The Role of Value and Job Enthusiasm in the Flexibility of Female Teachers in Exceptional Schools

Document Type : Quantitative Research Paper

Author

Department of Educational Science , Payame Noor University, Tehran, Iran

Abstract

معلمان مدارس استثنایی به دلیل ارتباط کاری با دانش آموزان با نیازهای ویژه از اهمیت دوچندان برخوردارند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ارزش شغلی و اشتیاق شغلی بر انعطاف پذیری معلمان زن در مدارس استثنایی شهر ساری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کمی و راهبرد پیمایشی و از روش های توصیفی، همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را معلمان زن مدارس استثنایی ساری که در سال های 1400 تا 1401 مشغول به خدمت بوده اند تشکیل می دهند که تعداد آنها 109 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران، 52 نفر به عنوان نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه ارزش شغلی، اشتیاق شغلی و انعطاف پذیری عاطفی است. داده‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که ارزش‌های شغلی تأثیر معنی‌داری بر انعطاف‌پذیری هیجانی ندارد، اما اشتیاق شغلی تأثیر معنی‌داری داشته و رابطه خطی مستقیم با یکدیگر دارد (r = 0.859). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که شور و شوق شغلی به عنوان متغیر پیش‌بینی‌کننده قادر به پیش‌بینی معنادار انعطاف‌پذیری هیجانی و تبیین 73 درصد از واریانس است. پیشنهاد می شود مسئولان مدارس استثنایی با به کارگیری روش های علمی و عملی شور و نشاط شغلی معلمان را افزایش دهند تا انعطاف پذیری آنها افزایش یابد. یافته‌ها نشان داد که ارزش‌های شغلی تأثیر معنی‌داری بر انعطاف‌پذیری هیجانی ندارد، اما شور و شوق شغلی تأثیر معناداری دارد و رابطه خطی مستقیمی با یکدیگر دارد (r = 0.859). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که شور و شوق شغلی به عنوان متغیر پیش‌بینی‌کننده قادر به پیش‌بینی معنادار انعطاف‌پذیری هیجانی و تبیین 73 درصد از واریانس است. پیشنهاد می شود مسئولان مدارس استثنایی با به کارگیری روش های علمی و عملی شور و نشاط شغلی معلمان را افزایش دهند تا انعطاف پذیری آنها افزایش یابد. یافته‌ها نشان داد که ارزش‌های شغلی تأثیر معنی‌داری بر انعطاف‌پذیری هیجانی ندارد، اما شور و شوق شغلی تأثیر معناداری دارد و رابطه خطی مستقیمی با یکدیگر دارد (r = 0.859). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که شور و شوق شغلی به عنوان متغیر پیش‌بینی‌کننده قادر به پیش‌بینی معنادار انعطاف‌پذیری هیجانی و تبیین 73 درصد از واریانس است. پیشنهاد می شود مسئولان مدارس استثنایی با به کارگیری روش های علمی و عملی شور و نشاط شغلی معلمان را افزایش دهند تا انعطاف پذیری آنها افزایش یابد.

Keywords


  • Receive Date: 09 April 2022
  • Revise Date: 18 May 2022
  • Accept Date: 21 May 2022
  • First Publish Date: 21 May 2022