، تعداد 22 نفر از مدیران بودند که بر اساس روش نمونه گیری اشباع نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های پژوهش در بخش کمی بر اساس نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت که از این نرم افزار در بخش تحلیل سؤال دوم پژوهش استفاده گردید. بر این اساس از روش آماری آزمون فردیدمن استفاده گردید. تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی بر اساس نرم افزار 3dmax صورت گرفت که بر این اساس برای تجزیه و تحلیلی داده‌ها مستخرج شده از مصاحبه‌ها از روش تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، مؤلفه های توسعه توانایی‌های مدیریتی شامل: مؤلفه های شایستگی اولیه، مؤلفه های شایستگی کلان، مؤلفه های وضعیت موجود در توسعه توانایی مدیریتی و مؤلفه های تجهیز مدیران به شایستگی های جدید بود. در نهایت الگویی برای توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس بر اساس رویکرد آینده نگاری ترسیم شد.
هدف این پژوهش، تدوین الگوی توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد آینده نگاری است. روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نظر شیوه اجرا آمیخته است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش در بخش کیفی: مصاحبه و در بخش کمی: پرسشنامه اقتباس شده از مقوله های مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی وکیفی شامل مدیران مدارس مقطع متوسطه اول بود که تعداد آنها 425 نفر که در بخش کمی با مراجعه به فرمول کوکران از بین مدیران مدارس تعداد 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. همچنین در بخش کیفی، تعداد 22 نفر از مدیران بودند که بر اساس روش نمونه گیری اشباع نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های پژوهش در بخش کمی بر اساس نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت که از این نرم افزار در بخش تحلیل سؤال دوم پژوهش استفاده گردید. بر این اساس از روش آماری آزمون فردیدمن استفاده گردید. تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی بر اساس نرم افزار 3dmax صورت گرفت که بر این اساس برای تجزیه و تحلیلی داده‌ها مستخرج شده از مصاحبه‌ها از روش تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، مؤلفه های توسعه توانایی‌های مدیریتی شامل: مؤلفه های شایستگی اولیه، مؤلفه های شایستگی کلان، مؤلفه های وضعیت موجود در توسعه توانایی مدیریتی و مؤلفه های تجهیز مدیران به شایستگی های جدید بود. در نهایت الگویی برای توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس بر اساس رویکرد آینده نگاری ترسیم شد. هدف این پژوهش، تدوین الگوی توسعه توانایی‌های مدیریتی مدیران مدارس مبتنی بر رویکرد آینده نگاری است. روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نظر شیوه اجرا آمیخته است. ابزار جمع آور

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern of Development of Management Skills
  • Horizon 1404
  • Futuristic Approach
  • School Principals