آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس است. این مطالعه ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با رویکردی توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش از دیدگاه کارکنان مدارس شهرستان زرندیه استفاده شده است (تعداد کل 800 نفر). با استفاده از جدول مورگان حداقل حجم نمونه موردنیاز 181 نفر برآورد گردید. برای اطمینان بیشتر 200 نفر از کارکنان مدارس شهرستان زرندیه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای وضعیت عوامل مؤثر در ایجاد آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال از روش سوارا و برای ارزیابی وضعیت هر یک از آن عوامل نیز از آزمون تی تک ‌نمونه استفاده شد. درنهایت با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد نتایج نهایی مطالعه ارزیابی گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده‌شده است. پرسشنامه اول برای رتبه‌بندی عوامل و پرسشنامه دوم که استاندارد بود، برای بررسی وضعیت عوامل به‌کارگرفته شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی تأیید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد شاخص‌های تدوین چشم‌انداز دیجیتال، سواد دیجیتالی، چابکی ذهنی، شاخص سازگاری سریع و یادگیری سریع عمده‌ترین عوامل ایجاد آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال هستند. بر اساس نتایج این پژوهش به مدیران مدارس شهرستان زرندیه پیشنهاد می‌شود برای موفقیت درزمینه رهبری تحول دیجیتال بهتر است راهبرد، فرهنگ، نوآوری و مهارت‌‌های کارکنان را به‌عنوان حلقه‌‌هایی در کنار فناوری در نظر بگیرند که برای هدایت سازمان در مسیر دیجیتالی شدن، موردنیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing to lead the digital transformation in schools

نویسندگان [English]

  • Samaneh Keshmiri 1
  • Saeid Moradi 2
1 PhD Student of Educational Management, Islamshahr branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Assistanat Professor of Educational Management, Islamshahr branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Leadership has always been one of the key and at the same time the most complex issues in the field of organizational management studies. Over time, and in proportion to the increasing volume and complexity of organizational environments, the concept of leadership has become more important; In the view of some management experts, leadership is the main structure of the organization's activities and the main factor determining the success or failure of an organization. However, with the development of technology, the management and leadership styles of the organization have also changed; But what has impacted the leadership of organizations more than any other technology is a leap known as digital technology. Digital technology, a set of profound developments and changes in organizations and businesses; In the field of activities, processes, capabilities and business models that allow them to be able to use the opportunities arising from the development and promotion of technology and the resulting changes in their development in different communities and use them in line with their strategies and priorities. Take advantage. In the digital age, anything is possible at the speed of light. Companies can build and test new products much faster and cheaper than before, for example through digital simulations, 3D printing prototypes or small application products. At the same time, innovation strategists need to engage with a wider playing field in addition to adapting themselves to the pace of innovation. For example, it is no longer a competitive advantage in products, but in the digital services that are provided for those products. The main purpose of this study is to identify and rank the effective factors in preparing for digital transformation leadership in schools of Zarandieh city, so it can be said that the present study is a descriptive-survey research in terms of purpose in the field of applied research and data collection method. The statistical population in this study has used the perspective of school staff in Zarandieh (800 in total). Using Morgan table, the minimum sample size required was 181 people. To be more sure, 200 school staff in Zarandieh were selected by random sampling method. Two questionnaires were used to collect data. The first questionnaire was provided to the experts to rank the factors. Questionnaire two is a standard questionnaire that has been provided to employees to assess the status of factors. The validity of the questionnaire was confirmed using content validity. Cronbach's alpha of the questionnaire is 0.813, so the questionnaire has good reliability. The Savara method has been used to rank and determine the importance of the factors influencing the readiness to lead the digital transformation. T-test was used to assess the status of each factor. Finally, the final results of the study were evaluated using significance-performance analysis. The Savara method has been used for effective factors in preparing for digital transformation leadership. The Sawara method stands for Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis. The Savara method is one of the new multi-criteria decision making methods that was introduced in 2010 by Violeta Kershaline along with Zavadskas and Turskis. This method is used to calculate the weight of the criteria. Based on the research findings, practical suggestions are provided to school principals in Zarandieh. Relevant managers should help strengthen digital literacy by developing a digital vision. Existence of mental agility, quick adaptation and fast learning are effective in creating readiness to lead the digital transformation in the educational institutions of Zarandieh city. Also, increasing the focus on students and developing software facilities in order to respond to them, is one of the important pillars in establishing digital transformation leadership in educational institutions of Zarandieh city, which should be considered by the relevant managers. The meritocracy and ideal influence of the relevant principals have caused the mental encouragement of people to the written goals and individual attention and considerations in the schools of Zarandieh city should be considered more than before. In order to be ready to lead the digital transformation in the schools of Zarandieh city, it is necessary to pay more attention to increasing the authority of the specialized forces and supporting digital educational programs. Strengthening creativity and innovation among the principals and staff of Zarandieh schools will provide the preconditions for replacing the traditional activities of electronic methods, and finally the leadership of digital transformation will be established in the schools of Zarandieh city. This study also had some limitations. Lack of adequate scientific support and localized knowledge about digital transformation leadership has created limitations. Lack of operational experience and accurate statistics on digital transformation leadership in schools is another constraint. Due to the existing limitations, future researchers are recommended to conduct studies to conceptualize the discussion of digital transformation leadership with a theoretical perspective and from a technical perspective to deal with methods of implementing the digital transformation leadership model.Strengthening creativity and innovation among the principals and staff of Zarandieh schools will provide the preconditions for replacing the traditional activities of electronic methods, and finally the leadership of digital transformation will be established in the schools of Zarandieh city. This study also had some limitations. Lack of adequate scientific support and localized knowledge about digital transformation leadership has created limitations. Lack of operational experience and accurate statistics on digital transformation leadership in schools is another constraint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision
  • Digital Transformation Leadership
  • schools
  • Mental agility