The Unspoken Side of Academic Textbooks on School Management

Document Type : Qualitative Research Paper

Author

Assistant professor at the department of Educational Management, faculty of Psychology and Pedagogy, Semnan University – Semnan, Iran.

Abstract

هر ساله کتاب های درسی دانشگاهی متعددی در زمینه مدیریت مدرسه در ایران منتشر می شود، اما تعداد کمی از آنها با استقبال خوب دانشگاهیان می شوند. که تا کنون 45 بار بازنشر است و «مبانی نظری و مبانی مدیریت آموزشی» که 25 بار باز شده است، از طریق قرائت علامت و تحلیل و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که روایت این دو کتاب بر پارادایم عقلانی است که مدارس را یکپارچه و هماهنگ می‌نگرد، اما از بازی قدرتی که همیشه همراه با تناقض و تنش بوده، غفلت می‌کند. زیرا برای حفظ لفاظی منطقی، کتاب‌های درسی بر اساس اصول تکیه و تنها برخی از نظریه‌ها در کتاب‌های منطقی مطرح شده‌اند که در مورد پویایی قدرت ساکت هستند. روایت علاق بند (نویسنده کتاب ها) همه چیز مربوط به «دینامیک قدرت» را ناگفته بگذارد. این روایت دو دسته از مخاطبان را به خود جذب می کند.دسته اول بازیگران مدارس و دیگر دست اندرکاران نظام آموزشی هستند که از تناقضات مدرسه و دنیای ناعادلانه آن خسته شده اند. بنابراین، پارادایم عقلانی که در بازی قدرت ناگفته باقی می‌ماند، مانند درمان خستگی و بی‌عدالتی درک شده عمل می‌کند. گروه دوم، برخی از مربیان هستند که به آموزش پذیری دانش مدیریت آموزشی می پردازند. آنها باید مفاهیم را ساده کرده و پیچیدگی ها و ناراحتی های مدیریت آموزشی را بر این اساس سم زدایی کنند. روایت علاق بند (نویسنده کتاب ها) تمایل دارد همه چیز مربوط به «دینامیک قدرت» را ناگفته بگذارد. این روایت دو دسته از مخاطبان را به خود جذب می کند. دسته اول بازیگران مدارس و دیگر دست اندرکاران نظام آموزشی هستند که از تناقضات مدرسه و دنیای ناعادلانه آن خسته شده اند. بنابراین، پارادایم عقلانی که در بازی قدرت ناگفته باقی می‌ماند، مانند درمان خستگی و بی‌عدالتی درک شده عمل می‌کند. گروه دوم، برخی از مربیان هستند که به آموزش پذیری دانش مدیریت آموزشی می پردازند. آنها باید مفاهیم را ساده کرده و پیچیدگی ها و ناراحتی های مدیریت آموزشی را بر این اساس سم زدایی کنند. روایت علاق بند (نویسنده کتاب ها) تمایل دارد همه چیز مربوط به «دینامیک قدرت» را ناگفته بگذارد. این روایت دو دسته از مخاطبان را به خود جذب می کند. دسته اول بازیگران مدارس و دیگر دست اندرکاران نظام آموزشی هستند که از تناقضات مدرسه و دنیای ناعادلانه آن خسته شده اند. بنابراین، پارادایم عقلانی که در بازی قدرت ناگفته باقی می‌ماند، مانند درمان خستگی و بی‌عدالتی درک شده عمل می‌کند. گروه دوم، برخی از مربیان هستند که به آموزش پذیری دانش مدیریت آموزشی می پردازند. آنها باید مفاهیم را ساده کرده و پیچیدگی ها و ناراحتی های مدیریت آموزشی را بر این اساس سم زدایی کنند. دسته اول بازیگران مدارس و دیگر دست اندرکاران نظام آموزشی هستند که از تناقضات مدرسه و دنیای ناعادلانه آن خسته شده اند. بنابراین، پارادایم عقلانی که در بازی قدرت ناگفته باقی می‌ماند، مانند درمان خستگی و بی‌انصافی ادراک شده عمل می‌کند. گروه دوم، برخی از مربیان هستند که به آموزش پذیری دانش مدیریت آموزشی می پردازند. آنها باید مفاهیم را ساده کرده و پیچیدگی ها و ناراحتی های مدیریت آموزشی را بر این اساس سم زدایی کنند. دسته اول بازیگران مدارس و دیگر دست اندرکاران نظام آموزشی هستند که از تناقضات مدرسه و دنیای ناعادلانه آن خسته شده اند. بنابراین، پارادایم عقلانی که در بازی قدرت ناگفته باقی می‌ماند، مانند درمان خستگی و بی‌انصافی ادراک شده عمل می‌کند. گروه دوم مربیان مربیان هستند که به آموزش دانش مدیریت آموزشی می پردازند. آنها باید مفاهیم را ساده کرده و پیچیدگی ها و ناراحتی های مدیریت آموزشی را بر این اساس شناسایی کنند.

Keywords