Presenting a Model for Teachers' Career Adaptability Based on a Qualitative Approach

Document Type : Qualitative Research Paper

Authors

Department of Education Faculty of Education, Azad University, Garmsar, Iran

Abstract

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای سازگاری شغلی معلمان با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند و نمونه مورد مطالعه 12 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساخته و داده‌ها جمع‌آوری شده است. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مفهوم سازگاری شغلی از دیدگاه شرکت کنندگان، مدل سازگاری شغلی مبتنی بر ساختار پارادایم شامل شرایط اتفاقی، زمینه، شرایط مداخله گر، استراتژی ها، پیامدها و پدیده ارائه می شود. پس از کدگذاری انتخابی، پدیده اصلی به صورت سیستماتیک ارائه می شود. انتخاب شده و پس از ارتباط پدیده با موضوعات دیگر، شروع به نگارش نظریه می‌شود.موضوعات در قالب پارادایم شش بعدی شکل می گیرند که شامل شرایط گاه به گاه (3 موضوع)، پدیده (2 موضوع)، استراتژی ها (4 موضوع)، زمینه (4 موضوع)، شرایط مداخله گر (4 موضوع) و پیامدها (3 موضوع) است. نتایج. نشان می دهد که پس از اجرای مدل سازگاری شغلی، پیامدهای مفید آن در سطوح شغلی، فردی و سازمانی غیرقابل انکار خواهد بود.
این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای سازگاری شغلی معلمان با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند و نمونه مورد مطالعه 12 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساخته و داده‌ها جمع‌آوری شده است. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مفهوم سازگاری شغلی از دیدگاه شرکت کنندگان، مدل سازگاری شغلی مبتنی بر ساختار پارادایم شامل شرایط اتفاقی، زمینه، شرایط مداخله گر، استراتژی ها، پیامدها و پدیده ارائه می شود. پس از کدگذاری انتخابی، پدیده اصلی به صورت سیستماتیک ارائه می شود. انتخاب شده و پس از ارتباط پدیده با موضوعات دیگر، شروع به نگارش نظریه می‌شود.موضوعات در قالب پارادایم شش بعدی شکل می گیرند که شامل شرایط گاه به گاه (3 موضوع)، پدیده (2 موضوع)، استراتژی ها (4 موضوع)، زمینه (4 موضوع)، شرایط مداخله گر (4 موضوع) و پیامدها (3 موضوع) است. نتایج. نشان می دهد که پس از اجرای مدل سازگاری شغلی، پیامدهای مفید آن در سطوح شغلی، فردی و سازمانی غیرقابل انکار خواهد بود.
این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای سازگاری شغلی معلمان با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند و نمونه مورد مطالعه 12 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساخته و داده‌ها جمع‌آوری شده است. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مفهوم سازگاری شغلی از دیدگاه شرکت کنندگان، مدل سازگاری شغلی مبتنی بر ساختار پارادایم شامل شرایط اتفاقی، زمینه، شرایط مداخله گر، استراتژی ها، پیامدها و پدیده ارائه می شود. پس از کدگذاری انتخابی، پدیده اصلی به صورت سیستماتیک ارائه می شود. انتخاب شده و پس از ارتباط پدیده با موضوعات دیگر، شروع به نگارش نظریه می‌شود.موضوعات در قالب پارادایم شش بعدی شکل می گیرند که شامل شرایط گاه به گاه (3 موضوع)، پدیده (2 موضوع)، استراتژی ها (4 موضوع)، زمینه (4 موضوع)، شرایط مداخله گر (4 موضوع) و پیامدها (3 موضوع) است. نتایج. نشان می دهد که پس از اجرای مدل سازگاری شغلی، پیامدهای مفید آن در سطوح شغلی، فردی و سازمانی غیرقابل انکار خواهد بود.
موضوعات در قالب پارادایم شش بعدی شکل می گیرند که شامل شرایط گاه به گاه (3 موضوع)، پدیده (2 موضوع)، استراتژی ها (4 موضوع)، زمینه (4 موضوع)، شرایط مداخله گر (4 موضوع) و پیامدها (3 موضوع) است. نتایج. نشان می دهد که پس از اجرای مدل سازگاری شغلی، پیامدهای مفید آن در سطوح شغلی، فردی و سازمانی غیرقابل انکار خواهد بود. کلید واژه ها

واژه‌های کلیدی: سازگاری شغلی، معلمان، الگو، رویکرد کیفی.
در سال‌های اخیر افزایش روزافزون بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی این افراد مشاهده شده است. مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر به عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده در بهزیستی و شادکامی روان‌شناختی شناخته می‌شود. بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخلات روانشناختی مثبت بر CWB، بهزیستی روانشناختی و شادکامی افراد وابسته.

روش: این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد قرچک در سال 1395 بود که از این میان 30 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی جایگزین شدند. در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفره) گروه آزمایش به مدت 15 دقیقه با مداخلات روانشناختی مثبت آموزش داده شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. هر دو گروه با پرسشنامه بهزیستی کونار و دیویدسون (2003) ملاقات کردند پرسشنامه شادکامی (1989) و آرگیل (1990) به عنوان پیش آزمون و ….. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه آموزش مداخلات روانشناختی مثبت گرا و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، آموزش مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر باعث افزایش معنادار بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی شد (05/0p<).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روش آموزش مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر می‌تواند تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی را در افراد وابسته بهبود بخشد. بنابراین روان‌شناسان می‌توانند از این روش
برای بهبود نوسان، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی در افراد وابسته استفاده کنند. افراد وابسته به مواد مخدر

Keywords


Volume 10, Issue 1
Spring 2022
Pages 201-220
  • Receive Date: 03 November 2020
  • Revise Date: 14 April 2021
  • Accept Date: 25 June 2021