هنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد، در مدارس تیزهوشان شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشکاه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

3 عضوء هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

مقاله حاضر در صدد هنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان؛ در شهر تهران می‌باشد. روش پژوهش کمّی، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس تیزهوشان شهر تهران می‌باشد و نمونه آماری بر اساس نمونه لازم برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی یا تاییدی 300 نفر بوده و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم از زیر جمعیت‌ها (مدرسه‌های تیزهوشان مختلف) بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است که برای تحلیل داده‌ها در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS اعتباریابی شده است. نتایج در حالت استاندارد نشان داد که مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان تاثیر مثبت و معنی‌داری بر مولفه‌های؛ قوانین و مقررات حمایت کننده از استعدادها، داشتن چشم انداز مدیریت استعدادها، منابع مالی مدیریت استعدادها، ایجاد جو حمایتی از استعدادها، استقرار زیرساخت‌های نرم، استقرار زیرساخت‌های سخت، نظام علمی و آکادمیک، کیفیت آموزش و یادگیری و مدیریت استعدادها دارد. همچنین با توجه به آلفای کرونباخ 710/0 و پایایی ترکیبی 803/0 دارای پایایی مناسبی است و با توجه به روایی همگرا 625/0 دارای روایی مناسبی نیز می باشد. شاخص‌های نیکویی برازش همگی نیز حکایت از برازش مناسب الگو با داده‌های تحقیق دارد.
مقاله حاضر در صدد هنجاریابی و اعتباریابی ابزار مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان؛ در شهر تهران می‌باشد. روش پژوهش کمّی، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس تیزهوشان شهر تهران می‌باشد و نمونه آماری بر اساس نمونه لازم برای انجام تحلیل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization and validation of talent management tools in gifted schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • metra ezati 1
  • amir hossien mohammad davoudi 2
  • gholamreza azizi 3
1 Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities Islamic Azad University, Saveh unit, Saveh, Iran
3 Member of Islamic Azad University, Saveh Branch
چکیده [English]

The present article seeks to standardize and validate talent management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical population of this study includes all teachers and principals of gifted schools in Tehran. have been. The research tool was a researcher-made questionnaire which was validated for exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. The results in the standard mode showed that talent management in gifted schools has a positive and significant effect on the components; Talent-supporting laws and regulations have a talent management perspective, talent management financial resources, talent-creating atmosphere, soft infrastructure establishment, hard infrastructure establishment, scientific and academic system, quality of teaching and learning and talent management. Also, according to Cronbach's alpha 0.710 and combined reliability 0.803 has a good reliability and according to convergent validity 0.625 has a good validity. Good fit indicators all indicate a good fit of the model with the research data.The present article seeks to standardize and validate talent management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical population of this study includes all teachers and principals of gifted schools in Tehran. have been. The research tool was a researcher-made questionnaire which was validated for exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. The results in the standard mode showed that talent management in gifted schools has a positive and significant effect on the components; Talent-supporting laws and regulations have a talent management perspective, talent management financial resources, talent-creating atmosphere, soft infrastructure establishment, hard infrastructure establishment, scientific and academic system, quality of teaching and learning and talent management. Also, according to Cronbach's alpha 0.710 and combined reliability 0.803 has a good reliability and according to convergent validity 0.625 has a good validity. Good fit indicators all indicate a good fit of the model with the research data.The present article seeks to standardize and validate talent management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical population of this study includes all teachers and principals of gifted schools in Tehran. have been. The research tool was a researcher-made questionnaire which was validated for exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. The results in the standard mode showed that talent management in gifted schools has a positive and significant effect on the components; Talent-supporting laws and regulations have a talent management perspective, talent management financial resources, talent-creating atmosphere, soft infrastructure establishment, hard infrastructure establishment, scientific and academic system, quality of teaching and learning and talent management. Also, according to Cronbach's alpha 0.710 and combined reliability 0.803 has a good reliability and according to convergent validity 0.625 has a good validity. Good fit indicators all indicate a good fit of the model with the research data.The present article seeks to standardize and validate talent management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical population of this study includes all teachers and principals of gifted schools in Tehran. have been. The research tool was a researcher-made questionnaire which was validated for exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. The results in the standard mode showed that talent management in gifted schools has a positive and significant effect on the components; Talent-supporting laws and regulations have a talent management perspective, talent management financial resources, talent-creating atmosphere, soft infrastructure establishment, hard infrastructure establishment, scientific and academic system, quality of teaching and learning and talent management. Also, according to Cronbach's alpha 0.710 and combined reliability 0.803 has a good reliability and according to convergent validity 0.625 has a good validity. Good fit indicators all indicate a good fit of the model with the research data.The present article seeks to standardize and validate talent management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical population of this study includes all teachers and principals of gifted schools in Tehran. have been. The research tool was a researcher-made questionnaire which was validated for exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. The results in the standard mode showed that talent management in gifted schools has a positive and significant effect on the components; Talent-supporting laws and regulations have a talent management perspective, talent management financial resources, talent-creating atmosphere, soft infrastructure establishment, hard infrastructure establishment, scientific and academic system, quality of teaching and learning and talent management. Also, according to Cronbach's alpha 0.710 and combined reliability 0.803 has a good reliability and according to convergent validity 0.625 has a good validity. Good fit indicators all indicate a good fit of the model with the research data.The present article seeks to standardize and validate talent management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical population of this study includes all teachers and principals of gifted schools in Tehran. have been. The research tool was a researcher-made questionnaire which was validated for exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software to analyze the data in this study. The management tools in gifted schools; It is located in Tehran. Quantitative research method, the statistical

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment model
  • talent management
  • gifted، schools