دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-400 

علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

1. تحول‌گرایی در مدیریت مدارس بر اساس الگوی جامع همکاری

صابر حیدری؛ فردین باتمانی؛ فردین عبدالهی


علمی-پژوهشی (کمّی)

2. نقش رهبری تحوّلی مدیران در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

امیر کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


علمی-پژوهشی (کیفی)

8. هنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد، در مدارس تیزهوشان شهر تهران

میترا عزتی؛ امیرحسین محمد داودی؛ غلامرضا عزیزی


علمی-پژوهشی (کیفی)

10. ارائه مدل مدارس کارآفرین با رویکرد داده بنیاد

عابدین اکبری؛ حسینعلی تقی پور؛ محمدجواد تقی پوریان؛ محمد غفاری


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

11. شناسایی موانع و چالش های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ایران

معصومه توکلی آبندانسری؛ ابراهیم حلاجیان


علمی-پژوهشی (کیفی)

13. آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس

سمانه کشمیری؛ سعید مرادی


علمی-پژوهشی (کمّی)

17. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رتبه‌بندی رهبری آموزشی مدیران (PIMRS-22)

علی یوسفی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا


علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته)

18. آموزش چندزبانه در مدارس ایران : فرا تحلیل کیفی

جواد جهاندیده؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی


علمی-پژوهشی (کیفی)

19. شناسایی سازوکارهای مدیریت مؤثر معلمان فاقد صلاحیت

فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی؛ سمیه اسدی


علمی-پژوهشی (کمّی)

20. بررسی وضعیت چابکی منابع انسانی در آموزش و پرورش

نفیسه خاکی وطن؛ حسین عباسیان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته