شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های رهبری آموزشی تحول آفرین مبتنی بر سند تحول بنیادین

Document Type : Mixed Method Research Paper

Authors

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

Abstract

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های رهبری آموزشی تحول آفرین مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد. پژوهش از لحاظ رویکرد پژوهشی، آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی، مدیران مدارس و مدیران ستاد آموزش ‌و پرورش بودند و روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه ای بود. در بخش کمی نیز جامعه آماری کلیه مدیران و معلمان مدارس استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 26 هزار نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 378 تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از بازآزمون و پایایی بین دو کدگذار برای بررسی روایی و پایایی مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار گرداوری در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که با روش اعتبار محتوا و تحلیل عاملی تأییدی، روایی آن تأیید شد. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از رویکرد داده بنیاد و برای دادههای کمی نیز از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. براساس یافته ها: ابعاد رهبری آموزشی تحول آفرین در هشت مقوله: دانش، نگرش، منش، مدیریت اجتماعی،نظام اخلاقی-ارزشی، مهارتهای انسانی،مهارتهای فنی و مدیریت منابع مالی دسته‌بندی شدند.مؤلفه های شخصیت کاریزماتیک دارای اولویت اول و نگرش تحول خواهی و دانش مدیریتی داری اولویت های دوم و سوم بودند

Keywords


Volume 10, Issue 2
September 2022
Pages 121-140
  • Receive Date: 22 July 2021
  • Revise Date: 02 March 2022
  • Accept Date: 05 April 2022
  • First Publish Date: 01 September 2022